საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამეცნიერო შრომების კრებული
GE  
GE EN


 •  

  N2 (472), 2009 - [PDF]

  სამშენებლო

   

  უაკ 539.3/.8

  ბ. გვასალია, ნ. ნატროშვილი. სვეტის ოპტიმალური განივი კვეთის გაანგარიშება.............................. 9

   

  უაკ 624.04

  ა. ხაბეიშვილი. დინამიკურობის კოეფიციენტის განსაზღვრა სტატიკური გარე დატვირთვის გათვალისწინებით................................................................................................................................ 15

   

  ენერგეტიკა და ტელეკომუნიკაცია

   

  უაკ 621. 372. 8

  დ. ნანობაშვილი, ვ. ნანობაშვილი. შეცდომების კორექტირება მე-2 სახის ბიიმპულსურ კოდში........................................................................................................................................................ 19

   

  უაკ 378

  მ. მაღრაძე, ე. ავლოხაშვილი, დ. გაბუნია. განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის საკითხები საქართველოში............................................................................................................................................ 24

   

  უაკ 37.01:638.244

  ა. ასათიანი. პედაგოგიური ურთიერთობის სახეები და ლიდერობის სტილი მენეჯმენტში....................................................................................................................................................................... 27

   

  სამთო-გეოლოგია

   

  უაკ 338. 24. 021. 8

  გ. ლომსაძე, გ. ლობჟანიძე. ეკონომიკური რეფორმა საქართველოს სამთო მრეწველობაში................................................................................................................................................................... 31

   

  უაკ 726.1

  ი. გუჯაბიძე, რ. მჟავანაძე, ზ. ლებანიძე. ბაგრატის ტაძრის ტექნიკური მდგომარეობის კვლევა.................................................................................................................................................... 36

   

  უაკ 622.26

  ო. ლანჩავა, ზ. ლებანიძე. გვირაბებში სითბოსა და მასის გადაცემის არასტაციონარული კოეფიციენტების განსაზღვრის ერთი წესის შესახებ..................................................... 40

   

  უაკ 624.131.31

  უ. ზვიადაძე, მ. მარდაშოვა, დ. ჩუტკერაშვილი, ნ. ქიტიაშვილი. თბილისის ტერიტორიაზე სამშენებლო ქვაბულში მიწისქვეშა წყლების მოდინების შესახებ...................................... 45

   

  უაკ 553.048

  მ. ჯაფარიძე. ოკრიბის ბარიტშემცველი კვანძის ენდოგენური გამადნების ფორმირების სიღრმე........................................................................................................................................................ 51

   

  ქიმიური ტექნოლოგია, მეტალურგია

   

  უაკ 669.721

  მ. მჭედლიშვილი, ლ. გვასალია, ნ. ბარათელი. ტრაქიტების გადამუშავებით მიღებული კარბონატული ხსნარების აორთქლება-კრისტალიზაციის პროცესის გამოკვლევა......................................................................................................................................................................... 54

   

  უაკ 669

  გ. მიქაძე, ს. ყურაშვილი, ა. გორდეზიანი, ო. მიქაძე, ნ. მაისურაძე. იშვიათმიწა ლითონების როლი FeCrAl სისტემის შენადნობების მხურვალმედეგობის ფორმირებაში..................................................................................................................................................................... 58

   

  უაკ 669

  გ. მიქაძე, ს. ყურაშვილი, ა. გორდეზიანი, ო. მიქაძე, ნ. მაისურაძე. ქრომისა და ალუმინის ოქსიდების ფორმირებად მხურვალმედეგ შენადნობებზე წარმოქმნილი ფურჩის ზრდის მორფოლოგია..................................................................................................................................... 62

   

  არქიტექტურა, ურბანისტიკა, დიზაინი

   

  უაკ 72

  გ. როყვა, მ. მილაშვილი. ვიტრაჟი მისი სახეობები და დამზადების ტექნიკა........................................ 66

   

  ინფორმატიკა, მართვის სისტემები

   

  უაკ 62-5

  ა. კობიაშვილი, რ. ქუთათელაძე. ექსპერტული სისტემების გამოყენება დაპროექტების დიაგნოსტირებისა

  და სინთეზისათვის...................................................................................... 72

   

