საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამეცნიერო შრომების კრებული
GE  
GE EN


 •  

  N2 (468), 2008 - [PDF]

   

  სამშენებლო

   

  უაკ 624.04

  ა. ხაბეიშვილი. სტატიკურად ურკვევი კოჭის გაანგარიშება დარტყმით დატვირთვაზე კოჭის მასისა და დარტყმის ადგილზე მოთავსებული მასის გათვალისწინებით.................................... 9

   

  უაკ 624.04

  ა. ხაბეიშვილი. წრიული ფირფიტის გაანგარიშება დინამიკურ (დარტყმა) დატვირთვაზე............ 13

   

  უაკ 539.3

  მ. ლოსაბერიძე, დ. გორგიძე, მ. მეწუღიშვილი. შეშფოთების გავრცელება უბან-უბან ერთგვაროვან ორთოტროპულ ნახევარსიბრტყეში მის საზღვარზე მოძრავი შეყურსული ძალების მოქმედებით......................................................................................................................... 17

   

  ენერგეტიკა, ტელეკომუნიკაცია

   

  უაკ 37.01

  ა. ასათიანი. ღია განათლების პარადიგმა........................................................................................................... 21

   

  უაკ 529.532

  დ. ნამგალაძე, ი. ლომიძე. არასტაციონარული რეჟიმის გავლენა ენერგოობიექტების გამდინარე ნაწილის ცვეთაზე.................................................................................................................................... 26

   

  უაკ 529.532

  ი. ლომიძე, დ. ნამგალაძე. მაგისტრალური მილსადენის ეკოლოგიური რისკ-ფაქტორი და მისი შეფასების თვისობრივი მოდელი................................................................................................................... 30

   

  ქიმიური ტექნოლოგია, მეტალურგია

   

  უაკ 669. 131. 7

  ნ. ენუქიძე, გ. მუმლაძე. ფოსფორის გავლენა სფერულგრაფიტიანი თუჯის თხელდენადობასა და ჩაჯდომაზე........................................................................................................................... 34

   

  უაკ 541.124:66.541. 127: 531.3

  ი. თავართქილაძე. ქიმიური რეაქციის კინეტიკის თეორიული საფუძვლების ანალიზი და განვითარება...................................................................................................................................................................... 37

   

  უაკ 514.124:66.541.127:531.3

  ი. თავართქილაძე. ქიმიური რეაქციის და ფაზური გარდაქმნის პროცესების კინეტიკა და დინამიკა (თეორიული ანალიზის და იდენტიფიკაციის ახალი მეთოდი)............................................ 45

   

  არქიტექტურა, ურბანისტიკა, დიზაინი

   

  უაკ 72

  თ. ჩიგოგიძე. უძრავი ქონების ობიექტების მონაცემთა სივრცული განაწილების წარმოსახვა CAD სისტემების ცნებებში.................................................................................................................. 52

   

  უაკ 72

  თ. ჩიგოგიძე. აშშ-ს ქალაქებისა და თბილისის საცხოვრისის შეფასების კრიტერიუმების თანაფარდობის საკითხები (საქართველოში უძრავი ქონების ბაზრის ჩამოყალიბების ეტაპზე)............................................................................................................................................... 56

   

  ინფორმატიკა, მართვის სისტემები

   

  უაკ 008

  ლ. ჯიქიძე, ვ. ცუცქირიძე. ფოროვანი ფირფიტისა და გარემომცველი სითხის ერთობლივი ბრუნვის არასტაციონარული ამოცანის ამოხსნის მიახლოებითი მეთოდი მაგნიტური ველისა და სითბოგადაცემის გათვალისწინებით...................................................................... 60

   

  უაკ 008

  რ. სამხარაძე, ე. გვარამია. პროცესორების დატვირთვის დაგეგმვის ვიზუალიზების მოდელების შემუშავება............................................................................................................................................... 65

   

  სატრანსპორტო, მანქანათმშენებლობა

   

  უაკ 654:621.78:66. 047.354

  პ. დუნდუა, ზ. ბალამწარაშვილი, დ. ნაჭყებია, დ. მოსულიშვილი,

  მ. ნარიმანაშვილი. ხე-ტყის დამზადების და მერქნის გადამუშავების თანამედროვე მდგომარეობის ანალიზი საქართველოში................................................................................................................................................................. 69

   

  უაკ 654:621.78:66.047.354

  პ. დუნდუა, დ. მოსულიშვილი, დ. ნაჭყებია, ზ. ჩიტიძე,

  მ. ნარიმანაშვილი. საქართველოში ხე-ტყის გადამამუშავებელი საწარმოების თანამედროვე მდგომარეობა და მისი განვითარების ორგანიზაციულ-ტექნიკური პერსპექტივები......................................................... 74

   

  უაკ 621.923

  ზ. ბალამწარაშვილი, ზ. ჩიტიძე, ი. გელაშვილი, ა. ლექვინაძე,

  ე. ქრისტესიაშვილი. მრუდწირული დეტალების სახეხი ხაზის მექანიკური მიმყოლი მექანიზმის სტრუქტურული 

  სქემის დამუშავება......................................................................................................................................................... 79

   

  უაკ 621.914

  ა. ბურდულაძე, პ. ნადირაშვილი, თ. მექანარიშვილი, მ. მაღრაძე. ცივი მეთოდით ასფალტბეტონის დაშლის სპეციალური

  საფრეზო დანადგარი..................................................................... 83

   

  უაკ 338.24

  ნ. კიკნაძე. საინვესტიციო საქმიანობის აქტივიზაცია..................................................................................... 88

   

  უაკ 338.24

  ნ. კიკნაძე. ინვესტიცია, როგორც ეკონომიკური კატეგორია......................................................................... 92

   

  ჰუმანიტარულ-სოციალური

   

  უაკ 80

  მ. ჩხეიძე. ეფექტური შეკითხვები – ეფექტური დიალოგი............................................................................ 96

   

  უაკ 80

  მ. ჩხეიძე. კომუნიკაციის შეცდომები.................................................................................................................... 99

   

  უაკ 821

  ი. ჩიქვინიძე. ფრანგული მოდერნიზმის ნათელი სხივი............................................................................ 102

   

  უაკ 821

  ი. ჩიქვინიძე. ქრონოტოპის (მხატვრული დროისა და სივრცის კატეგორიის) ფუნქცია პერსის პოეზიაში............................................................................................................................................................ 107

   

  უაკ 80

  ნ. გამყრელიძე. ლექსიკონების სტრუქტურირება ლექსიკურ ერთეულთა საგნობრივ-ცნებითი ჯგუფების გამოყოფის საფუძველზე..................................................................................................................... 111

   

  უაკ 80

  ნ. გამყრელიძე. ენობრივი კატეგორიების ფენომენის ჩამოყალიბების საწყისები და მისი ზეგავლენა ენის მორფოლოგიური სისტემის შემდგომ სისტემატიზაციაზე........................ 116

   

  უაკ 80

  ტ. მაქსიმენკო. რუსული ენიდან ნასესხები სიტყვები ინგლისურ ლექსიკაში.................................. 120

  ბოლო ნომერი

  N2(512) - 2019
  © საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 2019, ყველა უფლება დაცულია. ბოლო განახლება 08.07.2024