საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამეცნიერო შრომების კრებული
GE  
GE EN


 •  

  N2 (532), 2024 - [PDF]

  სარჩევი გვერდი PDF
  აგრარული და ბიოლოგიური მეცნიერებები


  UDC 663.2
  SCOPUS CODE 1106
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2024-2-11-14
  ლევან ელიაშვილი. ქართულ ნახევრად ტკბილ ღვინოებში გლუკოზისა და ფრუქტოზის რაოდენობრივი განსაზღვრა
  11-14 PDF
  ხელოვნება და ჰუმანიტარული მეცნიერებები


  UDC 725.5
  SCOPUS CODE 1201
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2024-2-15-18
  ანა გეგეშიძე. პანდემიების კავშირი არქიტექტურასთან
  15-18 PDF
  UDC 070
  SCOPUS CODE 1201
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2024-2-19-28
  დავით დოლიძე. მულტიმედიური ჟურნალისტიკის განვითარება საქართველოში
  19-28 PDF
  UDC 061.75
  SCOPUS CODE 1206
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2024-2-29-35
  შორენა ყიფშიძე. აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოს ძეგლების ტოპოგრაფია
  29-35 PDF
  ბიზნესი, მენეჯმენტი და ბუღალტრული აღრიცხვა


  UDC 005.3
  SCOPUS CODE 1401
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2024-2-36-41
  ანზორ აბრალავა, პაატა გოგეშვილი. ორგანიზაციული ანალიზი როგორც სამშენებლო კომპანიის მართვის სრულყოფის ელემენტი
  36-41 PDF
  UDC 336.711.65
  SCOPUS CODE 1401
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2024-2-42-49
  გოგა გელიტაშვილი, გოჩა აბუთიძე, მედეა ჭელიძე. თანამედროვე მიდგომები საბანკო რეგულირებისადმი ციფრული ტექნოლოგიების განვითარების პირობებში
  42-49 PDF
  UDC 657
  SCOPUS CODE 1402
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2024-2-50-55
  დარეჯან ფოჩხიძე. აუდიტის ბილიკის მნიშვნელობა ეკონომიკის სტაბილიზაციისათვის
  50-55 PDF
  UDC 657
  SCOPUS CODE 1402
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2024-2-56-62
  გიორგი სულაშვილი, მალხაზ სულაშვილი, დარეჯან ფოჩხიძე. აუდიტორული კომპანიების ფუნქციონალური სისტემა და მართვის თანამედროვე ტექნოლოგიები
  56-62 PDF
  UDC 343
  SCOPUS CODE 1403
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2024-2-63-68
  ლაშა პიტნავა. სათამაშო ბიზნესის სახელმწიფო ზედამხედველობა საზღვარგარეთის
  ქვეყნებში
  63-68 PDF
  UDC 574.91
  SCOPUS CODE 1403
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2024-2-69-73
  ანა ბარათაშვილი. მიგრაციის სოციალურ-ეკონომიკური ასპექტები საქართველოში
  69-73 PDF
  UDC 659.4
  SCOPUS CODE 1405
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2024-2-74-82
  თინათინ აფხაიძე, ნუცა გუმბერიძე. საზოგადოებასთან ურთიერთობის განვითარება ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებით
  74-82 PDF
  UDC 659.127
  SCOPUS CODE 1406
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2024-2-83-93
  ვლადიმერ ციმაკურიძე. ტრადიციული და ციფრული მარკეტინგული მეთოდების სინთეზური გამოყენების ეფექტურობა ქართული ბიზნესკომპანიის მაგალითზე
  83-93 PDF
  UDC 005.7
  SCOPUS CODE 1407
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2024-2-94-100
  ნათია კილაძე. ლიდერობის სტილი ორგანიზაციის მართვაში
  94-100 PDF
  UDC 316,3
  SCOPUS CODE 1407
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2024-2-101-108
  ნათია კილაძე, ზაზა სოფრომაძე. ორგანიზაციული კულტურის განვითარების ხელშემწყობი ფაქტორები და თანამედროვე მიდგომები
  101-108 PDF
  UDC 005.95/96
  SCOPUS CODE 1407
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2024-2-109-117
  სოფიო გურგენიძე. ადამიანური კაპიტალის მართვა ისტორიული თეორიის ჭრილში
  109-117 PDF
  UDC 057.634
  SCOPUS CODE 1408
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2024-2-118-130
  ბესარიონ სიმონიშვილი, ზაზა სოფრომაძე. ინტეგრაციისა და რეინტეგრაციის ბენეფიციარების საჭიროების კვლევა
  118-130 PDF
  UDC 796
  SCOPUS CODE 1408
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2024-2-131-139
  მაგდანა ბზიკაძე, ბესიკ შერაზადიშვილი. სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარების
  პოლიტიკა საქართველოში
  131-139 PDF
  UDC 612.321
  SCOPUS CODE 1408
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2024-2-140-148
  ზაზა სოფრომაძე, ნინო გვეტაძე. საპენსიო სისტემის რეფორმის აქტუალურობა საქართველოში
  140-148 PDF
  UDC 3.8
  SCOPUS CODE 1408
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2024-2-149-153
  არჩილ ჩიქოვანი. „ჭკვიანი ქალაქის“ მართვის გამოცდილება თანამედროვე მსოფლიოში
  149-153 PDF
  UDC 004.6
  SCOPUS CODE 1408
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2024-2-154-161
  მარიამ ფირანიშვილი. საჯარო ინფორმაციის უზრუნველყოფისა და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის საერთაშორისო გამოცდილების შედარებითი ანალიზი ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირის მაგალითზე
  154-161 PDF
  UDC 004.6
  SCOPUS CODE 1408
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2024-2-162-170
  მარიამ ფირანიშვილი. ინტერნეტინფრასტრუქტურის, როგორც ინფორმაციის თავისუფლების უზრუნველყოფის ინსტრუმენტის ეფექტიანობის ანალიზი საქართველოში
  162-170 PDF
  კომპიუტერული მეცნიერება