  უაკ 681.3

  დ. კაპანაძე, თ. ჟვანია. ბიზნესპროცესების ავტომატიზაციის თანამედროვე

  სისტემები............................................................................................................................................................................ 77

   

  უაკ 53C15

  გ. თოდუა. მხები სივრცის კონის - სტრუქტურის შესახებ............................................................................... 82

   

  სატრანსპორტო, მანქანათმშენებლობა

   

  უაკ 621

  ზ. ბალამწარაშვილი, თ. მჭედლიშვილი, ზ. ჩიტიძე, ი. გელაშვილი,

  მ. ლომიძე. სახეხი ჩარხის მიმყოლი მექანიზმის სისტემაში მიყოლის პროცესის კინემატიკა...................................................... 86

   

  უაკ 621

  ზ. ბალამწარაშვილი, თ. მჭედლიშვილი, ზ. ჩიტიძე, ი. გელაშვილი,

  ე. ქრისტესიაშვილი. რთულპროფილიანი დეტალების დასამუშავებელი სახეხი ჩარხის მიმყოლი მექანიზმის კინემატიკური კვლევა............................................................................................. 89

   

  უაკ 656.2

  გ. შარაშენიძე, მ. დოლიძე, ნ. მღებრიშვილი, ს. შარაშენიძე. ელექტრომატარებლის ძრავიანი ვაგონის ოპტიმალური სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემა ხუნდების ორმხრივი

  დაწოლით............................................................................................................................................................................ 92

   

  უაკ 656.2

  გ.შარაშენიძე, პ.კურტანიძე, ს.შარაშენიძე, თ.ნადირაძე. ვაგონების სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემების ოპტიმალური სქემების დამუშავებისა და შერჩევის მიზანშეწონილობის შესახებ....................................................................................................................... 96

   

  უაკ 644.8.037.5

  თ. მეგრელიძე, გ. გუგულაშვილი, ე. სადაღაშვილი. გასაყინი სხეულის ფორმის გავლენა გაყინვის ხანგრძლივობაზე........................................................................................................................ 100

   

  უაკ 656.13

  ვ. ხარიტონაშვილი, ვ. ცერცვაძე. სატრანსპორტო საშუალების კონკურენტუნარიანობის შეფასების თეორიული 

  საფუძვლები...................................................................... 104

   

  ჰუმანიტარულ-სოციალური

   

  უაკ 091.3

  მ. აბუთიძე. ხელოვნების მუზეუმის დავითნის ფერწერული მორთულობის პროგრამის ერთი ასპექტი................................................................................................................................................................... 108

   

  უაკ 009

  ე. გელოვანი. ილოკუციური აქტების კონტრასტული ანალიზი თავაზიანი მიმართვის ფორმულების გამოყენებით ესპანურ და ქართულ 

  ენებში................................................................................ 112

   

  უაკ 009

  ე. გელოვანი. თხოვნის პირდაპირი და ირიბი სტრატეგიები ვერბალური კომუნიკაციის დროს...................................................................................................................................................... 116

   

  უაკ 331.96

  გ. იაშვილი, ა. მაკარიძე. მარკეტინგული სტრატეგია და მისი როლი რუსთავის აზოტის ქარხნის განვითარებაში.............................................................................................................................. 120

   

  უაკ 338. 24

  გ. ჯოლია, ნ. ჯოლია. „გონების გადინების“-ინტერმიგრაციის ტერმინის 

  დაზუსტებისათვის........................................................................................................................................................ 125

   

  უაკ 338.24

  გ. ჯოლია. მეცნიერებისა და განათლების სინერგია - ინოვაციური ეკონომიკის განვითარების მძლავრი რესურსი............................................................................................................................. 130

   

  ნაგებობების, სპეციალური სისტემებისა და საინჟინრო უზრუნველყოფის ინსტიტუტი

   

  უაკ 621.396.676:629.783

  ე. მეძმარიაშვილი. დიდი გასაშლელი რეფლექტორული კოსმოსური ანტენის შექმნის ძირითადი პრინციპები

   

  ავტორთა საძიებელი................................................................................................................................................ 151

  ავტორთა საყურადღებოდ.................................................................................................................................... 152

  ბოლო ნომერი

  N2(512) - 2019
  © საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 2019, ყველა უფლება დაცულია. ბოლო განახლება 08.07.2024