საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამეცნიერო შრომების კრებული
GE  
GE EN


 •  

  N1 (523), 2022 - [PDF]

  სარჩევი გვერდი PDF
  აგრარული და ბიოლოგიური მეცნიერებები

  UDC 631.417.2
  SCOPUS CODE 1102
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2022-1-13-21
  ვლადიმერ დოლიძე, ნათელა მაჭავარიანი, ნათია სუხიშვილი. ტორფიდან გამოყოფილი ჰუმუსოვანი მჟავების ფიზიოლოგიური აქტივობის შესწავლა ლობიოს წყლის კულტურაზე
  13-21 PDF
  ხელოვნება და ჰუმანიტარული მეცნიერებები

  UDC 712.23
  SCOPUS CODE 1206
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2022-1-22-29
  ნუგზარ ხვედელიანი, ანა რატიანი. საქართველოს ეროვნული პარკების და დაცული ტერიტორიების ეკოლოგიური და კულტურული მიზნები
  22-29 PDF
  ბიოქიმია, გენეტიკა და მოლეკულური ბიოლოგია

  UDC 663.2
  SCOPUS CODE 1303
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2022-1-30-46
  ზაზა გრიგალაშვილი. ევროპულ და კავკასიურ მუხის კასრში დავარგება-დაძველების გავლენა ღვინის ქიმიურ პარამეტრებსა და სენსორულ მახასიათებლებზე
  30-46 PDF
  UDC 543.3; 553.6.
  SCOPUS CODE 1305
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2022-1-47-54
  თამარ ნასუაშვილი, ლერი გვასალია. სახარე ტბის ფსკერზე დალექილი მარილებიდან უწყლო ნატრიუმის სულფატის მიღების შესწავლა ექსპერიმენტის მათემატიკური დაგეგმვის გზით
  47-54 PDF
  მეცნიერება გადაწყვეტილების მიღების შესახებ

  UDC 513.72
  SCOPUS CODE 1802
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2022-1-55-76
  სერგო დადუნაშვილი. ეკონომიკური ველი როგორც სოციალური სტრუქტურაციის მექანიზმი
  55-76 PDF
  UDC 513.72
  SCOPUS CODE 1802
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2022-1-77-96
  სერგო დადუნაშვილი. ინფორმაციის გადაცემა არაგენეტიკური მექანიზმებით
  77-96 PDF
  დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები და პლანეტოლოგია

  UDC 008
  SCOPUS CODE 1901
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2022-1-97-109
  კარლო კოპალიანი, იაშა (კოკა) კუტუბიძე. ადამიანისა და ტექნიკური ცივილიზაციის ურთიერთმიმართების პრობლემა და მომავლის პერსპექტივები
  97-109 PDF
  UDC 551.49
  SCOPUS CODE 1907
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2022-1-110-119
  ანზორ გიორგაძე. მდ. ტეხურის ხეობის ზემო წელის საინჟინრო-გეოლოგიური პირობები
  110-119 PDF
  UDC 550.8
  SCOPUS CODE 1907
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2022-1-120-128
  ზურაბ ვარაზაშვილი, ზურაბ კაკულია, დალი ჩუტკერაშვილი. ქ. თბილისის ტერიტორიაზე გავრცელებული ლიოსისებრი ქანების კვლევა და მათი გავლენა მშენებლობებზე
  120-128 PDF
  UDC 551.49
  SCOPUS CODE 1909
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2022-1-129-150
  მერაბ გაფრინდაშვილი. გეოლოგიური საფრთხეები ქ. თბილისში
  129-150 PDF
  ენერგია

  UDC 621.31
  SCOPUS CODE 2101
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2022-1-151-162
  დავით ჯაფარიძე, გიგა ჯოჯუა. მსხვილი ელექტროენერგეტიკული კომპანიის ფინანსური მდგრადობის შეფასების ოპტიმალური ეკონომეტრიკული მოდელის შემუშავება და მისი პროგნოზული აპრობაცია საქართველოში
  151-162 PDF
  UDC 621.311
  SCOPUS CODE 2102
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2022-1-163-172
  გელა ჯავახიშვილი, გიორგი ჯაბიშვილი. ენერგიის მაგროვებელი სისტემების მნიშვნელობა თანამედროვე ენერგეტიკულ სისტემებში
  163-172 PDF
  საინჟინრო საქმე

  UDC 532.595: 622.648
  SCOPUS CODE 2210
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2022-1-173-182
  ლეონ მახარაძე. ასაწევი უკუსარქველი და მილსადენის დასამაგრებელი მოწყობილობა სადაწნეო მაგისტრალური ჰიდროსატრანსპორტო სისტემებისათვის
  173-182 PDF
  UDC 725.75
  SCOPUS CODE 2216
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2022-1-183-196
  მაია დავითაია, ნინო ბარნაბიშვილი. სამკურნალო-დასასვენებელი კურორტ წყალტუბოს ტოტალიტარული პერიოდის სანატორიუმებისა და სააბაზანოების მხატვრულ-დეკორატიული მოტივები ეროვნულ ტრადიციებთან კონტექსტში
  183-196 PDF
  UDC 721.054;727
  SCOPUS CODE 2216
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2022-1-197-207
  ნინო იმნაძე, გიორგი ვარდოსანიძე. სიმბოლურ-ინფორმაციული „არქიტექტურული კულტურა“ და მისი მნიშვნელობა ტურისტული კლასტერის ჩამოყალიბებაში
  197-207 PDF
  UDC 246.80
  SCOPUS CODE 2216
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2022-1-208-216
  ნინო ხაბეიშვილი, მარიამ ცეცხლაძე. რევიტალიზაცია, როგორც სოციალური კომუნიკაციის აღორძინების საშუალება
  208-216 PDF
  გარემოთმცოდნეობა

  UDC 624.137.2.046.3
  SCOPUS CODE 2301
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2022-1-217-230
  ტარიელ კვიციანი, ლიანა ქვარცხავა. გრუნტის წყლების გავლენა ფერდოს სტატიკურ მდგრადობაზე. დეპრესიის მრუდის განტოლება
  217-230 PDF
  სოციალური მეცნიერებები

  UDC 327
  SCOPUS CODE 3311
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2022-1-231-235
  ჰენრი კუპრაშვილი. საზღვრების პრობლემა და საქართველოს უშიშროების გამოწვევები ინფორმაციულ ეპოქაში
  231-235 PDF
  UDC 327
  SCOPUS CODE 3320
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2022-1-236-246
  გრიგოლ გიორგაძე. იძულებით გადაადგილებულ პირთა ინტეგრაცია როგორც უფლება
  236-246 PDF
  ბოლო ნომერი

  N2(512) - 2019
  © საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 2019, ყველა უფლება დაცულია. ბოლო განახლება 08.07.2024