  UDC 004.8
  SCOPUS CODE 1706
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2024-2-171-176
  ნონა ოთხოზორია, ლილი პეტრიაშვილი, ნინო ლორთქიფანიძე. ბიზნესის მენეჯმენტის სრულყოფისათვის ინფორმაციული ტექნოლოგიების სერვისების მართვის გადამწყვეტი როლი ITIL-ის საუკეთესო პრაქტიკით
  171-176 PDF
  მეცნიერება გადაწყვეტილების მიღების შესახებ


  UDC 004.5
  SCOPUS CODE 1801
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2024-2-177-186
  გელა ღვინეფაძე. მთვარე - თვლისა და ანგარიშის პროცესების ინსპირატორი
  177-186 PDF
  დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები და პლანეტოლოგია


  UDC 550.8
  SCOPUS CODE 1907
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2024-2-187-194
  ზურაბ ვარაზაშვილი, ზურაბ კაკულია, დალი ჩუტკერაშვილი, გოგა ჩახაია, ირაკლი რამიშვილი. მდ. ჩოხელთხევის, ნადიბაანის ხევის და ნაღვარევის ხევის ღვარცოფული ნაკადების ფორმირების ფაქტორები და ანალიზი
  187-194 PDF
  UDC 581.9
  SCOPUS CODE 1913
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2024-2-195-206
  ირმა კოკოლაშვილი, შალვა კელეპტრიშვილი, ირინა შატილოვა. ღმოსავლეთ საქართველოს სარმატული დროის ფლორის და მცენარეულობის მიმოხილვა. (პალინოლოგიური ანალიზის საფუძველზე)
  195-206 PDF
  საინჟინრო საქმე


