საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამეცნიერო შრომების კრებული
GE  
GE EN


 •  

  N1 (487), 2013 - [PDF]

   

  მშენებლობა

   

  უაკ 662.95

  . კუჭუხიძე. კოაქსიალურად ჩადგმული ცილინდრის მქონე გრიგალკამერიან დანადგარში გაზების მოძრაობის აეროდინამიკის შესახებ..................................................................................... 9

   

  უაკ 662.95

  . კუჭუხიძე. გრიგალკამერიან დანადგარში გაზების მოძრაობის 

  აეროდინამიკის შესახებ........................................................................................................................................................................................... 11

   

  უაკ 577.4:628.394

  . ციხელაშვილი, . ჯერენაშვილი, . ციხელაშვილი

  . გრიგოლიშვილი. შავი ზღვის აუზის ქვეყნების ძირითადი ტერიტორიული მდინარეების წყლის დაბინძურების ხარისხის მონიტორინგ-კონტროლის ერთიანი ცენტრის შექმნის შესახებ........................................................ 15

   

  ენერგეტიკა და ტელეკომუნიკაცია

   

  უაკ 658.26

  . ჯაფარიძე . კიკაბიძე. საქართველოს ელექტროენერგეტიკულ ბაზარზე შესასყიდი ელექტროენერგიის საშუალოშეწონილი ტარიფის პროგნოზირება............................................... 19

   

  უაკ 681.3

  . დადუნაშვილი. ადამიანის თვითსრულყოფის ალგორითმები.................................................................... 27

   

  სამთო-გეოლოგია

   

  უაკ 519.242

  . ფირალიშვილი, . სადუნიშვილი. ენგურჰესის წყალსაცავის  აპროქსიმაციის ტექნოლოგია................................................................................................................................................................................ 34

   

  უაკ 519.242

  . ფირალიშვილი, . სადუნიშვილი. პოტენციალთა თეორიის პირდაპირი ამოცანის ამოხსნა წყალსაცავში წყლის დონის ცვალებადობისას........................................................................................... 38

   

  უაკ 519.242

  . მესხი, . აბაშიძე, . ჭიაურელი, . სადუნიშვილი, . პაპავა. ენგურჰესის წყალსაცავში წყლის დონისა და კაშხლის დახრმზომის მონაცემთა დროითი რიგების ანალიზი..................................................................................................................................................................... 43

   

  უაკ 519.242

  . მესხი, . აბაშიძე, . ჭიაურელი, . პაპავა. ენგურჰესის კაშხლის დინამიკური პროცესის მოდელირება გადამცემი ფუნქციით........................................................................................................... 51

   

  უაკ 624.191.2

  . გუჯაბიძე, . ლებანიძე, . გოჩოლეიშვილი, . მჟავანაძე. დიდგანივკვეთიანი გვირაბების მშენებლობა სუსტ ქანებში.......................................................................................................................... 57

   

  უაკ 627

  . კიკნაძე, . მექვაბიშვილი. ჭიათურმანგანუმის საწარმოებში მომსახურე პერსონალის უსაფრთხოების დაცვის გზები და

  საშუალებები ............................................................................ 61

   

  ქიმიური ტექნოლოგია, მეტალურგია

   

  უაკ 577.15.1.158

  . კოპალეიშვილი, . ძეკონსკაია. რძემჟავას გარდაქმნა მეორეულ სპირტულ დუღილში............ 65

   

  უაკ 577.151./.158

  . კოპალეიშვილი, . ძეკონსკაია. ლიმონმჟავას გარდაქმნა საფუვრების მიერ მეორეულ სპირტულ დუღილში......................................................................................................................................... 68

   

  უაკ 621.791.755

  . საბაშვილი, . თავხელიძე, . მჭედლიშვილი. პლაზმატრონის საქშენის გაცივების ინტენსიფიკაციის შესაძლებლობები............................................................................................................ 71

   

  უაკ 541.116; 666. 293

  . ზედგენიძე, . სარუხანიშვილი, . კაპანაძე, . მშვილდაძე. უბორო, უფთორო მინანქრების ფოლადის ზედაპირთან შეჭიდულობის

  ბუნება............................................................................... 74

   

  ტრანსპორტი, მანქანათმშენებლობა

   

  უაკ 582.739

  . მეგრელიძე, . ღვაჩლიანი, . ნადირაშვილი, . გუგულაშვილი,

  . სადაღაშვილი. ძროხის რძესთან დანამატის სახით სოიოს რძის შერევის შესაძლებლობის შესწავლა.............................. 80

   

  უაკ 664.681

  . მეგრელიძე, . ნადირაშვილი, . სადაღაშვილი, . პაპავა,

  . გუგულაშვილი. ცხობილის დამჭრელი ახალი მექანიზმი........................................................................................................................ 84

   

  უაკ 656.4

  . სოსელია, . ზუბიაშვილი, . კიკნაძე. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ფუნქციონირება ქალაქის სოციალურ სივრცეში......................................................................................................... 88

   

  უაკ 621.548

  . შვანგირაძე. ქარის გენერატორის ფრთებზე მოქმედი ძალები და მღუნავი მომენტები..................................................................................................................................................................................... 91

   

  ბიზნესინჟინერინგი

   

  უაკ 80

  . გამყრელიძე. ინტერსუბიექტურობა და ფრაზეო-სემანტიკური კლასი „ოჯახი”................................ 96

   

  უაკ 80

  . გამყრელიძე. ინტერსუბიექტურობა და სოციალური გარემო ფრაზეოლოგიზმებში........................ 98

   

  ინფორმატიკა, მართვის სისტემები

   

  უაკ 330.115

  . ახობაძე, . ვარძიაშვილი. სივრცული ეკონომიკური სისტემების განსაკუთრებული მდგომარეობები................................................................................................................................. 103

   

  უაკ 612.82

  . ღურწკაია, . ჯიჯავაძე, . ფანცულაია. ნერვული უჯრედის ელექტრული პოტენციალის კომპიუტერული მოდელირება............................................................................................................. 106

   

  უაკ 621.315.592

  . ბერიძე, . ფაღავა, . კალანდაძე, . ბარამიძე, . ესიავა. ოპტიკური ზემოქმედების გავლენა კვაზიდიელექტრიკული ჩანართების გაბნევის უნარზე პროტონებით დასხივებულ n-Si  კრისტალებში........................................................................................................................................ 110

   

  ავტორთა საძიებელი ............................................................................................................................................................... 114

  ავტორთა საყურადღებოდ ................................................................................................................................................... 115

   

   

  ბოლო ნომერი

  N2(512) - 2019
  © საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 2019, ყველა უფლება დაცულია. ბოლო განახლება 08.07.2024