საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამეცნიერო შრომების კრებული
GE  
GE EN


 •  

  N1 (499), 2016 - [PDF]

   

  აგრარული და ბიოლოგიური მეცნიერებები

   

  უაკ 663.5

  SCOPUS CODE 1106​

  . ბაღათურია, . ქაჯაია, . გილაური. ველურად მზარდი ღვიის გამოკვლევა.......................................... 11

   

  უაკ 663.5

  SCOPUS CODE 1106

  . ბაღათურია, . ქაჯაია, . ილურიძე. ველურად მზარდი ღვიის ნედლეულის ქიმიურ-ტექნოლოგიური მაჩვენებლები................................................................................................................................................................................................................. 17

   

  ბიზნესი, მართვა და აღრიცხვა

   

  უაკ 614:65

  SCOPUS CODE 1401​

  . მოწონელიძე, . ქუთათელაძე. სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობის მნიშვნელობა სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების საქმეში.......................................................................................................................... 23

   

  უაკ 33(076)

  SCOPUS CODE 1405

  . შილაკაძე. ინოვაციური მენეჯმენტი და მცირე და საშუალო

  საწარმოები ...................................................... 30

   

  ქიმიური მრეწველობა და ტექნოლოგიები

   

  უაკ 669.168:553.3

  SCOPUS CODE 1508

  . სიმონგულაშვილი, . ქურდაძე, . აბესაძე, . მაისურაძე. სილიკომანგანუმის ოპტიმალური შედგენილობის შერჩევა, რომელიც უზრუნველყოფს მანგანუმის სასარგებლო გამოყენების გაზრდას................................................................. 42

   

  უაკ 622.7(075.80)

  SCOPUS CODE 1508

  . კახნიაშვილი, . ჩხიკვაძე, . ოქროსცვარიძე, . წილოსანი. დარიშხანის და ოქროშემცველი სულფიდური ნედლეულიდან დარიშხანისა და ოქროს ამოღების შესაძლებლობის კვლევა.............................................................. 49

   

  ქიმია

   

  უაკ 66.08

  SCOPUS CODE 1601

  . ჯინჭარაძე, . ებანოიძე, . ბოკუჩავა. ბუნებრივი „მშრალი’’ პელოიდ „ფხოველის’’ მინერალოგიური შედგენილობის ფიზიკურ-ქიმიური შესწავლა....................................................................................................................................................... 54

   

  კომპიუტერული მეცნიერება

   

  უაკ 621.391.15

  SCOPUS CODE 1710

  . ბურკაძე, . ბერიძე. ინფოკომუნიკაციური ტექნოლოგიებისა და ინფოკომუნიკაციური გარემოს განვითარება გლობალური ინფორმაციული საზოგადოების ჩამოყალიბების გზაზე......................................................................... 61

   

  ეკონომიკა, ეკონომეტრიკა და ფინანსები

   

  უაკ 669.1.017:661.774.35

  SCOPUS CODE 2006

  . კოპალეიშვილი, . ბარათაშვილი, . ქაშაკაშვილი, . ბარბაქაძე,

  . ლოლაძე, რ. ბაქრაძე, . ფარჩუკაშვილი. ბეინიტური თუჯის საკონსტრუქციო სიმტკიცის გაზრდა შენადნობის ქიმიური შედგენილობის, თერმული დამუშავებისა და გრაფიტის სფერული ფორმის მიღების სრულყოფით.................. 68

   

  ინჟინერია

   

  უაკ 519.242

  SCOPUS CODE 2201

  . მესხი, . ფირალიშვილი, . ინაძე. დროითი რიგის წევრთა შორის ოპტიმალური ინტერვალის დადგენა..........................................................................................................................................................................79

   

  უაკ 519.242

  SCOPUS CODE 2201

  . მესხი, . ფირალიშვილი, . ინაძე. ენგურჰესის წყალსაცავში წყლის დონის ცვლილებაზე კაშხლის რეაქციის დროის კვლევა................................................................................................................................................................................................... 88

   

  უაკ 621.317.36

  SCOPUS CODE 2210

  . თავხელიძე, . ჯანიკაშვილი, . მჭედლიშვილი. კიბემავალი მანქანის კორპუსის შემაერთებელი ღეროების საკუთარი სიხშირეების 

  განსაზღვრა......................................................................................................................................... 98

   

  უაკ 621.733.548:521.974.82

  SCOPUS CODE 2210

  . ბააკაშვილ-ანთელავა, . მებონია. რადიალურ-საჭედი მანქანების ტექნოლოგიური შესაძლებლობები ..........................................................................................................................................................................105

   

  მასალათმცოდნეობა

   

  უაკ 624:693.54

  SCOPUS CODE 2501

  . ესაძე, . ლეჟავა. ნანოდისპერსიული ნატრიუმის სილიკატის კომპოზიციურ მჭიდაზე დამზადებული მხურვალმედეგი ბეტონი............................................................................................................................................................................................... 113

   

  უაკ 691.32:620.193

  SCOPUS CODE 2501

  . ჩიქოვანი, . ესაძე, . ლეჟავა. ბეტონის სულფატური კოროზია................................................................. 119

   

  უაკ 66.08

  SCOPUS CODE 2501

  . აბდუშელიშვილი, . კოპალეიშვილი. 40АГФТ ფოლადის ბზარმედეგობა............................................. 126

   

  უაკ 666.946.6

  SCOPUS CODE 2501

  . კოვზირიძე, . ნიჟარაძე, . ბალახაშვილი, . მესტვირიშვილი. გრაფიტის ნანოფხვნილის გავლენა CaO-MgO-SiO2 სისტემის კომპოზიტზე ცემენტისა და მეტალურგიული ღუმლების მაღალტემპერატურული ამონაგებისათვის .......................................................................................................................................................................... 132

   

  უაკ 666.946.6

  SCOPUS CODE 2501

  . კოვზირიძე, . ნიჟარაძე, . ტაბატაძე, . მესტვირიშვილი

  . დარახველიძე. ალუმინთერმული და აზოტირების მეთოდების გამოყენება ნანოკომპოზიტების მისაღებად SiC-SiAlON და Al2O3-SiAlON

  სისტემებში........................................................................................................................................................................................ 146

   

  უაკ 669.1.017:661.774.35

  SCOPUS CODE 2506

  . კოპალეიშვილი, . მუმლაძე, . ტაბატაძე, . თაბაგარი

  . ქაშაკაშვილი, . ბარბაქაძე, რ. ბაქრაძე. შესადუღებელი (C≤0.22%; CE≤0.43%), უნიფიცირებული B500W არმატურის წარმოება Ϭd≥500 ნ/მმ2 დენადობის ზღვრით ცხლად გლინულ მდგომარეობაში, თერმული დამუშავების გარეშე................................. 159

  ავტორთა საძიებელი..................................................................................................................................................... 174

  ავტორთა საყურადღებოდ.......................................................................................................................................... 175

  ბოლო ნომერი

  N2(512) - 2019
  © საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 2019, ყველა უფლება დაცულია. ბოლო განახლება 08.07.2024