საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამეცნიერო შრომების კრებული
GE  
GE EN


 •  

  N3 (485), 2012 - [PDF]

  სამშენებლო

   

  უაკ 624.073

  გ. გურეშიძე, თ. ხმელიძე. ფილის საყრდენი ზონის დეფორმირების მოდელი.................................. 9

   

  უაკ 624.923.93

  ა. ხაბეიშვილი, ნ. ხაბეიშვილი, მ. ხაბეიშვილი. კონუსური კონსოლური დგარის გრძივ დარტყმაზე გაანგარიშება

  მდგრადობის გათვალისწინებით......................................................................... 13

   

  უაკ 624.023:681.3

  ბ. გვასალია, ზ. კაპანაძე. ოპტიმალური შედგენილი ორტესებრი კოჭის

  კომპიუტერული დაპროექტება................................................................................................................................... 17

   

  უაკ 624.023

  ბ. გვასალია, ზ. კაპანაძე. ოპტიმალური შედგენილი ორტესებრი კოჭები

  მშენებლობაში................................................................................................................................................................... 25

   

   

  სამთო-გეოლოგია

   

  უაკ 691:620.1

  ნ. ბოჭორიშვილი, ა. ბეჟანიშვილი, ნ. მაჭავარიანი, ი. ბოჭორიშვილი,

  ს. გიგაური. ქანების გამოფიტვა და მისი გავლენა მოსაპირკეთებელი ქვის ხარისხზე................................................ 30

   

  უაკ 691:20.1

  ნ. ბოჭორიშვილი, დ. დანელია, ა. ნევეროვი, ნ. რაზმაძე,

  ი. ბოჭორიშვილი. ქანების დეფორმაცია და ნაპრალოვნება................................................................................................................................. 34

   

  უაკ 622. 244. 448

  ვ. ხითარიშვილი, ნ. მაჭავარიანი, ა. ჭიჭინაძე, ტ. სარჯველაძე, მ. ლორია.

  რადიალური ბურღვის გამოყენების ეფექტურობა............................................................................................. 39

   

  უაკ 551.49

  ნ. კიკნაძე, ნ. მექვაბიშვილი. ატმოსფერული ნალექების გავლენა ღია წყალსატევებზე და გეოთერმულ წყლებზე............................................................................................................................................ 43

   

  უაკ 549. 621. 9

  ო. სესკურია. გრანატის ძველი და ახალი სახელწოდებები......................................................................... 47

   

   

  ქიმიური ტექნოლოგია და მეტალურგია

   

  უაკ 628.3

  ი. ქავთარაძე, გ. ავქოფაშვილი, ე. შენგელია, ლ. გვასალია. მძიმე ლითონების შემცველობის მონიტორინგი სისტემაში

  „ნიადაგი-მცენარე”........................................................................ 52

   

  უაკ 621.774.35

  ა. თუთბერიძე, ს. მებონია, დ. დემეტრაძე. ავტომატური დგანის გლინების მიერ მილის პირველადი შეტაცებისას დარტყმის ძალის ანგარიშის მეთოდიკა............................................................. 55

   

   

  ინფორმატიკა და მართვის სისტემები

   

  უაკ 681.3

  რ. კაკუბავა, გ. ფიფია, რ. მანია. პრიორიტეტული M/G/1 სისტემა ზოგიერთი შეზღუდვით. მათემატიკური მოდელის განზოგადების, მოდიფიკაციის და ინტერპრეტაციის შესაძლებლობანი........................................................................................................................ 59

   

  უაკ 681.3

  ვ. აივაზოვი, რ. სამხარაძე. ნაკადების იდენტიფიცირება აპლიკაციების ნაკადებზე დაფუძნებულ მარშრუტიზაციაში............................................................................................................................. 62

   

   

  სატრანსპორტო, მანქანათმშენებლობა

   

  უაკ 351.773

  თ. მეგრელიძე, ვ. ღვაჩლიანი, გ. გუგულაშვილი, ე. სადაღაშვილი,

  ბ. ღვაჩლიანი. სოიოს რძიდან წარმოებული ყველის ცივად

  შენახვა........................................................................................ 67

   

  უაკ 625.073

  მ. ბეჟანიშვილი. თბილისის რეგიონის სუსტად შეკავშირებული კვარცული ქვიშაქვებისაგან ხელოვნური ქვიშის

  მიღების საკითხები.............................................................................. 71

   

  უაკ 615.015

  ზ. ჯაფარიძე, ნ. თომაძე. ინჟექტორული ექსტრაქციის ენერგეტიკული ეფექტის შეფასება.............................................................................................................................................................................. 74

   

  უაკ 339.1

  მ. მოისწრაფიშვილი, ნ. კიკნაძე, თ. არჩვაძე. ინფორმაციული მენეჯმენტი, როგორც საზოგადოებრივი პროგრესის ახალი შესაძლებლობა..................................................................... 77

   

  უაკ 681.3

  მ. ხაიმ, ვ. ჩერნიაევ, ჯ. იოსებიძე, გ. აბრამიშვილი. სატრანსპორტო საშუალებების მართვის არაცხადი _ სტოქასტიკური სისტემა.................................................................................................... 80

   

   

  ბიზნეს-ინჟინერინგი

   

  უაკ 681.3

  რ. ქუთათელაძე, ა. კობიაშვილი. არამკაფიო სიმრავლეების გამოყენება ექსპერტულ სისტემებში........................................................................................................................................................................ 87

   

  უაკ 82

  ი. ბურდული. ქალური საწყისი და ქრონოტოპული არქეტიპი მინდიასა და ზიგფრიდის ტრაგიზმში („გველისმჭამელი” და „სიმღერა ნიბელუნგებზე”)........................................... 91

   

  უაკ 80

  ნ. გამყრელიძე. ენობრივი კომუნიკაციის ფსიქო-სოციალური

  ასპექტები............................................. 96

   

  უაკ 80

  ნ. გამყრელიძე. დარგობრივი კომუნიკაცია და მისი სწავლების

  სპეციფიკა....................................... 100

   

  უაკ 80

  თ. ცომაია. ზმნის ფრაზეოლოგიური ერთეულების დამახასიათებელი თვისებები........................ 104

   

  უაკ 80

  თ. ცომაია. მოდალური ფრაზეოლოგიური ერთეულები და ანდაზები თანამედროვე ინგლისურ ენაში............................................................................................................................................................ 107

  ავტორთა საძიებელი.............................................................................................................................................. 110

  ავტორთა საყურადღებოდ.................................................................................................................................. 111

  ბოლო ნომერი

  N2(512) - 2019
  © საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 2019, ყველა უფლება დაცულია. ბოლო განახლება 08.07.2024