საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამეცნიერო შრომების კრებული
GE  
GE EN


 •  

  N1 (519), 2021 - [PDF]

  სარჩევი გვერდი PDF
  აგრარული და ბიოლოგიური მეცნიერებები

  UDC 637.5
  SCOPUS CODE 1106
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2021-1-11-19
  გოჩა ჭუმბურიძე. ხორცპროდუქტების წარმოებაში გამოყენებული კონსერვანტების ეფექტურობა
  11-19 PDF
  ხელოვნება და ჰუმანიტარული მეცნიერებები

  UDC 001.4
  SCOPUS CODE 1203
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2021-1-20-27
  ლიანა სუთიძე. ახალი ტექნიკური ტერმინოლოგიური ლექსიკონის სარედაქციო საკითხისათვის
  20-27 PDF
  კომპიუტერული მეცნიერება

  UDC 004
  SCOPUS CODE 1701
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2021-1-28-39
  ნიკო ცუცქირიძე. გეომეტრიული აღწერის წაკითხვის მეთოდის დამუშავება შედარებითი ანალიზისათვის
  28-39 PDF
  UDC 004.5
  SCOPUS CODE 1701
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2021-1-40-54
  გელა ღვინეფაძე, თორნიკე შავიშვილი. ონლაინ სახელმძღვანელოების დაპროექტების კონცეფცია
  40-54 PDF
  UDC 513.21
  SCOPUS CODE 1701
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2021-1-55-74
  ბადრი გვასალია. ავტომატური მართვის სისტემის წრფივი მაკორექტირებელი მოწყობილობის პარამეტრების ოპტიმალური მნიშვნელობების განსაზღვრა ინტეგრალური კვადრატული კრიტერიუმის მიხედვით
  55-74 PDF
  UDC 62-52
  SCOPUS CODE 1701
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2021-1-75-97
  ბადრი გვასალია. პროპორციულ-ინტეგრალური რეგულატორის პარამეტრების ოპტიმალური მნიშვნელობების გაანგარიშება ინტეგრალური კვადრატული კრიტერიუმის მინიმუმის მიხედვით და გარდამავალი პროცესის რხევის ჩაქრობის კოეფიციენტის მნიშვნელობის გათვალისწინებით
  75-97 PDF
  UDC 004.9
  SCOPUS CODE
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2021-1-98-105
  ოთარ თავდიშვილი, ზურაბ ალიმბარაშვილი. სეგმენტირებულ გამოსახულებაზე სეგმენტის მდებარეობის განსაზღვრის ალგორითმი
  98-105 PDF
  მეცნიერება გადაწყვეტილების მიღების შესახებ
  UDC 513.72
  SCOPUS CODE 1802
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2021-1-106-118
  სერგო დადუნაშვილი. ორადი ფარდობის დინამიკა
  106-118 PDF
  UDC 513.72
  SCOPUS CODE 1802
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2021-1-119-135
  სერგო დადუნაშვილი. მართვა სასიცოცხლო სივრცეში
  119-135 PDF
  დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები და პლანეტოლოგია

  UDC 551.49
  SCOPUS CODE 1900
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2021-1-136-147
  გიორგი ომსარაშვილი. მდ. ჭერემისხევის კალაპოტში ფორმირებული წყლების ხარისხის შეფასება სასმელ-სამეურნეო წყალმომარაგების მიზნებისათვის
  136-147 PDF
  UDC 627.11:627.81
  SCOPUS CODE 1901
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2021-1-148-157
  მაია კუპრავიშვილი. წყალსადინარის გასწვრივ ბმული ღვარცოფული გამონატანის ზომების დადგენა, ნარევის ფიზიკურ-მექანიკური და ჰიდრავლიკური მახასიათებლების გათვალისწინებით
  148-157 PDF
  UDC 551.482.32
  SCOPUS CODE 1901
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2021-1-158-165
  მაია კუპრავიშვილი. ღვარცოფული გამონატანის მოცულობის საანგარიშო მათემატიკური მოდელი
  158-165 PDF
  UDC 551.49
  SCOPUS CODE 1907
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2021-1-166-174
  ავთანდილ ჯღამაძე. მუხრანის არტეზიული აუზის ჰიდროდინამიკური თავისებურებები
  166-174 PDF
  UDC 551.49
  SCOPUS CODE 1907
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2021-1-175-184
  ავთანდილ ჯღამაძე. მუხრანის არტეზიული აუზის მიწისქვეშა წყლების რესურსები
  175-184 PDF
  UDC 551.49
  SCOPUS CODE 1909
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2021-1-185-191
  ნიკო ფოფორაძე. ქ. თბილისში რ. გოგიაშვილის ქუჩაზე განვითარებული მეწყრული სხეულის მდგრადობის ანგარიში GEO5 პროგრამის გამოყენებით
  185-191 PDF
  UDC 551.49
  SCOPUS CODE 1909
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2021-1-192-201
  ნიკო ფოფორაძე. ქ. თბილისის შემოვლითი რკინიგზის ტრასის გასწვრივ განვითარებული საშიში გეოლოგიური პროცესების მიმოხილვა
  192-201 PDF
  UDC 551.49
  SCOPUS CODE 1909
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2021-1-202-219
  მარინე მარდაშოვა, თინათინ ძაძამია, ნიკა მომცელიძე. წყნეთი-სამადლო საავტომობილო გზისმიმდებარე ტერიტორიის ჰიდროგეოლოგიური პირობების შესახებ
  202-219 PDF
  საინჟინრო საქმე

  UDC 624.049
  SCOPUS CODE 2215
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2021-1-220-231
  ირაკლი ქვარაია, ლიანა გიორგობიანი. ძველი შენობის ფასადის შენარჩუნება მისი რეკონსტრუქციის დროს
  220-231 PDF
  UDC 693/694
  SCOPUS CODE 2215
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2021-1-232-244
  ირაკლი ქვარაია, ლიანა გიორგობიანი. თბილისური ცათამბჯენების მშენებლობა
  232-244 PDF
  სოციალური მეცნიერებები

  UDC 347.77
  SCOPUS CODE 3308
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2021-1-245-258
  მირანდა გურგენიძე, თამაზ ურთმელიძე. სავალდებულო ლიცენზირების ასპექტები საპატენტო სამართალში
  245-258 PDF
  ბოლო ნომერი

  N2(512) - 2019
  © საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 2019, ყველა უფლება დაცულია. ბოლო განახლება 21.07.2024