საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამეცნიერო შრომების კრებული
GE
GE EN RU


 •  

  N2 (512), 2019 - [PDF]

  კომპიუტერული მეცნიერება

   

  უაკ 547.972.1

  SCOPUS CODE 1702

  . ჩხაიძე, . ტაბატაძე. გენეტიკური ალგორითმების გამოყენება მედიცინაში............................................... 11

   

  უაკ 004.942

  SCOPUS CODE 1703

  . ფოფორაძე, . აბზიანიძე, . აბზიანიძე. ინტერპოლაციის ხარისხის შეფასება

  პროგრამულ პაკეტ Surfer-ში........................................................................................................................................20

   

  უაკ 351.818

  SCOPUS CODE 1706

  . ქუთათელაძე, . კობიაშვილი, . დარჩიაშვილი. სატელეფონო ცენტრის მონიტორინგის

  სისტემა............................................................................................................................................................................ 30

   


  მეცნიერება გადაწყვეტილების მიღების შესახებ

   

  უაკ 004.5

  SCOPUS CODE 1801

   . ღვინეფაძე. ინტერდისციპლინური მიდგომის დახმარებით ზოგიერთი რთული

  ლინგვისტიკური ამოცანის გადაწყვეტა (ტერმინ Georgia-ს ეტიმოლოგიისათვის)............................................. 40

   

  უაკ 517

  SCOPUS CODE 1803

  . ახობაძე, ელ. კურცხალია. სისტემაში შეშფოთების გავრცელებისა და შეფასების მეთოდი და

  ალგორითმი..................................................................................................................................................................... 55

   

  დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები და პლანეტოლოგია

   

  უაკ 594.53

  SCOPUS CODE 1911

  . შარიქაძე. ძირულის მასივის გვიანბარემულ-ადრეაპტური ახალი ამონიტები................................................ 64

   

   

  საინჟინრო საქმე

   

  უაკ 628.339

  SCOPUS CODE 2205

  . ინაშვილი, . დენისოვა, . ბზიავა. ლამინარულ რეჟიმში სფეროსებრი ნაწილაკის

  დალექვის კანონზომიერებები....................................................................................................................................... 81

   

   

  უაკ 643.33

  SCOPUS CODE 2209


  . მეგრელიძე, . ისაკაძე, . გუგულაშვილი. გაყინული თევზის გასალღობი და საშრობი

  გვირაბული ტიპის ინოვაციური დანადგარი...................................................................................................................... 89

   

   

  უაკ 662.4

  SCOPUS CODE 2209

  . მეგრელიძე, . ისაკაძე, . გუგულაშვილი. ინოვაციური კონსტრუქციის ორსაფეხურიანი

  როტაციული კომპრესორი...................................................................................................................................................... 96

   

   

  უაკ 2(02)

  SCOPUS CODE 2216

  . ქვარაია, . გიორგობიანი. ტაძრის შესასვლელი კარის მხატვრული გაფორმების ახლებური

  გადაწყვეტა............................................................................................................................................................................... 103

   

  უაკ 2(02)

  SCOPUS CODE 2216

  . ქვარაია, . გიორგობიანი. საქართველოში ჩამოსხმული ყველაზე დიდი საეკლესიო ზარი............................... 109

   

   

  მათემატიკა

   

  უაკ 51

  SCOPUS CODE 2607

  . აღდგომელაშვილი. ბიდიოფანტური ბრტყელი გეომეტრიული ფიგურები................................................................ 116

   

  ავტორთა საძიებელი ............................................................................................................................................................... 149

  რეცენზენტთა საძიებელი ........................................................................................................................................................ 150

  ავტორთა საყურადღებოდ ...................................................................................................................................................... 151

  ბოლო ნომერი

  N2(512) - 2019
  © საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 2019, ყველა უფლება დაცულია. ბოლო განახლება 16.10.2019