საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამეცნიერო შრომების კრებული
GE  
GE EN


 •  

  N2 (476), 2010 - [PDF]

   

  სამშენებლო

   

  უაკ 624.04

  ბ. გვასალია. შედგენილი ორტესებრი კოჭის ოპტიმალური პარამეტრების განსაზღვრა...................... 11

   

  უაკ 627.824

  ა. მოწონელიძე. კაშხლებში ბეტონის გამოტუტვის რეაქციის მათემატიკური მოდელი....................... 18

   

  უაკ 627.824

  ა. მოწონელიძე, ბ. აბულაძე. ბეტონის განმსაზღვრელი მოდელი ბრტყელი

  დეფორმაციის პირობებში.............................................................................................................................................. 21

   

  უაკ 535.87

  ა. სოხაძე, ვ. მეძმარიაშვილი. ახალი თაობის დიდი გასაშლელი კოსმოსური რეფლექტორები................................................................................................................................................................. 25

   

  უაკ 551.46

  ი. ქადარია. მდინარე რიონის ქალაქის არხით ზღვასთან შესართავ აკვატორიაში სანაპირო ზოლის მდგრადობის

  გაუმჯობესების შესახებ....................................................................................................................33

   

  ენერგეტიკა და ტელეკომუნიკაცია

   

  უაკ 638.244

  ქ. ქუთათელაძე, მ. მაღრაძე. ახალი საჯარო მენეჯმენტი (NPM) - ადმინისტრაციული მეცნიერების შემადგენელი ნაწილი............................................................................................................................ 38

   

  სამთო-გეოლოგია

   

  უაკ 338.24.021.8

  გ. ლომსაძე, გ. ლობჟანიძე. საქართველოს სამთო მრეწველობის დარგობრივი სტრუქტურის აქტუალური საკითხები..................................................................................................................... 42

   

  უაკ 551.49:553.7

  უ. ზვიადაძე, ხ. ავალიანი, მ. მარდაშოვა. ჭალადიდის ნავთობსაძიებო მოედნის ჰიდროგეოქიმიური თავისებურებები....................................................................................................................... 48

   

  უაკ 551.76 (479.22)

  ი. კოკოლაშვილი. კახეთის ადრესარმატული დროის მცენარეულობა და ჰავა (პალინოლოგიური მონაცემების საფუძველზე)...................................................................................................... 53

   

  უაკ 502.7

  ნ. ფოფორაძე, დ. აბზიანიძე, მ. დვალი. ეკოლოგიური უსაფრთხოებისა და ეკოლოგიური სისტემის მართვის ოპტიმიზაციის პრობლემები........................................................................ 59

   

  უაკ 551.49.553.7

  უ. ზვიადაძე, ზ. ღაღანიძე, ნ. ქიტიაშვილი. საქართველოს მინერალური და ნავთობის წყლების შედარებითი დახასიათება მიკროკომპონენტების შემცველობის მხრივ...................................... 63

   

  უაკ 55

  ი. მშვენიერაძე. ძირულის კრისტალური მასივის (დასავლეთ საქართველო) გვიანჰერცინული კალიუმიანი გრანიტების წარმოშობის გეოქიმიური ასპექტები.................................... 68

   

  უაკ 666.263:553.535

  გ. ნადარეიშვილი, თ. ჭეიშვილი, ო. მაჭავარიანი, მ. ტყემალაძე,

  ს. ქავთარაძე. მუშევანის ტრაქირიოლითური ექსტრუზივის გეოლოგიური აგებულება და მისი ფერადი მინის წარმოებისათვის გამოყენების პრობლემები (სამხრეთ-აღმოსავლეთი საქართველო)...................................................................................................................................................................... 72

   

  ქიმიური ტექნოლოგია, მეტალურგია

   

  უაკ 66.067

  ი. ბარამიძე, ე. შენგელია, ლ. გვასალია. წყლის გაწმენდა ფოსფატებისაგან ქვანახშირის ფიქალებზე

  ფილტრაციის მეთოდით............................................................................................... 78

   

  უაკ 666.1/12:666.3/7

  თ. ჭეიშვილი, მ. შავლაყაძე. მანგანუმშემცველი სულფატური შლამის და ამონიუმის ნიტრატის საფუძველზე მიღებული

  მასალების შესწავლა.................................................................................. 83

   

  არქიტექტურა, ურბანისტიკა, დიზაინი

   

