საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამეცნიერო შრომების კრებული
GE  
GE EN


 •  

  N4 (486), 2012 - [PDF]

  ნერგეტიკა და ტელეკომუნიკაცია

   

  უაკ 621.892

  რ. ჩიხლაძე, გ. გურასპაშვილი, ქ. ჩიხლაძე. ტრანსფორმატორის ზეთის ხარისხის შეფასება ν/ρ სიდიდით.................................................................................................................................................... 9

   

  უაკ 621.892

  რ. ჩიხლაძე, გ. გურასპაშვილი, ქ. ჩიხლაძე. ტრანსფორმატორის ზეთის

  რეფრაქციის კოეფიციენტსა და სიმკვრივეს შორის კავშირი............................................................................... 13

   

   

  სამთო-გეოლოგია

   

  უაკ 551.49:553.7

  უ. ზვიადაძე, ნ. გაჩეჩილაძე. შიდა ქართლის საავტომობილო მაგისტრალის ზოლში ნიადაგის მეტალებით

  გაჭუჭყიანების კვლევა........................................................................................................ 16

   

  უაკ 551.49:553.7

  უ. ზვიადაძე, ნ. გაჩეჩილაძე. ქვემო ქართლის საავტომობილო გზისპირა

  სავარგულებზე ბოსტნეულის ეკოლოგიური მდგომარეობა.............................................................................. 21

   

  უაკ 553.048:15.2.1

  ნ. ქაჯაია, დ. ბლუაშვილი, შ. ჯანაშვილი. ჰოკრილას მადანგამოვლინების ოქროს მინერალიზაციის თავისებურებები და სიღრმული პერსპექტივები.................................................. 27

   

   

  ქიმიური ტექნოლოგია, მეტალურგია

   

  უაკ 669.26

  ო. მიქაძე, ი. ნახუცრიშვილი, ნ. მაისურაძე, გ. მიქაძე, ნ. ხარშილაძე. მხურვალმედეგი შენადნობის მაღალტემპერატურული ჟანგვის პარამეტრების გამოთვლა ევანსის კონცეპტუალური თეორიის საფუძველზე................................................................................................ 35

   

  უაკ 621.791.755

  ზ. საბაშვილი, ა. სულამანიძე, ა. გორდეზიანი, ნ. კოდუა,

  ზ. მჭედლიშვილი. პლაზმაწარმომქმნელი გარემოს გავლენა თერმოქიმიური კათოდის მუშაობის რესურსზე............................................................................................................................................................................ 38

   

   

  ინფორმატიკა, მართვის სისტემები

   

  უაკ 681.3

  რ. კაკუბავა, გ. ფიფია, ც. ბუჩუკური, გ. მაკასარაშვილი, მ. კუცია. ზოგიერთი შეზღუდვის მქონე M/G-1 პრიორიტეტული სისტემა. სისტემის შეფასება აბონენტის პოზიციიდან................................................................................................................................................. 42

   

   

  ბიზნეს-ინჟინერინგი

   

  უაკ 003

  ნ. გამყრელიძე. ფრაზეო-სემანტიკური მნიშვნელობა და კვლევის

  ონომასიოლოგიურ-სემასიოლოგიური ასპექტი..................................................................................................... 46

   

  უაკ 003

  ნ. გამყრელიძე. ინტერსუბიექტური ფრაზეოლოგიზმების ონომასიოლოგიურ-სემასიოლოგიური კლასიფიკაცია გერმანულ, ქართულ და რუსულ ენებში..................................................................................... 48

   

  უაკ 16

  რ. ქუთათელაძე, ა. კობიაშვილი. არამონოტონური დასკვნები მოდალურ ლოგიკაში.................... 51

   

  უაკ 327.7

  გ. დავითაშვილი. საქართველო და ევროკავშირი............................................................................................. 55

   

  უაკ 003

  თ. ცომაია. თანამედროვე ინგლისური ენის ფრაზეოლოგიური ერთეულების სტრუქტურულ-სემანტიკური და

  გრამატიკული თვისება................................................................................ 60

   

  უაკ 678.5/6

  ც. გეგუჩაძე, ნ. ხელაძე, დ. ქირია. პოლივინილქლორიდული კომპოზიციების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებები............................................................................................................................... 64

  ავტორთა საძიებელი.................................................................................................................................................. 69

  ავტორთა საყურადღებოდ...................................................................................................................................... 70

  ბოლო ნომერი

  N2(512) - 2019
  © საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 2019, ყველა უფლება დაცულია. ბოლო განახლება 08.07.2024