საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამეცნიერო შრომების კრებული
GE  
GE EN


 •  

  N2 (480), 2011 - [PDF]

   

  ენერგეტიკა და ტელეკომუნიკაცია

   

  უაკ 662.747

  ნ. არაბიძე, ა. გრიგალაშვილი. ბიომასის გაზიფიკაციის

  ტექნოლოგიები............................................... 9

   

  უაკ 62-192:622.691.4:622.692.4

  დ. ნამგალაძე, ი. ლომიძე, გ. ჩალაგაშვილი. „მიწისქვეშა გაზსაცავი – მაგისტრალური გაზსადენი“ სისტემის საიმედოობა......................................................................................................................................................................... 14

   

  სამთო-გეოლოგია

   

  უაკ 551.49:553.7

  ნ. ქიტიაშვილი, მ. მარდაშოვა. ქალაქ თეთრიწყაროს სასმელი წყალმომარაგების საკითხისათვის.................................................................................................................................................................. 19

   

  უაკ 622. 244. 442

  ნ. მაჭავარიანი, ვ. ხითარიშვილი. ეფექტური დანამატების შერჩევა სატამპონაჟო ხსნარის შეკვრისა და გამყარების დასაჩქარებლად............................................................................................... 24

   

  ქიმიური ტექნოლოგია და მეტალურგია

   

  უაკ 569.67

  დ. მაჭარაძე, დ. ნოზაძე, მ. ოქროსაშვილი, თ. ნამიჩეიშვილი ნ. ლოლაძე.  ფოლად-ალუმინის ელექტროკონტაქტური გახურების და დიფუზიური შეერთების კომბინირებული მეთოდი.............................................................................................................................................. 29

   

  უაკ 529

  რ. გვეტაძე, დ. გვეტაძე. ნეკრესის მზის ტაძარი და „იბერიული დიდი კვადრატი“............................ 35

   

  უაკ 621.785.54

  ა. გორდეზიანი, ნ. კენჭიაშვილი, გ. გორდეზიანი, ლ. თავაძე,

  გ. პაპიძე. ლაზერის სხივით განმტკიცების გავლენა ფოლადის ცვეთამედეგობაზე...................................................... 43

   

  უაკ 621.785.54

  გ. გორდეზიანი, მ. მიქაბერიძე, ე. გოზალიშვილი, დ. რამაზაშვილი,

  ლ. ახვლედიანი.  Ti-8Ni-(0-5)Si სამმაგი სისტემის შენადნობთა თერმოდინამიკური გამოთვლითი მოდელის შემუშავება და ფაზური წონასწორობის დიაგრამის გამოთვლა................................................... 47

   

  უაკ 669.1.017:621.774.35

  ვ. კოპალეიშვილი, ი. აბდუშელიშვილი, დ. კოპალეიშვილი,

  ლ. კერესელიძე, ი. კვირიკაძე.  40ГФТ (40MnVTi) ტიპის ფოლადისაგან „K“ და „E“ სიმტკიცის ჯგუფების სამაგრი და სატუმბ-საკომპრესორო უნაკერო მილების წარმოება.................................................................... 50

   

  უაკ 66.098

  მ. მაისურაძე. ნ. გახოკიძე. 3H-ბენზო[b]თიოფენ-[3,2-e]-ბენზიმიდაზოლის ზოგიერთი ახალი წარმოებული მოსალოდნელი ბიოლოგიური აქტივობით..................................................................... 55

   

  უაკ 669.26

  ო. მიქაძე, ი. ნახუცრიშვილი, ნ. მაისურაძე, რ. ზექალაშვილი,

  ზ. ქვათაძე. მხურვალმედეგი მცირედ ლეგირებული ქრომის მაღალტემპერატურული ჟანგვის კინეტიკის ინტერპრეტაცია........................................................................................................................................... 61

   

  არქიტექტურა, ურბანისტიკა და დიზაინი

   

