საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამეცნიერო შრომების კრებული
GE  
GE EN


 •  

  N2 (496), 2015 - [PDF]

   

  აგრარული და ბიოლოგიური მეცნიერებები

   

  უაკ 635.62+543.867

  SCOPUS CODE 1101

  . კაიშაური. საქართველოში დარაიონებულ გოგრის ჯიშებში ვიტამინების შემცველობის კვლევის შედეგები ..................................................................................................................................................................... 11

   

  უაკ 582.951.4

  SCOPUS CODE 1102

  . კუხალეიშვილი. კარტოფილის უვირუსო სათესლე მასალისგან პათოგენური სოკოს მიმართ რეზისტენტული მცენარის შერჩევა ........................................................................................................ 16

   

  ხელოვნება და ჰუმანიტარული მეცნიერებები

   

  უაკ 001.4

  SCOPUS CODE 1203

  . სუთიძე, . იაკობაშვილი. ტექნიკური ტერმინოლოგიის

  პრობლემები ..................................................... 22

   

  უაკ 001.4

  SCOPUS CODE 1203

  . გამყრელიძე. ვერბალური კომუნიკაციის გენდერული ასპექტები ................................................................... 29

   

  უაკ 001.4

  SCOPUS CODE 1203

  . გამყრელიძე. ინტერკულტურული კომუნიკაციის პრინციპები ........................................................................ 35

   

  უაკ 378:479.221.(051.2)

  SCOPUS CODE 1203

  . ცხადაძე, . ცხადაძე. ინდოეთი ქართულ ლინგვოკულტუროლოგიურ არეალში ................................... 39

   

  ბიზნესი, მენეჯმენტი და ბუღალტრული აღრიცხვა

   

  უაკ 339.92

  SCOPUS CODE 1401

  . ჯაფარიძე. საგადასახადო სისტემის თავისებურებები ფინანსურ აღრიცხვაში ........................................... 48

   

  უაკ 334.7

  SCOPUS CODE 1405

  . შილაკაძე. სახელმწიფო შესყიდვებში მონაწილეობით მცირე და საშუალო მეწარმეობის ხელშეწყობა ....................................................................................................................................................... 55

   

  კომპიუტერული მეცნიერებები

   

  უაკ 621.397.2

  SCOPUS CODE 1711

  . ხუნწარია, . გოგბერაშვილი, . ხუნწარია,

  . აბულაძე. დისკრეტული კოსინუსური გარდასახვის მთავარი კოეფიციენტების მასივის ადაპტიური ენტროპიული კოდირება ......................................................................................................................................................... 67

   

  ეკონომიკა, ეკონომეტრიკა და ფინანსები

   

  უაკ 338.24

  SCOPUS CODE 2001

  . ბაქრაძე. წინადადებები საქართველოში საგადასახადო სამართლიანობის აღდგენისა და ეკონომიკის განვითარების დაჩქარებისათვის .................................................................................... 77

   

  ენერგეტიკა

   

  უაკ 620.9

  SCOPUS CODE 2101

  . ლომიძე, . ხელიძე, . ბიჯამოვი, . სამსონაშვილი. მცირე ჰიდროენერგეტიკა  არსებული გამოცდილება და განვითარების პერსპექტივები ..................................................................................... 86

   

  უაკ 626/627: 666. 97. 033.3 (047)

  SCOPUS CODE 2101

  . ჭიჭაღუა, . ყალაბეგიშვილი, . კოდუა. ენგურჰესის კაშხლის ექსპლუატაციის პერიოდის თბური რეჟიმის ანალიზი................................................................................................................................... 96

   

  უაკ 620.9

  SCOPUS CODE 2105

  . არველაძე, . კერესელიძე. ენერგეტიკული უსაფრთხოება და მისი უზრუნველყოფის გზები საქართველოში ........................................................................................................................................................... 107

   

  უაკ 621.311

  SCOPUS CODE 2105 

  . ნემსაძე. მცირე სიმძლავრის მომხმარებლების მზის სინათლის ენერგიით ელექტრომომარაგების შესახებ ........................................................................................................................................... 114

   

  უაკ 577.3

  SCOPUS CODE 2105 

  . შამათავა. წყალმცენარის გამოყენების პერსპექტივები ბიოენერგეტიკაში................................................. 122

   

  ტექნიკა და ტექნოლოგიები

   

  უაკ 621. 04

  SCOPUS CODE 2215

  . ნოზაძე, . ეჯიბია, . მებონია, . დემეტრაძე,

  . გოგოლაძე. ფიბრობეტონის საკაბელო არხების დამზადება და

  კვლევა ..................................................................................................................... 129

   

  გარემომცოდნეობა

   

  უაკ 551.553.7

  SCOPUS CODE 2303

  . ზვიადაძე, . კეზევაძე, . მარდაშოვა. მუხრანის სასმელი წყლის წყალამღების ეკოლოგიური უსაფრთხოების შესახებ ............................................................................................................................ 136

   

  უაკ 677.1/.5

  SCOPUS CODE 2303

  . იმედაძე, . მანჯავიძე, . ქრისტესიაშვილი,

  . ქრისტესიაშვილი. ზღვაში ნარჩენების ჩაშვებისა და ჩამდინარე წყლების პრობლემები ..................................................................................... 144

   

  უაკ 677.1/.5

  SCOPUS CODE 2303

  . იმედაძე, . ქრისტესიაშვილი, . ქრისტესიაშვილი,

  . მანჯავიძე. ჩამდინარე წყლების გაწმენდის თანამედროვე

  მეთოდები .............................................................................................................. 152

   

  სოციალური მეცნიერებები

   

  უაკ 519.242

  SCOPUS CODE 3301

  . დარჩიაშვილი. მიწის კადასტრის ჩატარების თეორიული

  საფუძვლები ................................................... 160

   

  ვეტერინარია

   

  უაკ 591.2

  SCOPUS CODE 3401

  . კობახიძე, . დვალი, . კაიშაური, . ლომთაძე. ცხოველთა დერმატოფიტოზების აღმძვრელების ანტიგენური სპეციფიკურობა ................................................................................................................ 167

  ავტორთა საძიებელი............................................................................................................ 173

  ავტორთა საყურადღებოდ................................................................................................... 174

   

  ბოლო ნომერი

  N2(512) - 2019
  © საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 2019, ყველა უფლება დაცულია. ბოლო განახლება 21.07.2024