საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამეცნიერო შრომების კრებული
GE  
GE EN


 •  

  N4 (514), 2019 - [PDF]

  სარჩევი გვერდი PDF
  ბიოქიმია, გენეტიკა და მოლეკულური ბიოლოგია

  უაკ 546.661.56
  SCOPUS CODE 1303
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2019-4-11-18
  ლ. გურგენიძე, თ. ყანჩაველი, გ. ქვარცხავა. ღვინის წარმოების ნარჩენ პროდუქტში ორგანული მჟავების, ფენოლური ნაერთებისა და მინერალური ნივთიერებების შესწავლა
  11-18 PDF
  უაკ 546.661.56
  SCOPUS CODE 1303
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2019-4-27-33
  თ. ყანჩაველი, ლ. გურგენიძე, გ. ქვარცხავა. ზოგიერთი ქართული ენდემური ყურძნის ჯიშისაგან მიღებულ ღვინის ლექში აზოტშემცველი ფრაქციების გამოკვლევა
  19-26 PDF
  უაკ 663.5
  SCOPUS CODE 1305
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2019-4-34-42
  ნ. ბაღათურია, ლ. ქაჯაია, ნ. გილაური. ეთერზეთოვანი ვარდის გადამუშავების ნარჩენების გამოკვლევა
  27-33 PDF
  უაკ 663.5
  SCOPUS CODE 1305
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2019-4-34-42
  ნ. ბაღათურია, ლ. ქაჯაია, ნ. ილურიძე. ვარდის ეთეროვანი ზეთის წარმოების ნარჩენების გადამუშავების ტექნოლოგია
  34-42 PDF
  კომპიუტერული მეცნიერება

  უაკ 547.964:591.481.8:615.33
  SCOPUS CODE 1701
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2019-4-43-55
  ნ. მჭედლიშვილი, მ. ჩხაიძე, ს. ბარნოვი. ანტიმიკრობული პეპტიდების ამოცნობა პირდაპირი გავრცელების ნეირონული ქსელით
  43-55 PDF
  უაკ 62.503.5
  SCOPUS CODE 1712
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2019-4-56-65
  რ. ქუთათელაძე, ა. კობიაშვილი, თ. ვეკუა. პროგრამული უზრუნველყოფის ტესტირების ძირითადი მეთოდები
  56-65 PDF
  უაკ 627.11:627.81
  SCOPUS CODE 1900
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2019-4-66-74
  მ. კუპრავიშვილი. წყალსადინარის გასწვრივ კალაპოტური წარმონაქმნების განაწილების ხასიათი
  66-74 PDF
  უაკ 627.152.12
  SCOPUS CODE 1900
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2019-4-75-81
  მ. კუპრავიშვილი. ერთი და იმავე დიამეტრის ნაწილაკთა შინაგანი ხახუნის კუთხეთა ფარდობა
  75-81 PDF
  უაკ 594.53
  SCOPUS CODE 1911
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2019-4-82-94
  †ი. კვანტალიანი, მ. შარიქაძე. დესმოცერატოიდეების და სხვა ადრეცარცული ამონიტების ძირითადი სკელეტური წარმონაქმნების შედარებითი მორფო-ფუნქციური ანალიზი
  82-94 PDF
  ენერგია

  უაკ 582.4
  SCOPUS CODE 2101
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2019-4-95-100
  ო. ჯაფარიძე, ლ. ახვლედიანი, ო. კიღურაძე. მცენარეული ნარჩენი ბიომასის თბური გამოკვლევა
  95-100 PDF
  უაკ 621.311
  SCOPUS CODE 2105
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2019-4-101-107
  შ. ნემსაძე. ელექტრული მოწყობილობების ტექნიკური დიაგნოსტიკის შესახებ
  101-107 PDF
  უაკ 621.317.4
  SCOPUS CODE 2105
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2019-4-108-117
  შ. ნემსაძე, მ. ცეცხლაძე. სამფაზა სინუსოიდური ცვლადი დენის ქსელის დიაგნოსტირების შესახებ
  108-117 PDF
  საინჟინრო საქმე

  უაკ 664.8
  SCOPUS CODE 2201
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2019-4-118-123
  თ. მეგრელიძე, თ. ისაკაძე, გ. გუგულაშვილი. ტენით გაჯერებული სამაცივრო კონტურის გამოშრობის ინოვაციური მეთოდი
  118-123 PDF
  უაკ 664.8
  SCOPUS CODE 2201
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2019-4-124-131
  თ. მეგრელიძე, თ. ისაკაძე, გ. გუგულაშვილი. ახალი მოწყობილობა ჰაერიდან ტენის სრული მოცილებისათვის
  124-131 PDF
  უაკ 551.482.32
  SCOPUS CODE 2201
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2019-4-132-140
  † ი. ყრუაშვილი, ი. ინაშვილი, მ. ლომიშვილი. ნაკადის დასაშვებ სიჩქარეთა კორექტირებული დამოკიდებულების გაანგარიშება
  132-140 PDF
  მათემატიკა

  უაკ 511.5
  SCOPUS CODE 2607
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2019-4-141-173
  ზ. აღდგომელაშვილი. ერთი ფუნდამენტური ამოცანის შესახებ დიოფანტურ გეომეტრიულ ფიგურებზე
  141-173 PDF
  ბოლო ნომერი

  N2(512) - 2019
  © საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 2019, ყველა უფლება დაცულია. ბოლო განახლება 12.06.2024