საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამეცნიერო შრომების კრებული
GE  
GE EN


 •  

  N4 (498), 2015 - [PDF]

   

  ბიზნესი, მართვა და აღრიცხვა

   

  უაკ 339.92

  SCOPUS CODE 1401

  ნ. ფაილოძე, ჟ. გაბარაევი. იმპორტის და ექსპორტის ოპერაციების აუდიტი............................................................ 9

   

  უაკ 339.92

  SCOPUS CODE 1409

  მ. მეტრეველი, ბ. ხოტენაშვილი. ტურიზმის გავლენა მსოფლიო ეკონომიკაზე...................................................... 18

   

  ქიმიური მრეწველობა და ტექნოლოგიები

   

  უაკ 621.3.032.3

  SCOPUS CODE 1501

  . ხიტირი, . კოკილაშვილი. მაღალეფექტური ლუმინოფორის მიღების ინოვაციური ტექნოლოგია................................................................................................................................................................................ 26

   

  უაკ 621.11.012.553

  SCOPUS CODE 1501

  . ლაბაძე, . ხიტირი, . კოკილაშვილი, . სულამანიძე, . ქერქაძე. ამორტიზებული საბურავების უტილიზაციის ახლებური ხედვა............................................................................................................... 31

   

  უაკ 553.541:666.32/36

  SCOPUS CODE 1508

  . ჯავაშვილი, . ჭეიშვილი. ადგილობრივი ბუნებრივი ქანების გამოყენებით ფოროვანი მასალების მიღება და შესწავლა....................................................................................................................... 37

   

  ქიმია

   

  უაკ 665.5

  SCOPUS CODE 1601

  . თუშურაშვილი, . ჩორგოლაშვილი, . ხუჭუა, . კობალაძე, . ალელიშვილი, . გელაშვილი. გაცვეთილი საავტომობილო საბურავების უტილიზაცია დაბალტემპერატურული პიროლიზის შედეგად და მიღებული თხევადი პროდუქტის ფიზიკურ-ქიმიური კვლევა............................................................................................................................ 43

   

  უაკ 666.11.01

  SCOPUS CODE 1601

  . ჩიჯავაძე, . ჭეიშვილი. მანგანუმისა და სპილენძის ოქსიდების შემცველი ამორფულ-კრისტალური მატრიცის მქონე მასალების შესწავლა და გამოყენების პერსპექტივები.................................................................................................... 50

   

  ეკონომიკა, ეკონომეტრიკა და ფინანსები

   

  უაკ 620.9

  SCOPUS CODE 2001

  . ჯაფარიძე, . ჯაყელ-ხუნდაძე, . იოსელიანი. მსხვილი ელექტროენერგეტიკული კომპანიების ფინანსური მდგრადობის ოპტიმალური ეკონომეტრიკული მოდელირება და მართვა............. 55

   

  ენერგეტიკა

   

  უაკ 621.1

  SCOPUS CODE 2105

  . არაბიძე, . ფხალაძე. საქართველოს ენერგეტიკის სექტორის ბიზნესის ტრადიციული გზით განვითარების (BAU) სცენარი..................................................................................................................................... 68

   

  ინჟინერია

   

  უაკ 624.023.93

  SCOPUS CODE 2215

  . ხაზარაძე, . ვერულაშვილი, . ტურაშვილი. მოქნილკედლიანი ლითონის შედგენილი კოჭები.................................................................................................................................................................... 78

   

  მასალათმცოდნეობა

   

  უაკ 66.08

  SCOPUS CODE 2501

  . მეტრეველი, . სულამანიძე. ვოლტამპერული მახასიათებლის აგება და განხილვა................................. 84

   

  უაკ 669.26

  SCOPUS CODE   2501

  . მიქაძე, . ნახუცრიშვილი, . მაისურაძე, . ლოლაძე. ალუმინის ოქსიდის ფორმირებადი მხურვალმედეგი შენადნობების მაღალტემპერატურული ჟანგვის კინეტიკა........................................................ 88

   

  უაკ 621.791.755

  SCOPUS CODE 2501

  . ხუციშვილი, . შენგელია. პლაზმური დაფრქვევის ეფექტურობის ამაღლება.......................................... 93

   

  უაკ 669.18:621.746.3

  SCOPUS CODE 2506

  . ქაშაკაშვილი, . ქაშაკაშვილი, . ქაშაკაშვილი. ფოლადის წარმოების ინოვაციური ტექნოლოგია................................................................................................................................................................................ 99

   

  უაკ 621.73 (035)

  SCOPUS CODE 2506

  . მიქაუტაძე, ალ. გორდეზიანი, . კანთელაძე, . კენჭიაშვილი. საბრძოლო იარაღის ლულის დამზადების ტექნოლოგიური პროცესის კვლევა......................................................................................... 110

   

  უაკ 621.791:762.5

  SCOPUS CODE 2506

  . სულამანიძე, . კახიშვილი. კონტაქტური შედუღების წერტილის ადგილმდებარეობის მართვა......................................................................................................................................................................................... 116

   

  უაკ 666.293.5.4:004.14

  SCOPUS CODE 2508

  . ბერძენიშვილი, . სირაძე. მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტების ეფექტურობის ამაღლებაზე ორიენტირებული გადაწყვეტილება........................................................................... 122

  ავტორთა საძიებელი............................................................................................................ 128

  ავტორთა საყურადღებოდ................................................................................................... 129

  ბოლო ნომერი

  N2(512) - 2019
  © საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 2019, ყველა უფლება დაცულია. ბოლო განახლება 21.07.2024