  UDC 629.7
  SCOPUS CODE 2201
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2024-2-207-213
  ვახტანგ კაპანაძე, გიორგი სურმავა. მექანიზებული საიერიშო ხიდების განვითარების ისტორია და ძირითადი ტენდენციები
  207-213 PDF
  UDC 692.233
  SCOPUS CODE 2201
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2024-2-214-223
  ალექსი კოპალიანი, მამული გრძელიშვილი, ვახტანგ ნებიერიძე. ნულოვანი ენერგიის შენობები და მათი მოწყობის თავისებურებები
  214-223 PDF
  UDC 629.331
  SCOPUS CODE 2203
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2024-2-224-231
  ზურაბ ბოგველიშვილი. ელექტრული ავტოტრანსპორტის განვითარების ტენდენციები მსოფლიოსა და საქართველოში
  224-231 PDF
  UDC 697
  SCOPUS CODE 2209
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2024-2-232-237
  თამაზ ისაკაძე, გივი გუგულაშვილი. ინოვაციური კონსტრუქციის მობილური კონდიციონერი
  232-237 PDF
  UDC 697
  SCOPUS CODE 2209
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2024-2-238-243
  თამაზ ისაკაძე, გივი გუგულაშვილ. ინოვაციური კონსტრუქციის სამკონტურიანი გათბობა-გაგრილების ქვაბი
  238-243 PDF
  UDC 627
  SCOPUS CODE 2212
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2024-2-244-251
  მანონი კოდუა, მარი თებიძე. ტალღამტეხი ბეტონის ბლოკების ანგარიში ტეტრაპოდის მაგალითზე
  244-251 PDF
  UDC 625.712.65
  SCOPUS CODE 2215
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2024-2-252-258
  პეტრე ნადირაშვილი, ნუგზარ რურუა, ხვიჩა ირემაშვილი. საავტომობილო გზის სამოსის სტრუქტურის შესწავლა და მისი აღდგენის მეთოდის განსაზღვრა
  252-258 PDF
  UDC 625.21
  SCOPUS CODE 2215
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2024-2-259-264
  თენგიზ პაპუაშვილი, ნუგზარ რურუა, გიორგი ხატიაშვილი. საავტომობილო გზის მიწის ვაკისისა და საფუძვლის გაძლიერება დოროსოლისა და დოროპორტის გამოყენებით
  259-264 PDF
  გარემოთმცოდნეობა


  UDC 504
  SCOPUS CODE 2301
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2024-2-265-272
  ერეკლე კეჩხოშვილი, ირინა ხუციშვილი. წყალდიდობის პროგნოზირების საკითხისათვის
  265-272 PDF
  ნეირომეცნიერება


  UDC 159.97
  SCOPUS CODE 2802
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2024-2-273-278
  თამარ წიგნაძე. სოციალიზაციის გამოწვევები, ფსიქიკური ჯანმრთელობა და ემოციური კეთილდღეობა დასწავლის სირთულის მქონე მოსწავლეებში
  273-278 PDF
  სოციალური მეცნიერებები

  UDC 36
  SCOPUS CODE 3301
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2024-2-279-285
  ხატია ტერტერაშვილი. ბავშვთა კეთილდღეობის პროგრამა – სახელმწიფო მართვის სოციალური ეფექტიანობის ერთ-ერთი ინდიკატორი
  279-285 PDF
  UDC 327.28
  SCOPUS CODE 3320
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2024-2-286-293
  გიორგი კაიშაური. თქვითქმნადი წინასწარმეტყველება და ისლამური რადიკალიზაცია:
  საფრანგეთისა და აშშ-ის მაგალითების ანალიზი
  286-293 PDF
  UDC 355
  SCOPUS CODE 3320
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2024-2-294-300
  გიორგი ჩხიკვიშვილი, სოფიო ბერიძე. ტექნოლოგიური პროგრესი საერთაშორისო უშეიარაღებულ კონფლიქტებში
  294-300 PDF
  UDC 303.1/351
  SCOPUS CODE 3321
  https://doi.org/10.36073/1512-0996-2024-2-301-309
  გიორგი ბაღათურია, ალექსანდრე შამათავა. საზოგადოებასთან ურთიერთობების გამოწვევები თანამედროვე საქართველოს საჯარო მმართველობაში
  301-309 PDF
  ბოლო ნომერი

  N2(512) - 2019
  © საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 2019, ყველა უფლება დაცულია. ბოლო განახლება 21.07.2024