საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამეცნიერო შრომების კრებული
GE  
GE EN


 •  

  N2 (484), 2012 - [PDF]

  სამთო-გეოლოგია

   

  უაკ 624.072

  მ. მესხი. ოპტიმალური დაპროექტების ერთი მეთოდის შესახებ...................................................................... 9

   

  ქიმიური ტექნოლოგია, მეტალურგია

   

  უაკ 66.098

  მ. მაისურაძე, ნ. გახოკიძე, ს. ცქვიტაია. ბენზო[ბ]ფურო-[3,2-f]-ბენზიმიდაზოლონიდან მანიხის რეაქციით მიღებული ზოგიერთი წარმოებული.................................................................................... 14

   

  უაკ 66.098

  მ. მაისურაძე. გ. ფალავანდიშვილი, გ. უგულავა. ტრიაზოლ და ფურანშემცველი ახალი ჰეტეროციკლური

  კონდენსირებული სისტემები...................................................................................... 18

   

  უაკ 615. 11

  რ. სხილაძე, მ. სულაბერიძე, ქ. ბაციკაძე. მოცვის ფოთლების ფიტოქიმიური ანალიზი............................................................................................................................................................................... 23

   

  უაკ 669

  ო. მიქაძე, ი. ნახუცრიშვილი, ნ. მაისურაძე, ა. გორდეზიანი, გ. მიქაძე. ფორმირებადი AL2O3 მხურვალმედეგი შენადნობების მაღალტემპერატურული ჟანგვის კინეტიკის ინტერპრეტაცია........................................................................................................................................... 29

   

  არქიტექტურა, ურბანისტიკა, დიზაინი

   

  უაკ 712.4

  ქ. სალუქვაძე, მ. მილაშვილი. ვერტიკალური გამწვანების სახეები ინტერიერში და მათი გამოყენების პერსპექტივები......................................................................................................................... 33

   

  უაკ 728.11

  ვ. მჭედლიშვილი, გ. სალუქვაძე, მ. მილაშვილი. თბილისის ტერიტორიების რევიტალიზაციის საკითხები და მათი ხელახალი გამოყენების პერსპექტივები........................................ 40

   

  უაკ 72

  მ. მიქაილოვა. XIX-XX საუკუნეების ბაქოს არქიტექტურა-ადგილობრივი და ევროპული სტილის ორგანული შენადნობი............................................................................................................ 45

   

  უაკ 956.7.72

  თ. აბდულრაგიმოვა. სიმბოლოების და ნიშნების დეკორატიული თავისებურებანი ბაქოს შენობების ექსტერიერებში XIX და XX საუკუნეების დასაწყისში........................................................ 49

   

  უაკ 72

  რ. ალიევა. აფშერონის ისტორიკული ნაკრძალების პრაქტიკულ-კომპოზიციური თავისებურებანი............................................................................................................................................................... 54

   

  ინფორმატიკა, მართვის სისტემები

   

  უაკ 681.3

  მ. სულაშვილი. პრობლემურ სიტუაციაში მიზნობრივი გადაწყვეტილების მიღების სტრატეგია.......................................................................................................................................................................... 59

   

  უაკ 336.6

  რ. კაკუბავა, გ ჭყოიძე, გ.ფიფია. მარაგთა ოპტიმიზაცია ორი სახის დანახარჯების შემთხვევაში........................................................................................................................................................................ 63

   

  უაკ 681.3

  რ. კაკუბავა, გ. ფიფია, გ. ჭყოიძე, რ. მანია. M/G/1 პრიორიტეტული სისტემა ზოგიერთი შეზღუდვით. მათემატიკური 

  მოდელის გამოკვლევა....................................................................................66

   

  უაკ 681.3

  ჯ. გრიგალაშვილი. ელექტრონული ავტომატიკა ობიექტთა დაცვის მოწყობილობებში............................................................................................................................................................. 70

   

  ტრანსპორტი, მანქანათმშენებლობა

   

  უაკ 339.1

  ნ. კიკნაძე, მ. ზუბიაშვილი, ბ. სოსელია. ფირმის ლოგისტიკის ფუნქციები....................................... 75

   

  უაკ 625

  მ. ზუბიაშვილი, ნ. კიკნაძე, ბ. სოსელია. სატვირთო საქმიანობის აღრიცხვის ერთიან ელექტრონულ სისტემაში შეტანის თანამედროვე წესი სარკინიგზო მენეჯმენტში....................................................................................................................................................................... 79

   

  უაკ 615.015

  ზ. ჯაფარიძე, თ. ყიფიანი, ნ. თომაძე. მცენარეული ნედლეულის ექსტრაქციის დიფუზური პროცესის ალბათური შეფასება................................................................................................................................... 83

   

  უაკ 615.015

  ზ. ჯაფარიძე, ნ. თომაძე. მცენარეული ნედლეულის ექსტრაქციის კინეტიკური პროცესის კვლევა............................................................................................................................................................... 86

   

  უაკ 664.8.037.5

  თ. მეგრელიძე, ვ. ღვაჩლიანი, ე. სადაღაშვილი, გ. გუგულაშვილი. ხილის ფლუიდიზაციის მეთოდით გაყინვის ახალი აპარატი......................................................................................... 88

   

  უაკ 628.84

  თ. მეგრელიძე, გ. გუგულაშვილი, ე. სადაღაშვილი, გ. ბერუაშვილი. ჰაერის კონდიცირების ახალი სისტემა..................................................................................................................................... 92

   

  ბიზნეს-ინჟინერინგი

   

  უაკ 681.3

  რ. ქუთათელაძე, ა. კობიაშვილი. ცოდნის წარმოდგენის ფორმები დიაგნოსტიკურ სისტემებში.......................................................................................................................................................................... 98

   

  უაკ 62-5

  ა. აბრალავა, გ. სულაშვილი, ნ. ფაილოძე. ბიზნესის მმართველობის საბაზისო ორგანიზაციული სტრუქტურები............................................................................................................................. 102

   

  უაკ 658.114.3

  ა. აბრალავა, გ. სულაშვილი, ნ. ფაილოძე. კომპანიების ტრანსნაციონალიზაციის დონის შეფასება............................................................................................................................................................... 105

   

  უაკ 80

  თ. ცომაია. დაპირისპირების ლექსიკურ-სემანტიკური მეთოდები ინგლისურ ანდაზასა და ხატოვან თქმაში........................................................................................................................................................ 108

   

  უაკ 001.4

  თ. ცომაია. ფრაზეოლოგიური ერთეულების წარმოშობის პროცესი სამეცნიერო ტერმინების დეტერმინოლოგიზაციის საფუძველზე.......................................................................................... 111

   

  უაკ 338.24

  ბ. ბარკალაია. რეგიონებში გეოინფორმაციული სისტემების გამოყენების ეკონომიკური ასპექტები.............................................................................................................................................. 114

   

  უაკ 930.1

  კ. შურღაია. ლაზიკის სამეფოში მდებარე საერთაშორისო სავაჭრო

  გზები.......................................................117

   

  უაკ 930.1

  კ. შურღაია. პროკოფი კესარიელი ლაზიკის შესახებ....................................................................................... 122

   

  ავტორთა საძიებელი................................................................................................................................................ 126

  ავტორთა საყურადღებოდ.................................................................................................................................... 127

  ბოლო ნომერი

  N2(512) - 2019
  © საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 2019, ყველა უფლება დაცულია. ბოლო განახლება 08.07.2024