საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამეცნიერო შრომების კრებული
GE  
GE EN


 •  

  N4 (482), 2011 - [PDF]

   

  სამშენებლო

   

  უაკ 539.3:624.072

  დ. ჩიქოვანი, გ. ყიფიანი, რ. ცხვედაძე. ნახვრეტებიანი ფილების გაანგარიშების საფუძვლები ზღვრული წონასწორობის მეთოდით............................................................................................. 9

   

  უაკ 539.3:624.072

  გ. ყიფიანი, დ. ჩიქოვანი. დიაგონალზე მდებარე ნახვრეტის მქონე ფილები.................................... 14

   

  უაკ 628.1

  ზ. ციხელაშვილი, ა. გრიგოლიშვილი, ქ. მახაშვილი, გ. ჯერენაშვილი. ზედაპირული წყლების დაბინძურების ხარისხის დესკრიფციული მოდელირება............................................................. 18

   

  სამთო-გეოლოგია

   

  უაკ 550.8

  გ. ბერიძე, ნ. მაისურაძე, ქ. თედლიაშვილი. ახალი პეტრო-გეოქიმიური მონაცემები ხრამის კრისტალური მასივის გვიანვარისკული გრანიტოიდების შესახებ.............................................. 28

   

  ქიმიური ტექნოლოგია და მეტალურგია

   

  უაკ 666.1.031

  ა. სარუხანიშვილი, დ. კოტრიკაძე. მინაკერამიკის მისაღებად გამიზნული კომპოზიციების ქცევა თერმული დამუშავებისას.............................................................................................. 32

   

  უაკ 502.7

  შ. ანდღულაძე, ა. ცინცაძე, ნ. ანდღულაძე. ეკოლოგიური პროცესების მათემატიკური მოდელირების ალგორითმული უზრუნველყოფა............................................................... 39

   

  ინფორმატიკა, მართვის სისტემები

   

  უაკ 681.3

  ზ. ყიფშიძე, ა. ჩადუნელი, გ. ანანიაშვილი. ცოდნის ათვისების ორგანიზაციისა და მართვის ინფორმაციული მოდელი.......................................................................................................................... 43

   

  უაკ 515.17

  ს. თოფურია, ნ. მაჭარაშვილი, ზ. წიკლაური. ფუნქციათა კლასები და ფურიეს მწკრივები განზოგადებულ სფერულ ფუნქციათა სისტემის მიმართ......................................................... 47

   

  სატრანსპორტო, მანქანათმშენებლობა

   

  უაკ 62592.1

  გ. შარაშენიძე, ა. შარვაშიძე, თ. დუნდუა, პ. კურტანიძე, გ. შარაშენიძე. სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემის ღრეჩოების გავლენა ვაგონის სამუხრუჭო ხუნდების სოლისებრი ცვეთების მოვლენაზე........................................................................................................................... 51

   

  უაკ 62592.1

  გ. შარაშენიძე, თ. დუნდუა, პ. კურტანიძე, ს. შარაშენიძე,

  თ. მოწონელიძე. სამუხრუჭო კომპოზიციური ხუნდების გავლენა ვაგონის წყვილთვლების მუშაობის ხანგრძლივობაზე............................................................................................................................................................. 57

   

  ბიზნეს-ინჟინერინგი

   

  უაკ 930.9

  ა. დიასამიძე. სასწავლებელთა მზრუნველი და მოამაგე............................................................................. 62

   

  უაკ 681.3

  რ. ქუთათელაძე, ა. კობიაშვილი. ცოდნის წარმოდგენა თეორიულ-გრაფიკული მოდელების საშუალებით............................................................................................................................................ 67

   

  ავტორთა საძიებელი................................................................................................................................................ 71

  ავტორთა საყურადღებოდ..................................................................................................................................... 72

  ბოლო ნომერი

  N2(512) - 2019
  © საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 2019, ყველა უფლება დაცულია. ბოლო განახლება 08.07.2024