საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამეცნიერო შრომების კრებული
GE
GE EN RU


 •  

  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული არის ყოველკვარტა­ლური რეფერირებადი პერიოდული გამოცემა.

  • სტატია (მიიღება ქართულ, ინგლისურ, რუსულ ენებზე) ქვეყნდება ორიგინალის ენაზე.

  • სტატიის ავტორთა რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს სამს.

  • ავტორს შეუძლია საგამომცემლო სახლში პუბლიკაციისათვის მოგვაწოდოს ან ელექ­ტრონული ფოსტით publishing@gtu.ge ან sagamomcemlosakhli@yahoo.com მისამართზე გამოგვიგ­ზავ­­ნოს ერ­თი ან რამდენიმე სტა­ტია, აგრეთვე თანდართული დოკუმენტაციის დასკა­ნერე­ბული ფაილე­ბი, მაგრამ კრებულის ერთ ნომერში გამოქვეყნდება მხოლოდ ორი ნამუშევარი.

  ელ. ფოსტით სტატიის გამოგზავნის შემთხვევაში გთხოვთ გაითვალისწინოთ შემდეგიმოთხოვნები:

  • სტატია შედგენილი უნდა იყოს მართლმეტყველებისა და ტერმი­ნოლოგიის დაცვით. ავტორი (ავტორები) და რეცენზენტები პასუხს აგებენ სტატიის შინაარსსა და ხარისხზე.
  • ვინაიდან საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომების კრებული არის არაკომერციული გამოცემა, ჩვენი მეცნიერი თანამშრომლებისა და დოქტო­რანტე­ბისთვის სტატიის გამოქვეყნება უფასოა.
  • საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს №200 დად­გე­ნილებით (22.01.2010წ.), ფიზიკურმა პირმა, რომელიც არ არის საქართველოს ტექ­ნი­კური უნივერსიტეტის თანამშრომელი, შრომების კრებულში სტატიის გამოქ­ვეყნებისთვის წინასწარ უნდა შეიტანოს ან გადმორიცხოს საჭირო თანხა (1 გვერდი – 10 ლარი) და სტატიის დოკუმენტაციას (ორი რეცენზია და ორგანიზაციის სამეცნიერო საბჭოს მიმართვა სტატიის სტუ-ის შრომების კრებულში გამოქვეყნების შესახებ) დაურთოს გადახდის ქვითარი. გრაფაში „გადახდის დანიშნულება“ უნდა ჩაიწეროს „სტატიის გამოქვეყნების ღირებულება“.

  სტუ-ის საბანკო რეკვიზიტებია: სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი;

  საიდენტიფიკაციო კოდი 211349192;

  მიმღების ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა;

  მიმღებისდასახელება: ხაზინის ერთიანი ანგარიში;

  ბანკის კოდი: TRESGE22;

  მიმღებისანგარიში: სახაზინო კოდი 708977259.

  გთავაზობთ სამეცნიერო სტატიის გაფორმების წესს:

  სტატიას უნდა ერთვოდეს შემდეგი ინფორმაცია:

  სტატია უნდა შეიცავდეს:

  ანოტაცია უნდა იყოს:

  უნდა შეიცავდეს:

  წარმოგიდგენთ გამოსაქვეყნებელ სტატიაში გამოყენებული ლიტერატურის გაფორმების წესს:

  ყველა ავტორის გვარი და ინიციალები მოცემული უნდა იყოს ლათინური ანბანის ასოებით, ე.ი. ტრანსლიტერაციით, სტატიის სახელწოდება – თარგმნილი ინგლისუ­რად, წყაროს (ჟურნალის, შრომების კრებულის, კონფერენციის მასალების) სახელწო­დება – ტრანსლიტერაციით; გამოსასვლელი მონაცემები – ინგლისურ ენაზე (სტატიის ენა მიეთითება ფრჩხილებში).

  ლიტერატურა (ნიმუში)

  1. Jacques Sapir. Energy security as a common advantages.

  http://www.globalaffairs.ru/rumbler/n_7780 (In Russian).

  2. "Official website of the International Energy Agency:

  http://www.iea org/topics/energysecurity/" (In English).

  3. International Energy Agency "Key World Energy Statistics" 2014 (In English).

  4. Energy strategy of France McDoleg–butenko20 May, 2009 (In Russian).

  5. G.G. Svanidze, V.P. Gagua, E.V. Sukhishvili "Renewable energy resources of Georgia", Leningrad, Hydrometizdat, 1987, pp. 75-76 (In Russian).

  6. Revaz Arveladze, Tengiz Kereselidze "The Georgian Full Independence of Electry Power Is Supported By Hydropower". Sakartvelos Teqnikuri Universitetis Archil Eliashvilis Saxelobis Martvis sistemebis Institutis Proceedings. N18 2014. Tbilisi (In Georgian).

  გთავაზობთ სტატიის წარმოდგენისთვის საჭირო დოკუმენტაციის ჩამონათვალს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის თანამშრომლებისა და დოქტორანტებისთვის:

  (იხ. ნიმუში) http://publishhouse.gtu.ge/public_html_old/site_files/aqtis forma.docx

  ავტორს შეუძლია ნიმუშად გამოიყენოს კრებულის ერთ-ერთი ბოლო ნომერი.

  ბოლო ნომერი

  N2(512) - 2019
  © საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 2019, ყველა უფლება დაცულია. ბოლო განახლება 21.10.2021