საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამეცნიერო შრომების კრებული
GE  
GE EN


 •  

  N3 (481), 2011 - [PDF]

   

   

  სამშენებლო

   

  უაკ 624.15

  ა. სოხაძე, მ. ჭანტურია, გ. მაისურაძე, ი. თვალავაძე. გარსული საძირკვლის დატვირთვის მიხედვით საიმედოობაზე გაანგარიშების საფუძვლები........................................................................................ 9

   

  სამთო-გეოლოგია

   

  უაკ 628.394:577.4

  გ. კუჭავა, ე. ბაქრაძე, მ. არაბიძე, მ. ჭიღიტაშვილი. მდინარე მტკვრის მონიტორინგის თანამედროვე მდგომარეობა...................................................................................................................................................................... 12

   

  უაკ 551.49:553.7

  მ. მარდაშოვა, ნ. ქიტიაშვილი. გორის რაიონის სოფ. შავშვების სამაჩაბლოდან ლტოლვილთა დასახლების სასმელი წყალმომარაგების შესახებ.............................................................................................................................................. 18

   

  ქიმიური ტექნოლოგია და მეტალურგია

   

  უაკ 663.222

  ხ. მამაიაშვილი, მ. ხომასურიძე, ე. კალატოზიშვილი. თავკვერის ჯიშის ყურძნიდან დამზადებულ წითელ ღვინოში ანტიოქსიდანტური ნაერთების შემცველობის განმსაზღვრელი ძირითადი ფაქტორების

  იდენტიფიკაცია..............................................................................21

   

  არქიტექტურა, ურბანისტიკა, დიზაინი

   

  უაკ 711.5

  ე. ჰუსეინოვი. აზერბაიჯანის რეგიონში ახალი ქალაქების მდგრადი სტრუქტურის დაგეგმარება...............................................................................................................................................27

   

  უაკ 711.412

  ს. ალიევი. საზღვრისპირა ქალაქების არქიტექტურულ-ქალაქთმშენებლობითი განვითარების კომპლექსურად გამოკვლევა............................................................................................................ 30

   

  უაკ 711. 455

  უ. ალესკეროვი. სოფლის დაგეგმარების ორგანიზაცია საზოგადოებრივი მომსახურების პირობების მიხედვით...................................................................................................................................................... 33

   

  უაკ 711.412

  შ. პირ-ზადე. ბაქოს ცენტრის ქალაქთმშენებლობის განვითარების პროექტები...................................... 36

   

  უაკ 72

  ვ. მუჯირი. არქიტექტურული პროპედევტიკის მნიშვნელობა მომავალი სპეციალისტების პროფესიულ ჩამოყალიბებაში................................................................................................................................................................ 39

   

  ინფორმატიკა, მართვის სისტემები

   

  უაკ 621.039

  ჯ. გრიგალაშვილი. ატომური ენერგობლოკის ორთქლის გენერატორის მართვის სისტემის აგება არამკაფიო ლოგიკის გამოყენებით............................................................................................... 43

   

  უაკ 625

  მ. ხართიშვილი. რეგიონალური პროცესების სისტემური

  მოდელირება................................................... 49

   

  უაკ 625

  მ. ხართიშვილი. მონაცემთა ინტელექტუალური ანალიზი (DATA MINING)...................................... 55

   

  სატრანსპორტო, მანქანათმშენებლობა

   

  უაკ 62-597

  გ. შარაშენიძე, თ. დუნდუა, ა. შარვაშიძე, ს. შარაშენიძე. ვაგონების სამუხრუჭო ხუნდების საიმედოობის გამოკვლევა სტატისტიკური ალბათობის პრინციპების გათვალისწინებით..............................................................60

   

  უაკ 62-597

  გ. შარაშენიძე, პ. კურტანიძე, ს. შარაშენიძე, ა. ბალიაშვილი. ოპტიმალური სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემის დამატებითი კონტაქტურ-წყვეტილი მოძრაობის დიფერენციალური განტოლებები შეერთებებში ცვეთების გათვალისწინებით......................................... 65

   

  უაკ 621.828

  დ. თავხელიძე, ზ. მჭედლიშვილი, ზ. კუბლაშვილი. მოძრაობის ორი თავისუფლების ხარისხის ხუთრგოლა ბერკეტული მექანიზმის უკუგეომეტრიული ამოცანის ამოხსნის საკითხი..................................................................................................................................................70

   

  უაკ 664.061

  ზ. ჯაფარიძე, ლ. გუგულაშვილი, ნ. თომაძე. მცენარეული ნედლეულის ექსტრაქციის ჰიდროდინამიკური პროცესის ანალიზური კვლევა...................................................................................................................................... 76

   

  უაკ 621.86

  თ. მეგრელიძე, ს. მღებრიშვილი, გ. გუგულაშვილი, ე. სადაღაშვილი,

  ლ. გუგულაშვილი. ცხობილზე კრემის წასასმელი გორგოლაჭის ოპტიმალური დიამეტრის განსაზღვრა...................................................... 79

   

  უაკ 664.95

  თ. მეგრელიძე, ვ. ღვაჩლიანი, გ. გუგულაშვილი, ე. სადაღაშვილი,

  ბ. ღვაჩლიანი. ჩაის ფერმენტაციის ინტენსიფიკაცია ახალი აპარატის გამოყენებით....................................................................... 83

   

  ბიზნეს-ინჟინერინგი

   

  უაკ 80

  ნ. გამყრელიძე. ინტერსუბიექტურობა და ინტერსუბიექტური მიმართებები......................................... 87

   

  უაკ 80

  ნ. გამყრელიძე. იმპლიციტურობა და ჟესტების ვერბალიზაცია ფრაზეოლოგიზმებში........................ 90

   

  უაკ 621.311.4

  რ. ქუთათელაძე, ა. კობიაშვილი. ექსპერტული სისტემა ენერგოსისტემის ქვესადგურებზე გადართვების მიმდევრობის გენერაციისათვის................................................................................................................................... 93

   

  უაკ 80:803.0

  რ. თაბუკაშვილი. მაკროსტრუქტურის ცნება და დარგობრივი ტექსტის მაკროსტრუქტურის მარკერები............................................................................................................................................................................ 99

   

  ავტორთა საძიებელი................................................................................................................................................ 105

  ავტორთა საყურადღებოდ.................................................................................................................................... 106

  ბოლო ნომერი

  N2(512) - 2019
  © საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 2019, ყველა უფლება დაცულია. ბოლო განახლება 21.07.2024