საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამეცნიერო შრომების კრებული
GE  
GE EN


 •  

  N1 (475), 2010 - [PDF]

   

  სამშენებლო

   

  უაკ 624.923.93

  ა. ხაბეიშვილი. მუდმივკვეთიანი ერთგვაროვანი სწორი ღეროს გაანგარიშება გრძივ დარტყმაზე, მდგრადობის გათვალისწინებით.......................................................................................... 13

   

  უაკ 624.023.93

  ა. ხაბეიშვილი. ერთგვაროვანი სწორკუთხა მუდმივი კვეთის მქონე ფურცლოვანი ხვეული რესორის გაანგარიშება დარტყმაზე........................................................................................................................... 17

   

  უაკ 624.15

  ა. სოხაძე, გ. მაისურაძე. გარსული საძირკვლები............................................................................................ 21

   

  უაკ 624.05

  შ. ბაქანიძე. სამშენებლო პროცესების ვარიანტული

  დაპროექტება.............................................................. 26

   

  უაკ 69.057.1

  შ. ბაქანიძე. სამონტაჟო ამწის მოძრაობის ოპტიმალური სქემის

  შერჩევა.................................................... 34

   

  უაკ 623.6

  ა. სოხაძე, გ. მეძმარიაშვილი. გასაშლელი “საიერიშო” ხიდების კონსტრუირების ლოგიკა დიდი მალების შემთხვევაში......................................................................................................................................... 39

   

  ენერგეტიკა და ტელეკომუნიკაცია

   

  უაკ 621.31

  შ. ნემსაძე, მ. გიუაშვილი. მაგნიტურ-იმპულსური, ტექნოლოგიური და გამოსაცდელი სისტემები რევერსიულად ჩართვადი

  დინისტორებით........................................................................................................................................ 44

   

  სამთო-გეოლოგია

   

  უაკ 622.235

  ა. გოჩოლეიშვილი, ი. გელაშვილი. აფეთქების ენერგიის

  მართვა........................................................... 49

   

  უაკ 528.482

  მ. მესხი, გ. ჭიაურელი. ნაგებობათა დეფორმაციების პროგნოზირებისათვის ემპირიული პარამეტრების დადგენის გრაფიკული მეთოდი..................................................................................................... 54

   

  ქიმიური ტექნოლოგია, მეტალურგია

   

  უაკ 003.33

  რ. გვეტაძე, დ. გვეტაძე. ძველაღმოსავლური ასტრონომიულ-ქრონოლოგიური მიღწევები სისტემატიზირებული და ასახული წარმართული და ადრექრისიანულ ქართულ წერილობით

  ძეგლებში................................................................................................................................................... 59

   

  არქიტექტურა, ურბანისტიკა, დიზაინი

   

  უაკ 628.93

  მ. მილაშვილი, ვ. მჭედლიშვილი. განათება ინტერიერში.......................................................................... 66

   

  უაკ 711.416

  ნ. ნაგიევი. დასვენების ორგანიზაცია დიდი ქალაქის სარეკრეაციო (ბუნებრივ) ზონაში (აზერბაიჯანის ქალაქების მაგალითით).................................................................................................. 71

   

  უაკ 666.1

  გ. როყვა, მ. მილაშვილი. თანამედროვე მინის ძირითადი

  თვისებები...................................................... 75

   

  ინფორმატიკა, მართვის სისტემები

   

  უაკ 681.3

  რ. კაკუბავა, დ. გულუა, გ. ფიფია, ვ. დიდმანიძე. პრიორიტეტული M/G/1 სისტემა ზოგიერთი შეზღუდვით................................................................................................................................................ 81

   

  უაკ 681.3

  რ. კაკუბავა, რ. ქუთათელაძე, გ. ფიფია, ვ. დიდმანიძე. ზოგიერთი მომსახურების მომხმარებელთა ქცევის 

  მათემატიკური მოდელირება........................................................................................................................................................................................................85

   

  უაკ 681.3.06.001.5(043)

  რ. სამხარაძე. საქართველოს ენერგოსისტემის ოპტიმალური სადღეღამისო რეჟიმის პოვნის ალგორითმი.......................................................................................................................................................... 89

   

  სატრანსპორტო, მანქანათმშენებლობა

   

  უაკ 621

  ჯ. იოსებიძე, გ. აბრამიშვილი, თ. აფაქიძე, ლ. ზურაბიშვილი,

  ნ. დიასამიძე. ლოგისტიკური სისტემის «ავტომობილების ეკოლოგიური უსაფრთხოება - დიზელის საწვავის თვისებები» მოდელის

  დამუშავება............................................................................................................ 95

   

  უაკ 664.71

  ე. სადაღაშვილი. ხორბლის ფქვილის მიერ წყლის შეკავების უნარის ექსპერიმენტული გამოკვლევა....................................................................................................................................................................... 104

   

  უაკ 663.952.1

  თ. მეგრელიძე, ე. სადაღაშვილი, გ. გუგულაშვილი. კვების ზოგიერთი პროდუქტიდან წყლის გამოყინვის პროცესის

  ექსპერიმენტული კვლევა.................................................................................... 108

   

  უაკ 621.9

  მ. ამირიძე. ელექტრონაპერწკლური გამჭოლის მეთოდით მონოკრისტალური ვოლფრამის ნამზადში მცირე დიამეტრით ღრმა ნახვრეტების ფორმირების პროცესის ოპტიმიზაცია................................................................................................................................................................... 111

   

  უაკ 513.76

  ნ. აბულაძე, მ. ჭელიძე, თ. შუკაკიძე. წრეწირის სახეები ორთოგონალურ-ინვოლუციურ კვადრატულ ჰომოლოგიაში........................................................................................................................................ 115

   

  უაკ 001.4

  ლ. სუთიძე, გ. იაკობაშვილი. ტექნიკური ტერმინოლოგია და თანამედროვე სასწავლო ლიტერატურა.................................................................................................................................................................. 121

   

  უაკ 69.1:628.511

  ჯ. კანკაძე, ა. მებონია, მ. კანკაძე. ფასები, ფასწარმოქმნა და მისი ცვლილების თავისებურებები............................................................................................................................................................. 125

   

  ჰუმანიტარულ-სოციალური

   

  უაკ 621.311

  რ. ქუთათელაძე, ა. კობიაშვილი, ქ. ქუთათელაძე. ენერგოსისტემის ობიექტურ-ორიენტირებული წარმოდგენა...................................................................................................................................................................... 130

   

  ავტორთა საძიებელი................................................................................................................................................ 136

  ავტორთა საყურადღებოდ.................................................................................................................................... 137

  ბოლო ნომერი

  N2(512) - 2019
  © საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 2019, ყველა უფლება დაცულია. ბოლო განახლება 08.07.2024