საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამეცნიერო შრომების კრებული
GE  
GE EN


 •  

  N2 (516), 2020 - [PDF]

  სარჩევი გვერდი PDF
  ბიზნესი, მენეჯმენტი და ბუღალტრული აღრიცხვა

  უაკ 656.681.3
  SCOPUS CODE 1401
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2020-2-17-23
  ხ. ხარხელაური, თ. ქაჯაია, ნ. მაზიაშვილი. სადაზღვევო ბიზნესის განვითარების ტენდენციები საქართველოში და მისი გავლენა ქვეყნის ეკონომიკაზე
  17-23 PDF
  კომპიუტერული მეცნიერება

  უაკ 004.9
  SCOPUS CODE 1705
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2020-2-24-49
  ა. ფრანგიშვილი, ო. ნამიჩეიშვილი, მ. რამაზაშვილი. ღრმა სწავლების ბიბლიოთეკათა მიმოხილვა
  24-49 PDF
  დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები და პლანეტოლოგია

  უაკ 553.558
  SCOPUS CODE 1913
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2020-2-24-49
  მ. შარიქაძე, ი. თავდუმაძე, ზ. სურამელაშვილი. ნინოწმინდის ნავთობგაზიანი საბადოს ლითოსტრატიგრაფია ღრმა ბურღვის მონაცემების მიხედვით
  50-76 PDF
  ენერგია

  უაკ 621.397.2
  SCOPUS CODE 2101
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2020-2-77-85
  გ. კიკნაველიძე, ხ. ჩომახიძე, ნ. თითმერია. ბუნებრივი გაზის როლი საქართველოს ენერგომომარაგებაში
  77-85 PDF
  საინჟინრო საქმე

  უაკ 355/359
  SCOPUS CODE 2205
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2020-2-86-96
  მ. გუჯეჯიანი. გაერთიანებული და მწირი საინჟინრო რესურსების პირობებში სამოქალაქო-სამხედრო საერთო მნიშვნელობის ობიექტების აღდგენა - კოდორის ხეობა
  86-96 PDF
  უაკ 355/359
  SCOPUS CODE 2205
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2020-2-97-103
  მ. გუჯეჯიანი, დ. მაისურაძე, ი. ბუიშვილი. სამხედრო მეცნიერების ზოგიერთი პრიორიტეტი საქართველოში
  97-103 PDF
  უაკ 624.042
  SCOPUS CODE 2205
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2020-2-104-109
  ს. ესაძე, თ. ესაძე, თ. მამალაძე. ვერტიკალური სეისმური ზემოქმედების ერთი მოდელის რეალიზაციის შესახებ
  104-109 PDF
  უაკ 629.111.35
  SCOPUS CODE 2210
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2020-2-110-116
  დ. თავხელიძე, ზ. მჭედლიშვილი. კიბეზე მავალის ამძრავის ძალური ანალიზი
  110-116 PDF
  უაკ 664.8
  SCOPUS CODE 2210
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2020-2-117-124
  თ. მეგრელიძე, თ. ისაკაძე, გ. გუგულაშვილი. ერთდგუშიან კომპრესორში ერთდროულად ორი მუშა აგენტის კუმშვის შესაძლებლობა
  117-124 PDF
  უაკ 664.8
  SCOPUS CODE 2210
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2020-2-125-132
  თ. მეგრელიძე, თ. ისაკაძე, გ. გუგულაშვილი. დგუშიანი კომპრესორის ცილინდრში მაცივარი აგენტის ორსაფეხურიანი კუმშვის შესაძლებლობა
  125-132 PDF
  უაკ 23.2
  SCOPUS CODE 2210
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2020-2-133-140
  თ. ჩხაიძე, გ. ცირეკიძე, ნ. ნოზაძე. არამრგვალი კბილანების ცენტროიდის აგების საკითხი შნეკის არაწრფივი მოძრაობისას
  133-140 PDF
  უაკ 72
  SCOPUS CODE 2216
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2020-2-141-150
  ნ. ასათიანი, დ. გრატიაშვილი. თბილისის წმ. ალ. ნეველის სახელობის სამხედრო ტაძარი – „სობორო“
  141-150 PDF
  უაკ 72
  SCOPUS CODE 2216
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2020-2-151-158
  დ. გრატიაშვილი, ნ. ასათიანი. თბილისის წმ. მიხეილ ტვერელის სახელობის სამხედრო ტაძარი
  151-158 PDF
  უაკ 72
  SCOPUS CODE 2216
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2020-2-159-164
  გ. ლოთიშვილი. ურბანული სიმჭიდროვის მართვის მეთოდები
  159-164 PDF
  მათემატიკა

  უაკ 681.3
  SCOPUS CODE 2613
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2020-2-165-173
  რ. კაკუბავა, გ. ფიფია, ე. გულუა. შემთხვევითი პროცესებიდან მესამე რიგის ინტეგრალური პოლინომებისთვის განაწილებათა გამოთვლა ფეინმანის ინტეგრალების გამოყენებით
  165-173 PDF
  უაკ 681.3
  SCOPUS CODE 2613
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2020-2-174-180
  რ. კაკუბავა, გ. ფიფია, ე. გულუა. შემთხვევითი პროცესებიდან მეორე რიგის ინტეგრალური პოლინომებისთვის განაწილებათა გამოთვლა ფეინმანის ინტეგრალების გამოყენებით
  174-180 PDF
  სოციალური მეცნიერებები

  უაკ 519.816
  SCOPUS CODE 3301
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2020-2-181-187რ. რ. ქუთათელაძე, მ. ჩხეიძე, ქ. ქუთათელაძე. კოგნიტური ანალიზი და კონსტრუქტთა მოდელირების პრობლემა
  181-187 PDF
  უაკ 621.397.2
  SCOPUS CODE 3302
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2020-2-188-194
  ვ. გვიშიანი. საქართველო-ევროკავშირის ურთიერთობების ტენდენციები და სამომავლო პერსპექტივები
  188-194 PDF
  ბოლო ნომერი

  N2(512) - 2019
  © საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 2019, ყველა უფლება დაცულია. ბოლო განახლება 08.07.2024