საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამეცნიერო შრომების კრებული
GE  
GE EN


 •  

  N4 (478), 2010 - [PDF]

   

  სამშენებლო

   

  უაკ 624.04

  თ. ბაციკაძე, ნ. მურღულია, ჯ. ნიჟარაძე. გაჭიმვასა და კუმშვაზე სხვადასხვა დრეკადობის მოდულის მქონე ღეროს გრძივი ღუნვა............................................................................................. 9

   

  უაკ 624

  ნ. ბერიშვილი, თ. ბაციკაძე, რ. ჭყოიძე. ფირფიტის ცილინდრული სიხისტის შესახებ.................. 14

   

  ენერგეტიკა და ტელეკომუნიკაცია

   

  უაკ 638.244

  თ. მიქიაშვილი, შ. ნაჭყებია, გ. არაბიძე, ი. ლომიძე,

  მ. გუდიაშვილი. საგანმანათლებლო პროგრამა „ენერგიის მოხმარების მენეჯმენტი”................................................................. 17

   

  უაკ 621.1

  ო. ვეზირიშვილი, ლ. პაპავა, ნ. კეჟერაძე. თბოენერგეტიკული დანადგარების ეკოლოგიაზე ზეგავლენის ეკონომიკური შეფასების მეთოდიკა....................................................................... 22

   

  სამთო-გეოლოგია

   

  უაკ 622.244.444

  ნ. მეფარიშვილი, ნ. მაჭავარიანი, ვ. ხითარიშვილი. ჭაბურღილის დაცემენტებისთვის საჭირო ცემენტის ხსნარში ქვიშის რაოდენობასა და წყალმოთხოვნილებას შორის დამოკიდებულების დადგენა............................................................................. 26

   

  ქიმიური ტექნოლოგია და მეტალურგია

   

  უაკ 541.1:666.015

  ა. სარუხანიშვილი, ე. მაცაბერიძე. სტრუქტურული ინგრედიენტების ადიტიური სისტემა უწყლო სილიკატების თერმოდინამიკური პარამეტრების სტანდარტული მოლური მნიშვნელობების გაანგარიშებისათვის................................................................... 29

   

  უაკ 811/1633

  რ. გვეტაძე, დ. გვეტაძე. ასომთავრული ანბანის პალეოგრაფიული ანალიზი....................................... 34

   

  უაკ 811/1633

  რ. გვეტაძე, დ. გვეტაძე. ასომთავრული ანბანის პარადიგმატული ანალიზი........................................ 44

   

  არქიტექტურა, ურბანისტიკა და დიზაინი

   

  უაკ 712.25

  ე. თევზაძე. თანამედროვე ბაღები ხელოვნურ საფუძველზე და მათი ტიპოლოგია............................... 51

   

  სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობა

   

  უაკ 656.2

  გ. შარაშენიძე, მ. დოლიძე, ს. შარაშენიძე, პ. კურტანიძე,

  ლ. ქუფარაშვილი. ძრავიანი ვაგონის ღრეჩოებიანი სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემის დამატებით მოძრაობათა განზოგადებული ძალების გამოკვლევა.................................................................. 59

   

  უაკ 656.2

  გ. შარაშენიძე, პ. კურტანიძე, მ. დოლიძე, ლ. ქუფარაშვილი,

  ს. შარაშენიძე. სახსრული შეერთების ელემენტების ცვეთის ზეგავლენა სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემის განზოგადებული ძალების მნიშვნელობაზე............................................................. 63

   

  უაკ 621.9:685.3

  მ. ამირიძე. ფეხსაცმლის კალაპოტის დასამუშავებელი საჭრისის საიარაღო მასალის შერჩევა................................................................................................................................................................ 67

   

  ჰუმანიტარულ-სოციალური

   

  უაკ 621. 311

  რ. ქუთათელაძე, ა. კობიაშვილი. ექსპერტული სისტემის გამოყენება ენერგოსისტემის სტაბილური მუშაობის 

  აღდგენისათვის.................................................................................. 72

   

  უაკ 091.5

  რ. თაბუკაშვილი. დარგობრივი ტექსტის მაკროსტრუქტურა და მისი კვლევის ასპექტები............................................................................................................................................................................. 77

   

  უაკ 001. 4

  რ. თაბუკაშვილი, ი. ჩიქვინიძე. მითოლოგიზმები სამედიცინო ტერმინოსისტემაში........................................................................................................................................................... 82

   

  უაკ 341

  გ. გიორგაძე. დემოკრატიული სახელმწიფო, მისი ინსტიტუციონალიზაციისა და წარმომადგენლობის სისტემური კვლევა............................................................................................................ 84

   

  უაკ 341

  გ. გიორგაძე. საარჩევნო სისტემის სამართლებრივი დემოკრატიული განვითარების ხარისხის გავლენა ელექტორატზე.............................................................................................................................. 89

   

  ავტორთა საძიებელი.................................................................................................................................................. 94

  ავტორთა საყურადღებოდ...................................................................................................................................... 95

  ბოლო ნომერი

  N2(512) - 2019
  © საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 2019, ყველა უფლება დაცულია. ბოლო განახლება 08.07.2024