საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამეცნიერო შრომების კრებული
GE  
GE EN


 •  

  N3 (469), 2008 - [PDF]

   

  სამშენებლო

   

  უაკ 624

  ი. მშვენიერაძე, გ. ფარცხალაძე. გარეცენტრალურად შეკუმშული ელემენტების მდგრადობის საკითხები დრეკად-

  პლასტიკურ სტადიაში.............................................................................................................. 9

   

  ქიმიური ტექნოლოგია, მეტალურგია

   

  უაკ 669. 131.7

  ნ. ენუქიძე, გ. მუმლაძე. ფოსფორის გავლენა სფერულგრაფიტიანი თუჯის მაფერიტიზებელი მოწვის ხანგრძლივობასა და სტრუქტურაზე.......................................................................................................... 14

   

  უაკ 621.785.5.621.272.826

  ა. გორდეზიანი, ნ. კენჭიაშვილი, ს. ყურაშვილი, გ. გორდეზიანი. ფოლადის ზედაპირის დანაფარების შედგენილობის გავლენა ლაზერის სხივის შთანთქმაზე.......................................................... 18

   

  უაკ 663.252

  გ. დათუკიშვილი, მ. ხომასურიძე, ე. კალატოზიშვილი, ლ. მუჯირი. საფერავის ჯიშის ყურძნისაგან მაღალხარისხოვანი ღვინის დამზადების რაციონალური ტექნოლოგია.............................. 22

   

  უაკ 677.842

  ე. ელიზბარაშვილი, ი. ლაგვილავა, კ. მდივანი, ჟ. ურჩუხიშვილი,

  ი. იარდალაშვილი. ახალი ჰეტეროციკლური პოლიფუნქციური საღებრები სინთეზური და ბუნებრივი ბოჭკოებისათვის............................................................................................................................................................... 26

   

  არქიტექტურა, ურბანისტიკა, დიზაინი

   

  უაკ 72

  ე. თევზაძე, ზ. კიკნაძე, თ. ჩიგოგიძე. მწვანე მშენებლობის ობიექტების კატალოგკლასიფიკატორის შედგენისა და დანერგვის სისტემის შემუშავება..................................................................................................... 33

   

  ინფორმატიკა, მართვის სისტემები

   

  უაკ 625

  ლ. ჯიქიძე, ვ. ცუცქირიძე. უსასრულო ფოროვანი ფირფიტის ბრუნვის სტაციონარული ამოცანის ამოხსნა ფირფიტაზე გამტარი სითხისდამცემი ნაკადისა და ძლიერი მაგნიტური ველის გათვალისწინებით.............................................................................................................................................. 36

   

  უაკ 62-5

  ლ. ჯიქიძე, ვ. ცუცქირიძე. უსასრულო ფოროვანი ფირფიტის მახლობლობაში გამტარი სითხის სტაციონარული მაგნიტოჰიდროდინამიკური დინება ფირფიტისა და გარემომცველი სითხის ერთობლივი ბრუნვისას ძლიერი მაგნიტური ველის გათვალისწინებით...................................... 40

   

  უაკ 62-5

  რ. ქუთათელაძე, ა. კობიაშვილი. ცოდნის წარმოდგენისა და მანიპულირების შესახებ გადაწყვეტილებათა მიღების სისტემებში................................................................................................................ 44

   

  უაკ 625

  ა. ფრანგიშვილი, ზ. გასიტაშვილი, მ. ხართიშვილი, ს. პროკოპიევი. მუნიციპალური წარმონაქმნის ეკონომიკური ბაზის ინდიკატორულ მახასიათებელთა შეფასების სისტემის დამუშავება......................................................................................................................................................................... 50

   

  სატრანსპორტო, მანქანათმშენებლობა

   

  უაკ 621. 923

  ზ. ბალამწარაშვილი, ზ. ჩიტიძე, ი. გელაშვილი, ა. ლექვინაძე,

  ე. ქრისტესიაშვილი. მრუდწირული ძელური ხის დეტალების სახეხი ჩარხის კოპირების მექანიზმების კვლევა................................................................................................................................................................................... 56

   

  უაკ 621.923

  ზ. ბალამწარაშვილი, ზ. ჩიტიძე, ი. გელაშვილი, ა. ლექვინაძე,

  ე. ქრისტესიაშვილი. მრუდწირული დეტალების სახეხი ჩარხის კოპირების მექანიზმის გაწონასწორება.................................. 59

   

  უაკ 625.17

  ჯ. მორჩილაძე, პ. ქენქაძე. ერთლიანდაგიან რკინიგზაზე ტექნოლოგიური „ფანჯრის“ რაციონალიზაციის შესახებ..................................................................................................................... 62

   

  უაკ 654:621.78:66. 047.354

  შ. პურიჭამიაშვილი. კონტაქტურ ზედაპირებზე შეხების წერტილების განლაგება და მათი ფორმები............................................................................................................................................................................... 68

   

  უაკ 625.8

  ალ. ბურდულაძე, მ. მაღრაძე, დ. გაბუნია, ბ. ყაჭიური, ტ. ბაკურაძე. ასფალტბეტონის საგზაო საფარის ცვეთამედეგობა................................................................................................................................ 73

   

  უაკ 386

  ბ. გითოლენდია. ბაქო-ახალქალაქი-ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალი და მისი ზოგადი მნიშვნელობა....................................................................................................................................................................... 77

   

  ჰუმანიტარულ-სოციალური

   

  უაკ 301.162

  ქ. ქუთათელაძე, რ. ქუთათელაძე. კონფლიქტების მოგვარება და კულტურა.................................... 81

   

  უაკ 80:803.0

  ნ. გამყრელიძე. განსაზღვრულობა-განუსაზღვრელობის კატეგორიის გამოხატვის ინტონაციურ - პროსოდიული საშუალებები კომუნიკაციის პროცესში......................................................... 85

   

  უაკ 80:803.0

  ნ. გამყრელიძე. განსაზღვრულობა-განუსაზღვრელობის კატეგორია, როგორც კომუნიკაციური სიტუაციის შეფასების კრიტერიუმი......................................................................................... 90

   

  უაკ 37.022

  მ. ჩხეიძე. ანდაზა უცხო ენის სწავლების სტრატეგიის კონტექსტში............................................................. 96

   

  უაკ 37.022

  მ. ჩხეიძე. კომუნიკაცია უცხოური ენის სწავლების პროცესში........................................................................ 99

   

  უაკ 301.162

  გ. ჯოლია, ქ. ჯოლია. „ჰუმანური“ იარაღი - გლობალურ კონკურენტულ ბრძოლაში უპირატესობის მთავარი წყარო................................................................................................................................. 103

   

  უაკ 301.162

  გ. ჯოლია, ნ. ჯოლია. ინტერნეტი - გლობალური კომუნიკაციის საშიში ფორმა................................. 108

  ბოლო ნომერი

  N2(512) - 2019
  © საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 2019, ყველა უფლება დაცულია. ბოლო განახლება 08.07.2024