საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამეცნიერო შრომების კრებული
GE  
GE EN


 •  

  N4 (490), 2013 - [PDF]

  სამთო-გეოლოგია

   

  უაკ 551.49:553.7

  თ. ჯიქია. არიდული კლიმატის ზონებში ბუნებრივი მასალების გამოყენებით მცენარეული საფარის შექმნა........................................................................................................................................... 9

   

  უაკ 551.49:553.7

  თ. ჯიქია. ეკოლოგიური წონასწორობის აღდგენა ბუნებრივი მასალების

  გამოყენებით....................................................................................................................................................................... 12

   

   

  ქიმიური ტექნოლოგია, მეტალურგია

   

  უაკ 678.049: 678.023

  ქ. გუბელაძე. პლასტიფიკატორების გავლენა ბუტადიენ-ნიტრილური

  ელასტომერების (ნსკ-40) ვულკანიზატების სტრუქტურაზე............................................................................. 16

   

  უაკ 539.3:678.049:678.063

  ქ. გუბელაძე. დეფორმაციისა და პლასტიფიკაციის გავლენა რეზინის

  ვულკანიზაციური ბადის ძვრადობაზე.................................................................................................................... 20

   

  უაკ 663.4

  მ. ძეკონსკაია, ს. კოპალეიშვილი, ლ. თოფურია, ნ. კანთელაძე. ლუდის წარმოების ქარხნის წყლის ქიმიური შედგენილობა.................................................................................................................... 25

   

  უაკ 663.4

  მ. ძეკონსკაია, ს. კოპალეიშვილი, ლ. თოფურია, ნ. კანთელაძე. სამადუღრე _ ლუდის წარმოების სანიტარიულ-ჰიგიენური კონტროლი და წარმოებაში გამოყენებული მადეზინფიცირებელი საშუალებები........................................................................................... 30

   

  უაკ 621.778.-426 (075)

  ჯ. ლომსაძე, ა. მებონია, ზ. ლომსაძე, ს. მებონია. გორგოლაჭებიან მატრიცებში საკონტაქტო და ადიდვის ძაბვების

  თეორიული განსაზღვრა........................................................................... 33

   

  უაკ 739.4

  რ. გვეტაძე. ძველქართული მხატვრული სხმულები......................................................................................... 36

   

  უაკ 669.13

  რ. გვეტაძე. დეფორმირებადი კონსტრუქციული თუჯის ტექნოლოგიური თვისებების რეგულირება...................................................................................................................................................................... 44

   

   

  სატრანსპორტო, მანქანათმშენებლობა

   

  უაკ 629.119

  ნ. ნავაძე, ბ. სოსელია. საავტომობილო პარკის ტექნიკურად გამართულობის და შრომისუნარიანობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები................................................................................ 48

   

   

  ბიზნესინჟინერინგი

   

  უაკ 339.92

  გ. სულაშვილი, ს. ჯაფარიძე. გადასახადები, როგორც თანამედროვე ეკონომიკის განუყოფელი ნაწილი და მისი სრულყოფის პერსპექტივები....................................................... 52

   

  უაკ 339.92

  გ. სულაშვილი, ს. ჯაფარიძე. გადასახადების სტრუქტურა და მისი ობიექტური აუცილებლობა................................................................................................................................................................... 54

   

  უაკ 339.92

  ნ. ფაილოძე, ა. კობიაშვილი, კ. რამაზაშვილი. ეკონომიკური ინფორმაციის გადამუშავების ეფექტური სისტემები....................................................................................................................... 57

   

  უაკ 339.92

  ნ. ფაილოძე, ა. კობიაშვილი, კ. რამაზაშვილი. ძირითადი საშუალებების ცვეთის განსაზღვრის მეთოდიკა................................................................................................................................................. 61

   

   

  ინფორმატიკა, მართვის სისტემები

   

  უაკ 550.34

  ი. კუცია, ვ. კეკენაძე. სპექტრის გრძელპერიოდიან ნაწილში რხევების სეისმური კვლევა................. 64

   

  უაკ 681.3

  რ. კაკუბავა, გ. ფიფია, გ. მაკასარაშვილი, ლ. სიხარულიძე. დარეზერვებული სისტემის რიცხვითი მახასიათებლები აღდგენისა და პროფილაქტიკის შემთხვევაში............................. 67

   

  უაკ 681.3

  რ. კაკუბავა, გ. ფიფია, გ. მაკასარაშვილი, ლ. სიხარულიძე. დარეზერვებული სისტემის ალბათური მოდელირება აღდგენისა და პროფილაქტიკის შემთხვევაში.................................. 71

   

   

  ბიოტექნოლოგიის ცენტრი

   

  უაკ 577.4

  თ. შამათავა. ბიოსაწვავის თაობების ანალიზი საქართველოს პირობებისათვის.................................... 75

   

  უაკ 635

  გ. დვალი, ნ. ლომთაძე. ბოსტნეული კულტურების რიზოსფეროს მიკროორგანიზმები და მათი ურთიერთანტაგონისტური დამოკიდებულება.......................................................................................... 79

   

  ავტორთა საძიებელი.................................................................................................................................................. 83

  ავტორთა საყურადღებოდ...................................................................................................................................... 84

  ბოლო ნომერი

  N2(512) - 2019
  © საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 2019, ყველა უფლება დაცულია. ბოლო განახლება 21.07.2024