საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამეცნიერო შრომების კრებული
GE  
GE EN


 •  

  N4 (510), 2018 - [PDF]

  ბიზნესი, მენეჯმენტი და ბუღალტრული აღრიცხვა

   

  უაკ 311.17:658.1

  SCOPUS CODE 1408

  ქ. ჩოური. სსიპ საჯარო სკოლების შიგა რესურსების ფინანსური პარამეტრების სტატისტიკური ანალიზი რეგრესიის ადიტიურ მოდელში...................................................................................................... 11
   

  კომპიუტერული მეცნიერება

   

  უაკ 513.21

  SCOPUS CODE 1703

  ბ. გვასალია, თ. კვაჭაძე. ავტომატური მართვის სისტემის არაწრფივი უკუკავშირის რგოლის მახასიათებლის გაანგარიშების რიცხვითი მეთოდი..........................................................................................................24

   

  უაკ 621.397.13 

  SCOPUS CODE 1705

  ი. ჩხეიძე, ო. ტომარაძე, ე. აბზიანიძე. კომპიუტერული ტექნოლოგიები სიგნალ-ხმაურის მოდელირებასა და მათი თვითმსგავსების კვლევაში.....42
   

  მეცნიერება გადაწყვეტილების მიღების შესახებ

   

  უაკ 656.25:621.391

  SCOPUS CODE 1802

  ნ. მუხიგულაშვილი, მ. პაპასკირი, მ. ჩალაძე. საქართველოს რკინიგზის და თბილისის მეტროპოლიტენის ავტომატიკისა და ტელემექანიკის დაზიანებათა შედარებითი ანალიზი...........................................................51

  დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები და პლანეტოლოგია

   

  უაკ 551.49:625.14

  SCOPUS CODE 1909

  მ. მარდაშოვა, ზ. ცომაია, ნ. ფოფორაძე. ქ. თბილისის შემოვლითი რკინიგზის ჰიდროგეოლოგიური პირობების შეფასება გარემოზე ზემოქმედების თვალსაზრისით ................................................................. 59

  ენერგია

   

  უაკ 621.397.2

  SCOPUS CODE 2102

  თ. მეგრელიძე, თ. ისაკაძე, გ. გუგულაშვილი. სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შრობა თხევადი აზოტის გამოყენებით ..............................68

   

  უაკ 621.1

  SCOPUS CODE 2105

  ლ. ვეფხვაძე, გ. არაბიძე. გეოგრაფიული დივერსიფიკაციის მეთოდი ქარის ელექტროგენერაციის დაგეგმვისთვის საქართველოში ...................74

  საინჟინრო საქმე

   

  უაკ 664.8

  SCOPUS CODE 2201

  თ. მეგრელიძე, თ. ისაკაძე, გ. გუგულაშვილი. სუბლიმაციური შრობის გამოყენება კვების პროდუქტების ხარისხის შესანარჩუნებლად ...............88

   

  უაკ 338.92 : 622.648 : 532.595

  SCOPUS CODE 2210

  ლ. მახარაძე. მსხვილ სამრეწველო სადაწნეო მილსადენ ჰიდროსატრანსპორტო სისტემებზე ჰიდრავლიკური დარტყმებისგან დაცვის საშუალებების ჩანერგვით მიღწეული ეკონომიკური ეფექტურობის გაანგარიშების მეთოდიკა ..........................................................................106

  უაკ 531.8,621.8

  SCOPUS CODE 2210

  თ. ჩხაიძე, ნ. ნოზაძე, გ. მერაბიშვილი. გორგოლაჭიანი საბიძგებლით აღჭურვილი დამქუცმაცებელი მოწყობილობის შნეკიანი მუშტა მექანიზმის წნევის ძალვის განსაზღვრის საკითხისათვის .......................................... 109
   

  გარემოთმცოდნეობა

   

  უაკ 502.7

  SCOPUS CODE 2303

  რ. მანაგაძე, ვ. აბზიანიძე, დ. აბზიანიძე. ეკოლოგიური სისტემის უსაფრთხოების პრაქტიკული ამოცანის ამოხსნისას უმაღლესი მათემატიკის ელემენტების გამოყენების ეფექტურობის შესახებ ............117

  მათემატიკა

   

  უაკ 008

  SCOPUS CODE 2604

  ლ. ჯიქიძე, ვ. ცუცქირიძე. ორ პარალელურ უსასრულო მბრუნავ ფოროვან დისკოს შორის დაწნეხილი გამტარი სითხის არასტაციონარული დინება ძლიერი მაგნიტური ველისა და თბოგადაცემის გათვალისწინებით ......126
   

  ფარმაკოლოგია, ტოქსიკოლოგია და ფარმაცევტიკა

   

  უაკ 615

  SCOPUS CODE 3003

  რ. მელქაძე. ბიოაქტიურ დანამატ “GRAIL”-ის გავლენა ცხოველებისა და ადამიანის კოგნიტურ ფუნქციაზე .............................................................155
   
   

  ავტორთა საძიებელი .................................................................................158

  რეცენზენტთა საძიებელი .........................................................................159

  ავტორთა საყურადღებოდ ........................................................................160

  ბოლო ნომერი

  N2(512) - 2019
  © საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 2019, ყველა უფლება დაცულია. ბოლო განახლება 08.07.2024