საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამეცნიერო შრომების კრებული
GE  
GE EN


 •  

  N4 (474), 2009 - [PDF]

  სამშენებლო

   

  უაკ 624.04

  თ. ბაციკაძე, ჯ. ნიჟარაძე. წრიული და რგოლური ფილების ზიდვის უნარზე გაანგარიშება........................................................................................................................................................................ 9

   

  უაკ 627.82.042.536

  პ. ჭიჭაღუა. ხუდონჰესის კაშხლის ბეტონის საწყისი ტემპერატურის განსაზღვრა................................. 15

   

  ენერგეტიკა და ტელეკომუნიკაცია

   

  უაკ 621.1

  გ. არაბიძე, თ. ჯიშკარიანი, მ. არაბიძე. მარცვლოვანი და პარკოსანი კულტურების ნარჩენი ბიომასის ენერგეტიკული პოტენციალის შეფასება საქართველოში................................................ 19

   

  უაკ 6213

  შ. ნემსაძე, მ. გიუაშვილი. მაგნიტურ‐იმპულსური, ტექნოლოგიური და გამოსაცდელი სისტემები რევერსიულად ჩართვადი

  დინისტორებით............................................................................................................... 25

   

  სამთო-გეოლოგია

   

  უაკ 624.131.31

  ნ. ქიტიაშვილი. აგვისტოს საომარი მოქმედებების შედეგები ბორჯომის საკურორტო ზონაში.................................................................................................................................................................................. 30

   

  უაკ 624.131.31

  თ. ჯიქია, შ. ჩიხრაძე, რ. ჩიხრაძე, ს. სტამბოლიშვილი. დაბინძურებული ტერიტორიების რემედიაცია ბუნებრივი მასალებით........................................................................................................................... 34

   

  ქიმიური ტექნოლოგია, მეტალურგია

   

  უაკ 553.535:622.784

  ლ. მახარაძე, ე.შაფაქიძე, გ. მჭედლიშვილი, გ. ტატურაშვილი,

  მ. ბროკიშვილი. ნავთოპროდუქტით გაჯერებული ჰიდროფობური პერლიტის ასფალტბეტონის ნარევში დანამატად გამოყენების შესაძლებლობის შესახებ............................................................ 37

   

  უაკ 621.1

  რ. გვეტაძე, ნ. ხიდაშელი, გ. ბერაძე, ნ. მკალავიშვილი, ლ. შაინიძე. მაგნიუმის კარბიდის ნახშირწყალბადების გარემოში წარმოქმნის კინეტიკის კვლევა........................................................................ 41

   

  უაკ 621.73.974.82

  ს. მებონია, მ. მიქაუტაძე, ნ. კიკნაძე. რთული კონფიგურაციის ნამზადების რადიალური ჭედვის მოწყობილობის სრულყოფა........................................................................................................................... 44

   

  ინფორმატიკა, მართვის სისტემები

   

  უაკ 681.3:629

  ი. აბულაძე, ვ. წვერავა, ნ. ყანჩაველი. კომპიუტერული მოდელირება და სოციოლოგიის თანამედროვე ასპექტები................................................................................................................................................ 48

   

  უაკ 681.3:629

  ი. აბულაძე, ვ. წვერავა. მუნიციპალურ სამგზავრო სატრანსპორტო ქსელში მგზავრთნაკადების ფაქტიური მნიშვნელობების განსაზღვრა საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით..................................................................................................................................... 52

   

  უაკ 625

  კ. კამკამიძე, ი. გაბრიჩიძე, ვ. თათარიშვილი, ვ. გაბრიჩიძე. მელიორაციის სისტემაში კომპიუტერული კომპლექსური

  მართვის სისტემის გამოყენება....................................................................................................................... 57

   

  უაკ 625

  ნ. ჩხაიძე, მ. ქურხული, ი. ირემაძე. მსგავსების თეორიის ზოგიერთი მეთოდი სისტემური ანალიზის ამოცანებში..................................................................................................................................................... 60

   

  უაკ 519.8

  გ. ბელთაძე. მრავალრიცხოვანი არჩევის ამოცანა მრავალკრიტერიუმიანი კანდიდატების შემთხვევაში........................................................................................................................................................................ 66

   

  უაკ 625

  მ. ხართიშვილი, ზ. გასიტაშვილი, ქ. კვესელავა. ქალაქის სოციალურ-ეკონიმიკური განვითარება და საბინაო-კომუნალური სფეროს რეფორმირების ამოცანები............................................... 81

   

  უაკ 625

  მ. ხართიშვილი, ზ. გასიტაშვილი, ქ. კვესელავა. კონცეფციის შემუშავება

  საბინაო-კომუნალურ სფეროში გადაწყვეტილების მიღების მხარდამჭერი სისტემის ასაგებად.............................................................................................................................................................................. 86

   

  უაკ 336.5

  ნ. ბერძნიშვილი. ფულის “გათეთრება” საქართველოში და მასთან ბრძოლის ძირითადი მიმართულებები............................................................................................................................................................... 92

   

  უაკ 336.5

  ნ. ბერძნიშვილი. ფულის გათეთრების ტექნოლოგიები.................................................................................. 96