  უაკ 72

  მ. მილაშვილი, ვ. მჭედლიშვილი, მ. გიგუაშვილი. LOFT -ი და მისი პერსპექტივები თბილისის არქიტექტურულ გარემოში..................................................................................................................... 65

   

  ინფორმატიკა და მართვის სისტემები

   

  უაკ 621.315.592

  თ. ფაღავა, დ. ხოჭოლავა, ი. კალანდაძე, გ. რთველიაშვილი. ელექტრონებით დასხივების პროცესში ინფრაწითელი სინათლით განათების გავლენა რადიაციული დეფექტების წარმოქმნის ეფექტურობაზე  n-Si კრისტალებში............................................. 69

   

  უაკ 681.326.7

  ჯ. გრიგალაშვილი, ზ. გრიგალაშვილი. რთული დინამიკური ციფრული სისტემების დიაგნოსტიკა სიგნატურული ანალიზის მეთოდით..................................................................... 75

   

  სატრანსპორტო, მანქანათმშენებლობა

   

  უაკ 621.828

  გ. შარაშენიძე, მ. ახალბედაშვილი, პ. კურტანიძე, თ. დუნდუა,

  გ. უსანეთაშვილი. ელექტრომატარებლის ძრავიანი ვაგონის სამუხრუჭო გადაცემის დამატებითი თავისუფალი მოძრაობის დიფერენციალური განტოლებების ფორმირება შეერთებებში ცვეთების გათვალისწინებით.................................................................................... 82

   

  უაკ 621.828

  გ. შარაშენიძე, პ. კურტანიძე, თ. დუნდუა, ს. შარაშენიძე,

  მ. ახალბედაშვილი. ღრეჩოს გავლენა ოპტიმალური სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემის დამატებითი მოძრაობის დიფერენციალური განტოლებების სტრუქტურაზე ..................................................................... 86

   

  უაკ 621.57

  თ. მეგრელიძე, ე. სადაღაშვილი, გ. ბერუაშვილი, გ. გუგულაშვილი. რთული ციკლის მქონე მაცივარი მანქანების მუშაობის ოპტიმალური რეჟიმების განსაზღვრა......................................................................................................................................................................... 91

   

  უაკ 621.575

  თ. მეგრელიძე, გ. გუგულაშვილი, ვ. ღვაჩლიანი, ე. სადაღაშვილი. აბსორბციული მაცივარი მანქანების ენერგეტიკული მახასიათებლების გაუმჯობესების გზები....................................... 96

   

  ბიზნეს-ინჟინერინგი

   

  უაკ 339.15

  რ. ოთინაშვილი, გ. ბაგრატიონი. საინფორმაციო ტექნოლოგიების როლი

  ბიზნესის განვითარებაში............................................................................................................................................. 102

   

  უაკ 37

  რ. ქუთათელაძე, ა. კობიაშვილი. დეკლარაციული ცოდნის წარმოდგენის ერთი ხერხის გამოყენების შესახებ....................................................................................................................................... 108

   

  უაკ 82

  ე. მგალობლიშვილი. ედგარ პო ვალერიან გაფრინდაშვილის შემოქმედებაში..................................... 113

   

  უაკ 001.4

  რ. თაბუკაშვილი. ინტერკულტურულობა დარგობრივი კომუნიკაციის

  კონტექსტში...................................................................................................................................................................... 119

   

  უაკ 336

  გ. გიორგაძე, პ. გიორგაძე. საქართველოს სოციალურ-პოლიტიკური და ეკონომიკური ცვლილებების გავლენა დემოკრატიზაციის პარადიგმებზე................................................ 124

   

  უაკ 336

  გ. გიორგაძე, პ. გიორგაძე. ქვეყნის პოლიტიკური და სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიის განსაზღვრა................................................................................................................ 126

  ბოლო ნომერი

  N2(512) - 2019
  © საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 2019, ყველა უფლება დაცულია. ბოლო განახლება 21.07.2024