საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამეცნიერო შრომების კრებული
GE  
GE EN


 •  

  N1 (483), 2012 - [PDF]

  მშენებლობა

   

  უაკ 625.8

  ს. ესაძე, გ. შილაკაძე, რ. ძნელაძე. საგზაო საფარის მიკროპროფილის მოდელირება................. 13

   

  სამთო-გეოლოგია

   

  უაკ 624.131.31

  დ. როგავა. მთა-ნაოჭა რეგიონის საინჟინრო-გეოლოგიური (ფორმაციული)

  დარაიონების ზოგი თავისებურება დასავლეთ აფხაზეთის

  მაგალითზე.................................................. 19

   

  უაკ 551. 24. 559 (479.2)

  ნ. ჯიქია. ამიერკავკასიის მთათაშუეთის დასავლეთ (კოლხეთის) დაძირვის ზონაში ჩატარებული ნავთობგაზსაძიებო სამუშაოების შედეგები და რეკომენდაციები.................................. 27

   

  უაკ 553.048:15.2.1

  ნ. ქაჯაია. დ. ბლუაშვილი, ნ. ჯაფარიძე, თ. ლიპარტია. ბოლნისის დავით-გარეჯის ვერცხლის შემცველი ბარიტის მინერალიზაციის განაწილების მათემატიკური მოდელი............................................................................................................................................... 32

   

  უაკ 551.311

  თ. გორგიძე. ძირულის კრისტალური მასივის ზოგიერთი ფუძე ინტრუზივის პეტროლოგია..................................................................................................................................................................... 37

   

  უაკ 553. 048

  მ. ჯაფარიძე. ოკრიბის მადნიანი კვანძის ბარიტშემცველი ველების შედარებითი დახასიათება...................................................................................................................................................................... 42

   

  უაკ 551.49:553.7

  უ. ზვიადაძე, მ. მარდაშოვა, ნ. გაჩეჩილაძე. სპილენძის ტრანსფორმაცია

  ნიადაგიდან მცენარეში (ექსპერიმენტული კვლევა)......................................................................................... 45

   

  უაკ 551.49:553.7

  უ. ზვიადაძე, მ. მარდაშოვა, ნ. ქიტიაშვილი. ქ. თელავის სასმელი წყალმომარაგების თანამედროვე მდგომარეობის ანალიზი........................................................................... 49

   

  უაკ 502.7

  ნ. ფოფორაძე, დ. აბზიანიძე, მ. დვალი, თ. მესხიშვილი. მათემატიკური მეთოდების გამოყენება სამედიცინო ეკოლოგიაში........................................................................................... 54

   

  ქიმიური ტექნოლოგია, მეტალურგია

   

  უაკ 615.11

  ნ. გელოვანი, თ. ცინცაძე, ხ. წიქარიშვილი, ლ. თარგამაძე. ქონდარი - Satureja hortensis L. ქართულ ისტორიულ წყაროებში............................................................................................................................... 59

   

  უაკ 615.11

  ნ. გელოვანი, თ. ცინცაძე, ხ. წიქარიშვილი, ი. მეტრეველი, ლ. თარგამაძე.

  საქართველოში გავრცელებულ ქონდარში (SATUREJA LAXIFLORA C. KOCH) ნედლი ნაცრის პროცენტული შემცველობის განსაზღვრა.............................................................................................................. 64

   

  უაკ 666.1

  ი. ზედგენიძე, ა. სარუხანიშვილი, მ. კაპანაძე, მ. მშვილდაძე. NaCl‐ისა და TiO2-ის როლი უბორო და უფტორო გრუნტების ფოლადთან შეჭიდულობის სიმტკიცის გაზრდაში........................... 68

   

  უაკ 66.08

  ა. სულამანიძე, ა. მეტრეველი, ა. ნევეროვი. წინაღობით მიკროშედუღების ცვლადი დენის წყაროს ტექნიკურ მონაცემთა ანგარიში................................................................................................... 74

   

  არქიტექტურა, ურბანისტიკა, დიზაინი

   

  უაკ 72:577.4

  გ. სალუქვაძე, თ. თათარაშვილი, მ. თავხელიძე. ეკოლოგიურად ორიენტირებული ქალაქთმშენებლობის საინვესტიციო პროექტის ანალიზი და ექსპერტიზა.............................................. 77

   

  უაკ 711.12.435

  ნ. ნაგიევი. აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პატარა ქალაქების არქიტექტურულ-გეგმარებითი სტრუქტურა, კომპოზიცია და ესთეტიკა................................................. 81

   

  უაკ 711.5

  ე. ჰუსეინოვი. აზერბაიჯანის თანამედროვე ქალაქის მდგრადი განვითარების სტრუქტურა....................................................................................................................................................................... 85

   

  უაკ 711.55:504(479.24)

  შ. კახრამანოვა. ბაქოს ზღვისპირა ინფრასტრუქტურისა და კულტურულ-საყოფაცხოვრებო ობიექტების დაზიანება კასპიის ზღვის დონის შეცვლის შედეგად............................................................. 91

   

  უაკ 711.4

  ნ. აბდულაევა. ქ. ბაქოს არქიტექტურული გარემოს რეაბილიტაცია....................................................... 95

   

  ტრანსპორტი, მანქანათმშენებლობა

   

  უაკ 656.1

  ჯ. იოსებიძე, ვ. ბოგველიშვილი, თ. აფაქიძე, გ. აბრამიშვილი,

  ლ. ზურაბიშვილი. საავტომობილო ტრანსპორტის ფუნქციონირების სხვადასხვა ეტაპზე გარემოს დაბინძურების წყაროების და სახეების კონცეპტუალური მოდელის დამუშავება.............................. 99

   

  უაკ 621.642.17:677.494

  მ. შვანგირაძე. ბაზალტის ძაფით დაარმატურებული პოლიმერული ბალონების პარამეტრების ოპტიმიზაცია..................................................................................................................................... 103

   

  უაკ 621.548

  მ. შვანგირაძე. ქარის გენერატორის ფრთებზე განვითარებული დატვირთვები............................ 108

   

  უაკ 656.13

  ვ. ხარიტონაშვილი. ავტოგასამართი სადგურების ქსელის განვითარების ტენდენციები საქართველოში............................................................................................................................................................... 111

   

  ბიზნეს-ინჟინერინგი

   

  უაკ 681.3

  რ. ქუთათელაძე, ა. კობიაშვილი. გრაფის გარდასახვა წვეროების ფაქტორიცაზიისა და გრაფთა შეფერადების გზით..................................................................................................................................... 116

   

  უაკ 339.15

  რ. ოთინაშვილი. სახელმწიფოს, ბაზრისა და ბიზნესის ურთიერთობების მნიშვნელოვანი ასპექტები......................................................................................................................................................................... 120

  ავტორთა საძიებელი............................................................................................................ 126

  ავტორთა საყურადღებოდ................................................................................................... 127

   

  ბოლო ნომერი

  N2(512) - 2019
  © საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 2019, ყველა უფლება დაცულია. ბოლო განახლება 08.07.2024