   

  სატრანსპორტო, მანქანათმშენებლობა

   

  უაკ 662.6/.8

  მ. ბენ ხაიმი, ბ. არავი, მ. ბრანდი, ჯ. იოსებიძე, გ. აბრამიშვილი. ჰიბრიდული ავტომობილების საწვავის ხარჯი

  საქალაქო პირობებში................................................................................... 100

   

  უაკ 629.1/.7

  ბ. გითოლენდია. სამცხე-ჯავახეთის სატრანსპორტო გზების ორგანიზაცია და მისი გავლენა რეგიონალური კავშირების განვითარებაზე........................................................................................ 106

   

  უაკ 625.7/.8

  ა. ბურდულაძე, მ. შიშინაშვილი, მ. მაღრაძე, ტ. ბაკურაძე. ცივი რეგენერაციის გამოყენების პერსპექტივები საქართველოს საგზაო მეურნეობაში......................................................................................... 110

   

  უაკ 621.879

  მ. შილაკაძე, ლ. სუთიძე. MЗ-10 მიწასაწოვის მრავალციცხვიანი ჯაჭვური მუშა ორგანოს დამჭიმი დოლის ღერძის საყრდენი

  კვანძის კვლევა............................................................................................ 114

   

  უაკ 621.86

  ე. სადაღაშვილი, ს. მღებრიშვილი. მკვებავი ბუნკერების გამოსასვლელი ფანჯრის მინიმალური ზომების დადგენა მაღალი სიბლანტის მქონე საკვები მასებისათვის................................. 119

   

  უაკ 634.0.36

  ზ. ბალამწარაშვილი, რ. ტყემალაძე, მ. ნარიმანიშვილი, ი. გელაშვილი,

  შ. მოდებაძე. ხე-ტყის განივგადასატანი საბაგირო მორსათრევი დანადგარების ბაგირების დაჭიმულობების განსაზღვრა.................................................................................................................................... 123

   

  უაკ 621.9.06

  ლ. თედეშვილი. ნამზადის ტრანსპორტიორში შესვლის პროცესის დინამიკის მათემატიკური მოდელის აგების შესახებ.............................................................................................................. 127

   

  უაკ 621.9.06

  ლ. თედეშვილი. საკოპირე მექანიზმის პარამეტრების სინთეზის შესახებ, სახეხ პნევმოცილინდრებს შორის ნამზადის შესვლისას წარმოქმნილ გარდამავალ რეჟიმში........................... 131

   

  უაკ 62-59:625.1/.5

  გ. შარაშენიძე, მ. დოლიძე, ნ. მღებრიშვილი, ს. შარაშენიძე. ელექტრომატარებლის მოტორიანი ვაგონის სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემის მოძრაობის დიფერენციალური განტოლების

  ფორმირება............................................................................................................................................. 135

   

  უაკ 62-59:625.1/.5

  გ. შარაშენიძე, პ. კურტანიძე, ნ. მღებრიშვილი, ს. შარაშენიძე. სამგზავრო ვაგონის ოპტიმალური სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემის დინამიკური გამოკვლევის შესახებ....................... 139

   

  ჰუმანიტარულ-სოციალური

   

  უაკ 821

  ი. ბურდული. ლინგვოკულტუროლოგიური მხატვრული გამომსახველობის ტენდენციები პოსტმოდერნისტულ დისკურსში............................................................................................................................. 143

   

  უაკ 821

  ი. ბურდული. სამყაროს სიმბოლურ-სემანტიკური ველი და პოლისტილისტური გამომსახველობა პატრიკ ზიუსკინდის პოსტმოდერნისტულ მზერაში....................................................... 148

   

  უაკ 625

  რ. ქუთათელაძე, ა. კობიაშვილი. ცოდნის რაოდენობრივი შეფასების შესახებ................................ 153

   

  უაკ 821

  ი. ჩიქვინიძე. პერსის პოეზიის ორიენტირები..................................................................................................... 157

   

  უაკ 80

  ნ. გამყრელიძე. ეროვნული მსოფლხედვა, როგორც ფრაზეოლოგიური ნომინაციის საფუძველი........................................................................................................................................................................ 161

   

  უაკ 80

  ნ. გამყრელიძე. ფრაზეოლოგიური ნომინაცია და მისი სემანტიკური სპეციფიკა................................. 166

   

  უაკ 301.162

  რ. გაფრინდაშვილი. სქესთა შორის მსგავსება-განსხვავებულობის საკითხი გენდერში................... 171

   

  უაკ 301.162

  ქ. ჯიჯეიშვილი, შ. სანაძე. წინასაარჩევნო პერიოდში პოლიტიკური პარტიების წინაშე მდგარი ამოცანები და განსახორციელებელი პროექტები................................................................................. 174

   

  ავტორთა საძიებელი................................................................................................................................................ 178

  ავტორთა საყურადღებოდ.................................................................................................................................... 179

  ბოლო ნომერი

  N2(512) - 2019
  © საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 2019, ყველა უფლება დაცულია. ბოლო განახლება 08.07.2024