საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამეცნიერო შრომების კრებული
GE  
GE EN


 •  

  N3 (473), 2009 - [PDF]

  სამშენებლო

   

  უაკ 624.04

  ა. ხაბეიშვილი. დრეკად ფუძეზე მდებარე უსასრულო სიგრძის მქონე კოჭის გაანგარიშება ცენტრალურ დარტყმაზე. კოჭის მასის დაყვანის კოეფიციენტის ზოგადი ფორმულის მიღება............................................................................................................................................ 9

   

  უაკ 627.841

  ტ. კვიციანი, გ. სიხარულიძე. პოლიეთილენის მილსადენებისათვის ჰიდრავლიკური ხახუნის კოეფიციენტის განსაზღვრა სითხის თანაბარი მოძრაობის პირობებში........................................ 14

   

  ენერგეტიკა და ტელეკომუნიკაცია

   

  უაკ 624. 131.31

  მ. ლაპიაშვილი, შ. ჩიხრაძე, რ. ჩიხრაძე, ს. სტამბოლიშვილი. ტენიანობა, როგორც საძირკვლის გრუნტის საიმედოობის

  განმსაზღვრელი ფაქტორი..................................................................... 19

   

  უაკ 621.314.2/.26

  ქ. ჩიხლაძე. ძალოვანი ტრანსფორმატორების მდგომარეობის მონიტორინგის სტაციონარული სისტემის და კომპლექსური დიაგნოსტიკის მეთოდების შედარებითი ანალიზი............................................................................................................................................................................... 23

   

  უაკ 621. 373

  ი. ქევანიშვილი, ლ. კოკილაშვილი, ვ. მელაძე, მ. შენგელია,

  გ. ჩიხლაძე. დიელექტრიკული ცილინდრის საკუთარი ელექტრომაგნიტური რხევები მისი აგზნებისას

  აქსიალური დენით.................................................................................................................................... 27

   

  ქიმიური ტექნოლოგია, მეტალურგია

   

  უაკ 631.563

  ე. სადაღაშვილი. ხანგრძლივი შენახვის პირობებში ზოგიერთი პროდუქტის წვენის ქიმიური შემადგენლობის ცვლილების ექსპერიმენტული შესწავლა............................................................... 32

   

  უაკ 669.15.74 198.669.743

  ზ. სიმონგულაშვილი, ლ. კამკინა, ბ, მაისურაძე, მ. მიქელაძე,

  მ. ცირდავა. მანგანუმის შემცველი წარმოების ნარჩენებიდან დამზადებული ბრიკეტების ნახშირბადთერმული 

  აღდგენის კინეტიკა.......................................................................................................................................................... 35

   

  ინფორმატიკა, მართვის სისტემები

   

  უაკ 530.1

  ვ. მელაძე, ჯ. ნიკურაძე. თანამედროვე ეთერი – ფიზიკური

  ვაკუუმი...................................................... 39

   

  უაკ 548.55:546.28

  ი.ყურაშვილი, ლ. გაბრიჭიძე, ჯ. ნიკურაძე, გ. დარსაველიძე. დარიშხანით ლეგირებული მონოკრისტალური სილიციუმის არადრეკადი მახასიათებლების ამპლიტუდური დამოკიდებულება............................................................................................................................................................ 43

   

  უაკ 625

  მ. მაცაბერიძე, ზ. გასიტაშვილი, დ. გორგიძე. ინდუსტრიულ ლიდერთა ანტიკრიზისული გამოცდილება – წარსული

  და თანამედროვეობა................................................................................................... 47

   

  სატრანსპორტო, მანქანათმშენებლობა

   

  უაკ 656.13

  ვ. ხარიტონაშვილი, ვ. ცერცვაძე. სატრანსპორტო საშუალების შეფასების მეთოდები..................... 52

   

  უაკ 634: 0.36

  ზ. ბალამწარაშვილი, ი. გელაშვილი, დ. მოსულიშვილი, შ. მოდებაძე. მურყანის ტყის მორთრევის ტექნოლოგია კოლხეთის დაბლობის დაჭაობებულ ტყეკაფებზე............................................. 58

   

  უაკ 62112

  ზ. ბალამწარაშვილი, ი. გელაშვილი, დ. მოსულიშვილი,

  მ. ნარიმანაშვილი, შ. მოდებაძე. მორსათრევი თვითმტვირთავი აგრეგატი, სავალ ნაწილზე მოქმედი რეაქციის ძალები............................................................................................................................................................... 61

   

  ჰუმანიტარულ-სოციალური

   

  უაკ 7.01

  დ. ფოცხვერაშვილი. შუა საუკუნეების დასავლეთ ევროპის ხელოვნების ფილოსოფიის ზოგიერთი საკითხისათვის........................................................................................................................................... 65

   

  უაკ 33

  ბ. ბარკალაია. ტერიტორიულ-რეკრეაციული სისტემის ფორმირების თეორიული ასპექტები............................................................................................................................................................................. 71

   

  უაკ 008

  რ. ქუთათელაძე, ა. კობიაშვილი, ქ. ქუთათელაძე. ხელოვნური ინტელექტი საწარმოო სისტემების დაგეგმარებაში........................................................................................................................................... 75

   

  უაკ 80:803.0

  რ. თაბუკაშვილი. ლინგვოკულტუროლოგია, როგორც ინტერდისციპლინარული მეცნიერება და მისი

  ძირითადი კონცეპტები........................................................................................................... 81

   

  უაკ 80:803.0

  რ. თაბუკაშვილი. სოციოლინგვისტიკა - სოციალური ფაქტორების მანიფესტირება ენაში...................................................................................................................................................................................... 84

   

  უაკ 80:803.0

  ნ. გამყრელიძე. კულტურის მენტალური გააზრება და ენობრივ მოვლენათა კულტუროლოგიური ასპექტები................................................................................................................................. 88

   

  უაკ 80:803.0

  ნ. გამყრელიძე. ენობრივ მოვლენათა და მათი მნიშვნელობების სუბიექტისეული შეფასების პრობლემა....................................................................................................................................................... 93

   

  უაკ 535.6

  მ. ჩხეიძე. ლინეალური სტრუქტურის გრადუალური მიკროსტრუქტურები............................................ 98

   

  უაკ 681.3

  მ. ჩხეიძე. შინაარსობრივად განსაზღვრულ ერთეულთა საერთო და დიფერენციალური მარკერები.......................................................................................................................................................................... 102

   

  უაკ 800.8

  თ. ცომაია. ჰიპერო-ჰიპონიმური ურთიერთობები და ეკვონიმები კონტრასტული ურთიერთობების გამოსახატავად ინგლისურ ანდაზებში და გამოთქმებში............................................. 106

   

  უაკ 681.3

  რ. გოცირიძე. კომპიუტერული ტექნოლოგიების გამოყენება უცხოური ენის სწავლებისას..................................................................................................................................................................... 110

   

  ავტორთა საძიებელი................................................................................................................................................ 115

  ავტორთა საყურადღებოდ.................................................................................................................................... 116

   

  ბოლო ნომერი

  N2(512) - 2019
  © საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 2019, ყველა უფლება დაცულია. ბოლო განახლება 08.07.2024