საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამეცნიერო შრომების კრებული
GE
GE EN RU


 •  

  N1(515)-2020

  გამოიცემა 2020 წლის I კვარტლის ბოლოს

   

  1. რ. ქუთათელაძე, მ. ჩხეიძე - კონცეპტუალური ქსელის კონსტრუირების პრობლემა;

  2. ნ. უღრელიძე, ნ. დარასელია - ორგანზომილებიანი სიგნალები ამპლიტუდურ-ფაზური მოდულაციით;

  3. გ. ღვინეფძე - ინტერდისციპლინური მიდგომის დახმარებით ზოგიერთი რთული ლინგვისტიკური ამოცანის გადაწყვეტა;

  4. რ. სამხარაძე, ს. მიქელაძე, ლ. გაჩეჩილაძე - კომპიუტერულ ქსელებში ხაზებზე დატვირთვების მოდელირება ერთი კრიტიკული ხაზის შემთხვევაში;

  5. რ. სამხარაძე, ს. მიქელაძე, ლ. გაჩეჩილაძე - კომპიუტერულ ქსელებში სისტემის რხევების შემცირების მეთოდიკის შემუშავება;

  6. Л.А. Джикидзе, В.Н. Цуцкиридзе, Э. Элердашвили Течение проводящей жидкости сдавливаемый между двумя параллельными вращающимися пористыми дисками с учетом слабого магнитного поля и теплопередачи при переменной электропроводности;

  7. დ. ტალახაძე, მ. გამცემლიძე, რ. ენაგელი - ოქროს შემცველი პოლიმეტალური მადნების წინასწარი გამდიდრების ტექნოლოგიის კვლევა;

  8. ო. თედორაძე, დ. თავხელიძე - საქართველოს მძიმე და ჭარბტენიანი ნიადაგების პირობებში კარტოფილის ამღებ-დამტვირთველის საველე გამოცდების შედეგები;

  9. Л.И. Махарадзе - Классификация причин и условий возникновения нестационарных процессов и гидравлических ударов в магистральных трубопроводных гидротранспортных системах, а также способов и средств для предотвращения резких повышений давления.

  ბოლო ნომერი

  N2(512) - 2019
  © საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 2019, ყველა უფლება დაცულია. ბოლო განახლება 13.11.2019