საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამეცნიერო შრომების კრებული
GE  
GE EN


 •  

  N1 (471), 2009 - [PDF]

   

  სამშენებლო

   

  უაკ 624

  ბ. გვასალია, დ. ჯანყარაშვილი, თ. შერაზადაშვილი. სამღეროვანი წამწის

  ოპტიმალური პარამეტრების განსაზღვრა.................................................................................................................. 9

   

  უაკ 624.07

  ი. ქვარაია, ნ. მსხილაძე. რკინაბეტონის კონსტრუქციული ელემენტის გამოცდა ღუნვაზე, რხევაზე და მისი საწყისი

  სიხისტეების დადგენა............................................................................... 14

   

  უაკ 691.32

  ი. ქვარაია, ნ. მსხილაძე. მსუბუქი ბეტონების დეფორმაციულობა ციკლური კუმშვა-გაჭიმვის დროს................................................................................................................................................... 19

   

  ენერგეტიკა და ტელეკომუნიკაცია

   

  უაკ 658.114.1

  მ. მაღრაძე, ქ. ქუთათელაძე, ა. ბურდულაძე. ლიზინგი - მცირე მეწარმეობის განვითარების ეფექტიანი ფორმა................................................................................................................................. 25

   

  უაკ 697.8

  გ. ცხომელიძე. ელექტრული ველის განაწილების შესწავლა ბრუნვითი მოძრაობის იონიზაციის მოწყობილობაში...................................................................................................................................... 29

   

  სამთო-გეოლოგია

   

  უაკ 624.131

  გ. ბალიაშვილი, ფ. ბეჟანოვი, ლ. ღურჭუმელია, ნ. სარჯველაძე, თ.რუხაძე. ქანების სტატიკური და დინამიკური ძალის ზემოქმედებით რღვევის ოპტიმალური მეთოდები............................................................................................................................................................................ 33

   

  უაკ 553.048:15.2.1

  ნ. ქაჯაია, ნ. ჯაფარიძე, შ. გეგია. მინერალური რესურსების რაციონალური გამოყენებისა და ქვეყნის გეოლოგიური პოლიტიკის შესახებ............................................................................ 38

   

  უაკ 553.048

  დ. ბლუაშვილი, ნ. ჯაფარიძე. ოქროს საბადოების ძებნითი კრიტერიუმები........................................ 43

   

  უაკ 621.876

  მ. წერეთელი, ნ. მახარაშვილი. ამწევი დანადგარების აწევის მაქსიმალური სიჩქარის განსაზღვრა...................................................................................................................................................... 47

   

  ქიმიური ტექნოლოგია, მეტალურგია

   

  უაკ 669.15.74-198.669.743

  ზ. სიმონგულაშვილი, თ. შარაშიძე, მ. ცირდავა, ბ. მაისურაძე,

  ს. ნებიერიძე. შპს „მეტექსის“ მინი-ფეროშენადნობთა ქარხანაში სილიკომანგანუმის დნობის ტექნოლოგიის დამუშავება, კვლევა და სამრეწველო ათვისება, კაზმში დაბალხარისხიანი, მაღალრკინაშემცველი მანგანუმის მადნების გამოყენებით......................................... 52

   

  არქიტექტურა, ურბანისტიკა, დიზაინი

   

  უაკ 72

  ი. გაბაშვილი, მ. მილაშვილი. საქართველოს მთიან რეგიონებში ოჯახური სასტუმროს არქიტექტურული გარემოსა და ინტერიერის ფორმირების საკითხები (პირაქეთა ხევსურეთის და

  ფშავის მაგალითზე)................................................................................................... 57

   

  ინფორმატიკა, მართვის სისტემები

   

  უაკ 621.3

  ზ. ყიფშიძე, ა. ჩადუნელი, მ. ჩორხაული. მაღალი მდგრადობის კრიპტოგრაფიული სისტემა.......................................................................................................................................... 63

   

  უაკ 621.3

  თ. გიორხელიძე. ორთოგონალური ფუნქციების გამოსახვა უწყვეტი სიგნალების სახით.................................................................................................................................................................................... 68

   

  უაკ 531.42

  ვ. მელაძე, ვ. კვინტრაძე. რელატივისტური მასის ცნების

  შესახებ............................................................. 72

   

  სატრანსპორტო, მანქანათმშენებლობა

   

  უაკ 624.074.4

  ჯ. ბიჭიაშვილი, ზ. ბიჭიაშვილი, გ. ბიჭიაშვილი, გ. სიჭინავა,

  მ. ბარბაქაძე. გარსების, როგორც საშუალო სისქის და თხელის, ავტორების მიერ შეთავაზებული მეთოდიკით გაანგარიშების შედეგების შედარება ზუსტ შედეგებთან........................................................................................................................................................... 75

   

  უაკ 624.074.4

  ზ. ბიჭიაშვილი, ჯ. ბიჭიაშვილი, გ. სიჭინავა. ღერძსიმეტრიულ რხევებზე ფირფიტების გაანგარიშების მეთოდიკა................................................................................................................... 79

   

  უაკ 513. 75

  ნ. აბულაძე, მ. ჭელიძე, თ. შუკაკიძე. ზედაპირების კონსტრუირება პირველი კლასის შემხები გარდაქმნების გამოყენებით........................................................................................................... 85

   

  უაკ 656

  ჯ. იოსებიძე, გ. აბრამიშვილი, თ. აფაქიძე, ლ. ზურაბიშვილი,

  ა. ჩხეიძე. ავტომობილების ეკოლოგიურობის ამაღლება ახალი ზეთების ფუძედ ნამუშევარი ზეთების გამოყენებით.................................................................................................................................................... 89

   

  უაკ 656

  ჯ. იოსებიძე, გ. აბრამიშვილი, თ. აფაქიძე, ლ. ზურაბიშვილი, ა. ჩხეიძე. ბენზინის დეტონაციამედეგობის განმსაზღვრელი თვისებების გავლენა ავტომობილის ეკოლოგიურობაზე........................................................................................................................................................... 94

   

  ჰუმანიტარულ-სოციალური

   

  უაკ 712.2

  ბ. ბარკალაია. ლანდშაფტის, როგორც ტურისტულ-რეკრეაციული რესურსის მდგრადი გამოყენების ეკონომიკურ-

  მათემატიკური მოდელი....................................................................... 101

   

  უაკ 338.24

  ა. აბრალავა, ქ. ქუთათელაძე. ეკონომიკური ტრანსფორმაცია ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში............................................................................................................................... 104

   

  უაკ 003.62

  მ. ქუთათელაძე. ტახის (ღორის) სიმბოლიკა მითრაიზმში........................................................................... 108

   

  უაკ 338.24

  გ. ჯოლია, ნ. ჯოლია, ქ. ჯოლია. ინოვაციური ეკონომიკის განვითარების პერსპექტივები................................................................................................................................................................. 113

   

  უაკ 338.24

  გ. ჯოლია, ნ. ჯოლია, ქ. ჯოლია. სახელმწიფოს ინოვაციური განვითარების თავისებურებები და მისი

  შეფასების კრიტერიუმები........................................................................................ 118

   

  უაკ 343

  ო. ქოჩორაძე, ნ. კაჭარავა. საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკური და სამართლებრივი ასპექტების

  შედარებითი ანალიზი.................................................................................. 123

   

  ავტორთა საძიებელი................................................................................................................................................ 129

  ავტორთა საურადღებოდ.................................................................................................................................... 130

  ბოლო ნომერი

  N2(512) - 2019
  © საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 2019, ყველა უფლება დაცულია. ბოლო განახლება 12.06.2024