საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამეცნიერო შრომების კრებული
GE  
GE EN


 •  

  N1 (511), 2019 - [PDF]

   

  აგრარული და ბიოლოგიური მეცნიერებები

   

  უაკ 663.969
  SCOPUS CODE 1100

  . მელქაძე, . კინწურაშვილი, . კოპალიანი. „მატეს“ ტიპის ჩაის მიღების ტექნოლოგია კავკასიური დეკას ფოთლებისგან ..............................................................................................15

   


  ხელოვნება და ჰუმანიტარული მეცნიერებები

   

  უაკ 66-935
  SCOPUS CODE 1212
  დეკანოზი თეოდორე (თამაზ) გიგნაძე. ერის, ხელისუფლების და ეკლესიის ურთიერთობა VIII-IX სს............................................................................................................................................ 24
   

   

  ბიზნესი, მენეჯმენტი და ბუღალტრული აღრიცხვა

   

  უაკ 339.92
  SCOPUS CODE 1401
  . ძაგნიძე. დირექტორთა საბჭოს საქმიანობის შიგა აუდიტი კორპორაციაში..................35

   

  უაკ 339.92
  SCOPUS CODE 1401
  . ფაილოძე, . ძაგნიძე. კონტროლის ორგანიზაციული ფორმების განვითარება........... 41  კომპიუტერული მეცნიერება

   

  უაკ 681.3
  SCOPUS CODE 1702
  . ბერიძე, . წითაშვილი, . ჯანელიძე. OLAP კუბში მონაცემთა ანალიზი გენეტიკური პროგრამირების გამოყენებით ................................................................................................. 49

   

  უაკ 513.21
  SCOPUS CODE 1706

  . ქუთათელაძე, . კობიაშვილი. ცოდნის წარმოდგენა ბიზნესში გადაწყვეტილებათა

  მიღების სისტემებში .................................................................................................................... 56

   

  უაკ 004.42
  SCOPUS CODE 1710
  . გაჩეჩილაძე, . სამხარაძე, . ქურდაძე. ოპერატიული მეხსიერების მართვის პროცესების ვიზუალიზების ალგორითმები............................................................................. 65

   

  უაკ 004.42
  SCOPUS CODE 1710

  . გაჩეჩილაძე, . სამხარაძე, . ყალაბეგიშვილი. ოპერაციული სისტემის რესურსების განაწილების ვიზუალიზების ალგორითმები............................................................................ 73

   


  მეცნიერება გადაწყვეტილების მიღების შესახებ

   

  უაკ 004.5

  SCOPUS CODE 1801

  . ღვინეფაძე. ინტერდისციპლინური მიდგომის დახმარებით ზოგიერთი რთული ლინგვისტიკური ამოცანის გადაწყვეტა................................................................................. 80  დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები და პლანეტოლოგია

   

  უაკ 621.928.45
  SCOPUS CODE 1907
  . შარიქაძე, . პაატაშვილი, . სურამელაშვილი. თბილისის მიმდებარე რაიონის მაიკოპური სედიმენტაციური აუზის ევოლუციის თავისებურებების შესახებ..................... 89

   


  გარემოთმცოდნეობა

   

  უაკ 621.357.1
  SCOPUS CODE 2304

  . მამულაშვილი, . ჩხუბიანიშვილი, . მჭედლიშვილი. ტყვიის კრონის წარმოების ჩამდინარე წყლების ელექტროდიალიზური გაწმენდის პროცესის შესწავლა................. 112

  ავტორთა საძიებელი .................................................................................................................. 119

  რეცენზენტთა საძიებელი ........................................................................................................... 120

  ავტორთა საყურადღებოდ ......................................................................................................... 121

  ბოლო ნომერი

  N2(512) - 2019
  © საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 2019, ყველა უფლება დაცულია. ბოლო განახლება 21.07.2024