საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამეცნიერო შრომების კრებული
GE  
GE EN


 •  

  N1 (515), 2020 - [PDF]

  სარჩევი გვერდი PDF
  აგრარული და ბიოლოგიური მეცნიერებები

  უაკ 635.1
  SCOPUS CODE 1109
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2020-1-15-23
  თ. ხოსიტაშვილი, ნ. ლომიძე. პომიდვრის სამხრეთ ამერიკული მენაღმე ჩრჩილის Tuta absoluta (Meyrick, 1917) ბიოეკოლოგიური თავისებურებების შესწავლა საქართველოში
  15-23 PDF
  ბიზნესი, მენეჯმენტი და ბუღალტრული აღრიცხვა

  უაკ 658.512.2
  SCOPUS CODE 1404
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2020-1-24-30
  რ. ქუთათელაძე, მ. ჩხეიძე. კონცეპტუალური ქსელის კონსტრუირების პრობლემა
  24-30 PDF
  უაკ 339.15
  SCOPUS CODE 1408
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2020-1-31-39
  რ. ოთინაშვილი, ე. ბარათაშვილი, თ. შაკიაშვილი. კონკურენტული დაზვერვის მენეჯმენტი
  31-39 PDF
  კომპიუტერული მეცნიერება

  უაკ 004.72
  SCOPUS CODE 1705
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2020-1-40-45
  რ. სამხარაძე, ს. მიქელაძე, ლ. გაჩეჩილაძე. კომპიუტერულ ქსელებში სისტემის რხევების შემცირების მეთოდიკის შემუშავება
  40-45 PDF
  უაკ 004.72
  SCOPUS CODE 1705
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2020-1-46-51
  რ. სამხარაძე, ს. მიქელაძე, ლ. გაჩეჩილაძე. კომპიუტერულ ქსელებში ხაზებზე დატვირთვების მოდელირება ერთი კრიტიკული ხაზის შემთხვევაში
  46-51 PDF
  უაკ 621.396.946
  SCOPUS CODE 1711
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2020-1-52-58
  ნ. უღრელიძე, ნ. დარასელია. ორგანზომილებიანი სიგნალები ამპლიტუდურ-ფაზური მოდულაციით
  52-58 PDF
  უაკ 004.5
  SCOPUS CODE 1801
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2020-1-59-79
  გ. ღვინეფაძე. ინტერდისციპლინური მიდგომის დახმარებით ზოგიერთი რთული ლინგვისტიკური ამოცანის გადაწყვეტა
  59-79 PDF
  უაკ 004.5
  SCOPUS CODE 1801
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2020-1-80-93
  გ. ღვინეფაძე, თ. შავიშვილი. გადაწყვეტილების მიღების ეფექტიანობის ამაღლების მეთოდები
  80-93 PDF
  უაკ 622.765(075), 625.75.4
  SCOPUS CODE 2201
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2020-1-94-100
  დ. ტალახაძე, მ. გამცემლიძე, რ. ენაგელი. ოქროს შემცველი პოლიმეტალური მადნების წინასწარი გამდიდრების ტექნოლოგიის კვლევა
  94-100 PDF
  უაკ 536.423.4
  SCOPUS CODE 2208
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2020-1-101-105
  ა. გორგოშიძე, ზ. ჩაჩხიანი. ელექტროსეპარატორის მოდელურ კონდენსატორში ინდუქციური დამუხტვის მინიმალური მუხტის დამოკიდებულება ელექტრულ ველზე
  101-105 PDF
  უაკ 654.94
  SCOPUS CODE 2209
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2020-1-106-114
  ს. ონიანი, ი. მოსაშვილი. ავტომატიზებული სისტემის ვერიფიკაციის პრობლემების დისტანციურად აღმოჩენის გზები
  106-114 PDF
  უაკ 621.733.548 : 521.974.82
  SCOPUS CODE 2210
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2020-1-115-123
  ა. შერმაზანაშვილი, ჯ. შარაშენიძე, ს. მებონია. ღერძსიმეტრიული ნაკეთობების რთული კონფიგურაციის ზედაპირის ფორმირების პროცესის ანალიზი
  115-123 PDF
  უაკ 631.312.62 uak
  SCOPUS CODE 2210
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2020-1-124-133
  ო. თედორაძე, დ. თავხელიძე. საქართველოს მძიმე და ჭარბტენიანი ნიადაგების პირობებში კარტოფილის ამღებ-დამტვირთველის საველე გამოცდის შედეგები
  124-133 PDF
  უაკ 532.595 : 622.648
  SCOPUS CODE 2210
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2020-1-134-142
  ლ. მახარაძე. მაგისტრალურ მილსადენ ჰიდროსატრანსპორტო სისტემებში გარდამავალი პროცესებისა და ჰიდრავლიკური დარტყმების განვითარების მიზეზებისა და პირობების, აგრეთვე წნევების მკვეთრად გაზრდის საწინააღმდეგო ხერხებისა და საშუალებების კლასიფიკაცია
  134-142 PDF
  უაკ 72
  SCOPUS CODE 2216
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2020-1-143-151
  ი. ქვარაია, ლ. გიორგობიანი. გუმბათის ჯვარი (მახათას მთის ივერიის ღვთისმშობლის ხატის სახელობის ტაძრის ისტორიისთვის)
  143-151 PDF
  უაკ 72
  SCOPUS CODE 2216
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2020-1-152-160
  ი. ქვარაია, ლ. გიორგობიანი. მახათას მთის ივერიის ღვთისმშობლის ხატის სახელობის ტაძრის საკურთხეველი და მისი მხატვრული გაფორმება
  152-160 PDF
  მათემატიკა

  უაკ 008
  SCOPUS CODE 2604
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2020-1-161-168
  ლ. ჯიქიძე, ვ. ცუცქირიძე, ე. ელერდაშვილი. ორ პარალელურ მბრუნავ ფოროვან დისკოს შორის დაწნეხილი გამტარი სითხის არასტაციონარული დინება, სუსტი მაგნიტური ველისა და სითბოგადაცემის გათვალისწინებით, ცვლადი ელექტროგამტარობის შემთხვევაში
  161-168 PDF
  ბოლო ნომერი

  N2(512) - 2019
  © საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 2019, ყველა უფლება დაცულია. ბოლო განახლება 12.06.2024