საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამეცნიერო შრომების კრებული
GE  
GE EN


 •  

  N2 (488), 2013 - [PDF]

   

  მშენებლობა

   

  უაკ 624.15

  ა. სოხაძე,  გ. მაისურაძე,  ლ. ჩალაძე,  ი. აბრამიშვილი. მრავალსართულიანი კარკასული შენობების ღუნვადი ელემენტები ხისტარმატურიანი კვეთებით................................................. 9

   

  უაკ 624.15

  ლ. ჩალაძე. მრავალსართულიანი კარკასული შენობების ღუნვადი ელემენტები ხისტარმატურიანი კვეთებით ............................................................................................................................................ 13

   

  უაკ 69.059.1

  ზ. ციხელაშვილი, გ. ჯერენაშვილი, შ. ციხელაშვილი,

  ა. გრიგოლიშვილი, ი. მარგალიტაძე. საინჟინრო ნაგებობებისა და მათი ელემენტების საექსპლუატაციო მდგრადობა-ვარგისიანობის მახასიათებელი პარამეტრების ექსპერტული შეფასების მეთოდიკა ................................................................................................................................ 16

   

  ენერგეტიკა და ტელეკომუნიკაცია

   

  უაკ 621.314.5/6

  ვ. მელიქიშვილი. დენის გარდამქმნელებში გარდამავალი ელექტრომაგნიტური პროცესების გამოკვლევის სასრულო-სხვაობითი მეთოდის განზოგადება....................................................... 19

   

  უაკ 621.314.5/6

  ვ. მელიქიშვილი. ორბოგიან გარდამქმნელში გარდამავალი პროცესების გამოსაკვლევი სრულყოფილი სხვაობითი განტოლების გამოყვანა..................................................................... 24

   

  სამთო-გეოლოგია

   

  უაკ 624.131.31

  უ. ზვიადაძე, მ. მარდაშოვა, ა. ქემოკლიძე. ხუდონჰესის მშენებლობის განახლებასთან დაკავშირებული საინჟინრო-გეოლოგიური საკითხები............................................................ 30

   

  უაკ 622.647

  ნ. მოლოდინი, რ. მოლოდინი. ვაკუუმ-ამძრავების საკონტაქტო ზედაპირების ოპტიმალური პარამეტრების კვლევა და ანალიზი................................................................................................. 36

   

  უაკ 628.16.08

  ნ. კიკნაძე ნ. მექვაბიშვილი. საგანგებო სიტუაციებისაგან ინდივიდუალური დამცავი საშუალებების გამოყენება.................................................................................................................................. 40

   

  ქიმიური ტექნოლოგია, მეტალურგია

   

  უაკ 621.791.755

  ზ. საბაშვილი, დ. თავხელიძე, ა. სულამანიძე, ნ. კოდუა,

  ზ. მჭედლიშვილი. წყლის ორთქლის გარემოში პლაზმური დამუშავების თბური ბალანსი............................................................................... 44

   

  უაკ 621.791.755

  ზ. საბაშვილი, დ. თავხელიძე, ა. სულამანიძე, ნ. კოდუა, ი. ფუხაშვილი. პლაზმური ჭრა მაღალ წნევებზე............................................................................................................................................................... 48

   

  უაკ 541.11

  ა. სარუხანიშვილი, დ. ბიბილეიშვილი, ქ. კობიაშვილი. ბარიუმის შემცველი რიგი სილიკატების rHof,298-სა და So298-ის დადგენა გრაფიკული და საანგარიშო ხერხებით................ 52

   

  უაკ 620.22: 669.01

  გ. გორდეზიანი, გ. ჯანდიერი, რ. ზექალაშვილი. Fe-Cr-C სისტემის არარეგულარული მყარი ხსნარის სამ ფაზად განშრევების თერმოდინამიკური მოდელირება................................................... 56

   

  უაკ 620.22: 669.01

  ა. დგებუაძე, ბ. გოდიბაძე, ა. ფეიქრიშვილი, ა. გორდეზიანი,

  მ. ოქროსაშვილი. ცხლად აფეთქებით ნანოსტრუქტურული ვოლფრამ-ვერცხლის კომპოზიციური ნამზადების დაწნეხა და მათი სტრუქტურის კვლევა............................................................................................. 60

   

  უაკ 661.728

  მ. ძეკონსკაია, ს. კოპალეიშვილი ტ. ბუაჩიძე. ცელობიოზა, როგორც ცელულოზური კომპლექსების ენდოგლუკანაზების მარეგულირებელი რეაქციის აქტივატორი............................................ 65

   

  უაკ 661.728

  მ. ძეკონსკაია, ს. კოპალეიშვილი, თ. ბუაჩიძე. ცელულოზის  ფერმენტული ჰიდროლიზი................................................................................................................................................................................ 67

   

   

  ტრანსპორტი, მანქანათმშენებლობა

   

  უაკ 621.576

  თ. მეგრელიძე, გ. გუგულაშვილი, ე. სადაღაშვილი, გ. ბერუაშვილი. აბსორბციულ მაცივარში მუშა აგენტის ცირკულაციის ახალი სქემა............................................................................................. 71

   

  უაკ 351.773

  თ. მეგრელიძე, ზ. ჯაფარიძე, ე. სადაღაშვილი, გ. გუგულაშვილი. ახალი მემბრანული აპარატი კვების თხევადი პროდუქტების გაუვნებლობისათვის............................................... 76

   

  უაკ 621.935

  ზ. ჩიტიძე, ი. გელაშვილი, ვ. კანდელაკი, მ. ჩიტიძე. ლენტური ხერხების რხევების განსაზღვრა.................................................................................................................................................................................. 82

   

  უაკ 621.93

  ზ. ჩიტიძე, ი. გელაშვილი, ვ. კანდელაკი, მ. ჩიტიძე, ვ. აბაიშვილი. დამუშავებული ზედაპირის სისუფთავე მერქნული კომპოზიციური მასალების დახერხვისას............................................... 84

   

  არქიტექტურა, ურბანისტიკა, დიზაინი

   

  უაკ 72

  რ. ალიევა. ნარდარანის ისტორიულ-კულტურული ნაკრძალის სამოქალაქო არქიტექტურა (სასახლეები და საყოფაცხოვრებო-სამეურნეო ნაგებობები)..................................................... 88

   

  უაკ 72.03

  მ. მიკაილოვა. XIX და XX საუკუნის დასაწყისის ბაქოს არქიტექტურის სტილის ხასიათი......................................................................................................................................................................................... 93

   

  ბიზნესინჟინერინგი

   

  უაკ 80

  ნ. გამყრელიძე. ფრაზეო-სემანტიკური კლასი “სუბიექტის პიროვნული თვისებები” ინტერსუბიექტურ ჭრილში................................................................................................................................................... 97

   

  უაკ 80

  ნ. გამყრელიძე.  “ენა – ვარიანტის” ურთიერთმიმართების საკითხი თანამედროვე გერმანულ ენაში....................................................................................................................................................................... 101

   

  ავტორთა საძიებელი  ......................................................................................................................................................... 104

  ავტორთა საყურადღებოდ  ............................................................................................................................................. 105

  ბოლო ნომერი

  N2(512) - 2019
  © საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 2019, ყველა უფლება დაცულია. ბოლო განახლება 08.07.2024