საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამეცნიერო შრომების კრებული
GE  
GE EN


 •  

  N3 (513), 2019 - [PDF]

  სარჩევი გვერდი PDF
  ბიზნესი, მენეჯმენტი და ბუღალტრული აღრიცხვა

  უაკ 621.385
  SCOPUS CODE 1405
  DOI: https://doi.org/10.36073/1512-0996-2019-3-11-18
  ნ. კანდელაკი. ბლოკჩეინ ტექნოლოგიის გამოყენების პერსპექტივები ელექტრონულ მმართველობაში
  11-18 PDF
  ქიმიური ინჟინერია

  უაკ 666.953
  SCOPUS CODE 1508
  DOI: https://doi.org/10.36073/1512-0996-2019-3-19-28
  გ. ლოლაძე, თ. ჭეიშვილი. ქართლ-კახეთის სამი ადგილმდებარეობის თიხების ქიმიურ-მინერალოგიური შედგენილობისა და პრაქტიკული გამოყენების შესაძლებლობათა შესწავლა
  19-28 PDF
  კომპიუტერული მეცნიერება

  უაკ 004.942
  SCOPUS CODE 1706
  DOI: https://doi.org/10.36073/1512-0996-2019-3-29-39
  ზ. კაკულია, ვ. აბზიანიძე, დიმიტრი აბზიანიძე. მათემატიკური მოდელირების
  მეთოდები გეოლოგიასა და ეკოლოგიაში (პროგრამული პაკეტი Excel)
  29-39 PDF
  საინჟინრო საქმე

  უაკ 681.3
  SCOPUS CODE 2207
  DOI: https://doi.org/10.36073/1512-0996-2019-3-40-46
  ა. ბაბუნაშვილი, ი. მოსაშვილი. ვიდეომონაცემების მიღებისა და დამუშავების ალგორითმი ციფრული დაცვის ვიდეოდაკვირვების სისტემებისათვის
  40-46 PDF
  უაკ 513.21
  SCOPUS CODE 2207
  DOI: https://doi.org/10.36073/1512-0996-2019-3-47-53
  ნ. კუხიანიძე, ი. მოსაშვილი. „ჭკვიანი სახლის“ სისტემების ინფორმაციული უსაფრთხოების რისკების ანალიზი
  47-53 PDF
  უაკ 620.16
  SCOPUS CODE 2209
  DOI: https://doi.org/10.36073/1512-0996-2019-3-54-60
  გ. გოლეთიანი, თ. ისაკაძე , გ. გუგულაშვილი. ხილისა და მწვანილის სიცივით დამუშავების ჰიდროაეროზოლური ტექნოლოგია
  54-60 PDF
  უაკ 621.51:621.56/.57
  SCOPUS CODE 2209
  DOI: https://doi.org/10.36073/1512-0996-2019-3-61-67
  გ. გოლეთიანი, თ. ისაკაძე, გ. გუგულაშვილი. საყოფაცხოვრებო მაცივრის დგუშიანი კომპრესორის სადიაგნოსტიკო ინოვაციური მოდულატორი
  61-67 PDF
  უაკ 65.012.122:658.284
  SCOPUS CODE 2209
  DOI: https://doi.org/10.36073/1512-0996-2019-3-68-77
  ს. ონიანი, ი. მოსაშვილი. სამრეწველო პროცესების მონიტორინგის სისტემები და მართვის ალგორითმები
  68-77 PDF
  უაკ 532.595 : 534.833 : 622.648
  SCOPUS CODE 2210
  DOI: https://doi.org/10.36073/1512-0996-2019-3-78-85
  ლ. მახარაძე. თავისუფალი, სითხეში გაუხსნელი ჰაერი სადაწნეო – ჰიდროსატრანსპორტო სისტემაში ჰიდრავლიკური დატყმის ჩაქრობის ეფექტური საშუალება
  78-85 PDF
  გარემოთმცოდნეობა

  უაკ 66.074.32
  SCOPUS CODE 2310
  DOI: https://doi.org/10.36073/1512-0996-2019-3-86-97
  მ. მჭედლიშვილი, ა. აფაქიძე. აზოტმჟავას წარმოების ნარჩენი აირების აზოტის ოქსიდებისგან გაწმენდის პროცესის კვლევა
  86-97 PDF
  მასალათმცოდნეობა

  უაკ 669:187.526.001.5
  SCOPUS CODE 2501
  DOI: https://doi.org/10.36073/1512-0996-2019-3-98-110
  ხ. ანანიაშვილი, მ. ოქროსაშვილი, თ. ლოლაძე. სპილენძის ფუძეშრეზე ნიობიუმის და ტანტალის დანაფარების მიღების ტექნოლოგია
  98-110 PDF
  მათემატიკა

  უაკ 621.397.2
  SCOPUS CODE 2610
  DOI: https://doi.org/10.36073/1512-0996-2019-3-111-120
  თ. კაპანაძე. თერმოდრეკადობის თეორიის სტაციონარული რხევის სასაზღვრო ამოცანების ამონახსნის ერთადერთობის თეორემა
  111-120 PDF
  უაკ 536.7
  SCOPUS CODE 2610
  DOI: https://doi.org/10.36073/1512-0996-2019-3-121-132
  ს. ბიწაძე. თერმოდრეკადობის თეორიის სტატიკის ძირითადი სასაზღვრო ამოცანები სხვადასხვა ველის გათვალისწინებით
  121-131 PDF
  ბოლო ნომერი

  N2(512) - 2019
  © საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 2019, ყველა უფლება დაცულია. ბოლო განახლება 24.05.2024