  უაკ 711.5

  ე. ჰუსეინოვი. დიდი ბაქოს რეგიონალური გეგმის ახალი ქალაქების “ ECOCITIES” განვითარება....................................................................................................................................................................... 88

   

  უაკ 796.51

  ნ. კატარი. სამხრეთ ეგვიპტეში ნასერის ტბაზე ტურისტული ცენტრების დაგეგმარება...................... 92

   

  ინფორმატიკა, მართვის სისტემები

   

  უაკ 621.397.13

  ი. ჩხეიძე, ო. ტომარაძე, ლ. ტოკაძე. ვეივლეტ ტექნოლოგიის ალგორითმების მაფილტრირებელი თვისებები..................................................................................................................................... 97

   

  უაკ 621.397.13

  ი. ჩხეიძე, ლ. ტოკაძე. კარდიოგრამის ანალიზი ვეივლეტ დროით-სიხშირული წარმოდგენის საფუძველზე......................................................................................................................................... 101

   

  უაკ 621.3

  რ. კაკუბავა, დ. გულუა, გ. ფიფია, ს. სამადარი. გადართვის პარადოქსი და ალბათური მოდელირების სხვა პარადოქსები..................................................................................................... 105

   

  სატრანსპორტო, მანქანათმშენებლობა

   

  უაკ 66.047

  თ. მეგრელიძე, გ. გუგულაშვილი, ე. სადაღაშვილი, გ. მეგრელიძე. გამფრქვევი საშრობების გაანგარიშების მეთოდიკა................................................................................................................... 110

   

  უაკ 663.95

  თ. მეგრელიძე, ე.სადაღაშვილი, ვ. ღვაჩლიანი, გ. გუგულაშვილი. ღნობის პროცესის პარამეტრების დამოკიდებულება მუშა აგენტის ტენიანობაზე.................................................. 114

   

  უაკ 62597

  გ. შარაშენიძე, მ. დოლიძე, ს. შარაშენიძე,

  ლ. ქუფარაშვილი. ელექტრომატარებლის მოტორიანი ვაგონის სამუხრუჭო გადაცემის ხუნდების ავტორხევების პროცესის გამოკვლევა სახსრულ შეერთებებში ღრეჩოების გათვალისწინებით......................................................................................................................................................... 118

   

  უაკ 656.2

  გ. შარაშენიძე, პ. კურტანიძე, ს. შარაშენიძე, ლ. ქუფარაშვილი. სახსრული შეერთებების ელემენტების ცვეთის ზეგავლენა სამგზავრო ვაგონის სამუხრუჭე გადაცემის ბერკეტების დრეკად-განივ

  რხევებზე............................................................................................... 122

   

  უაკ 656.2

  მ. დოლიძე. ელექტრომატარებლის ძრავიანი ვაგონის ღრეჩოებიანი სამუხრუჭო კვანძის კინეტიკური ენერგიის განსაზღვრის მათემატიკური აპარატი....................................................................... 126

   

  უაკ 656.2

  პ. კურტანიძე. სამგზავრო ვაგონის სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემის ცვლადი კინეტიკური ენერგიის გაანგარიშება ღრეჩოების გათვალისწინებით.......................................................... 130

   

  ჰუმანიტარულ-სოციალური

   

  უაკ 801.3

  ნ. გამყრელიძე. ვერბალური კომუნიკაცია და მისი სოციალურ-ფსიქოლოგიური ასპექტის თავისებურებანი.......................................................................................................................................... 134

   

  უაკ 801.3

  ნ. გამყრელიძე. ნაციონალური და ეთნოკულტუროლოგიური სტერეოტიპები ფრაზეოლოგიური სემანტიკის ჩამოყალიბებისა და აღქმის პროცესში........................................................ 137

   

  უაკ 001.4

  რ. თაბუკაშვილი. ციფრული ტექსტის პოზიცია კომუნიკაციურ მოდელში......................................... 141

   

  უაკ 001.4

  რ. თაბუკაშვილი. კიდევ ერთხელ “ტერმინის” დეფინიციის

  შესახებ....................................................... 144

   

  ავტორთა საძიებელი................................................................................................................................................ 149

  ავტორთა საყურადღებოდ.................................................................................................................................... 150

   

  ბოლო ნომერი

  N2(512) - 2019
  © საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 2019, ყველა უფლება დაცულია. ბოლო განახლება 08.07.2024