საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამეცნიერო შრომების კრებული
GE  
GE EN


 •  

  N1 (491), 2014 - [PDF]

  მშენებლობა

   

  უაკ 69.059.1

  ა. ფრანგიშვილი, ზ. ციხელაშვილი, პ. გიორგაძე, ალ. გრიგოლიშვილი,

  გ. ჯერენაშვილი. საინჟინრო ნაგებობების საექსპლუატაციო მდგომარეობის ექსპერტული შეფასების მეთოდიკა ................................................................................................ 11

   

  უაკ 628.1

  ზ. ციხელაშვილი, პ. გიორგაძე, ალ. გრიგოლიშვილი, გ. ჯერენაშვილი, ც. კენკიშვილი. წყალმომარაგების სისტემებში წყლით უზრუნველყოფის ტექნოლოგიური პროცესის მოდელირება და სიტუაციურ მდგომარეობათა კორექცია პიეზომეტრული დაწნევების განაწილების საფუძველზე ............................................................ 14

   

  უაკ 658.5:338.984

  ვ. დვალიშვილი, ზ. გუბელიძე, ნ. ტაბატაძე. ექსპერიმენტული სამუშაოების ორგანიზაცია და დაგეგმარება................................................................................................................................. 17

   

  უაკ 539.3:624.072

  დ. ჩიქოვანი. გვირაბის სიმაგრის სისქის ცვლილების ოპტიმალური კანონის დადგენა............ 21

   

  უაკ 539.3:624.075.8

  გ. ყიფიანი, დ. ყიფიანი, დ. ჩიქოვანი. ძირითადი თანაფარდობანი და გადაჭრის განტოლებები ტეხილებიანი შუა ზედაპირის მქონე არაწრფივად დეფორმირებადი გარსებისათვის.................................................................................................................................. 27

   

  უაკ 624.042.7.519.21

  ს. ესაძე, შ. ურუშაძე, ლ. ფირყულაშვილი. სვეტების დინამიკური მდგრადობის ამოცანა ფუძის ვერტიკალური

  სეისმური გადაადგილებისას..................................................................... 33

   

  ენერგეტიკა და ტელეკომუნიკაცია

   

  უაკ 654.03

  დ. ჯაფარიძე, ნ. კიკაბიძე. გრძელვადიანი პერიოდისათვის ელექტროენერგიის გადაცემის ზღვრული ტარიფის ოპტიმალური დაგეგმვა.............................................................. 37

   

  უაკ 621.1

  ე. კოტორაშვილი, ო. ვეზირიშვილი, გ. არაბიძე, ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე. სითბო-სიცივით მომარაგების ენერგოდამზოგი კომპლექსური სისტემების გამოყენების თანამედროვე მდგომარეობა და პერსპექტივები საქართველოში.......................... 46

   

  სამთო-გეოლოგია

   

  უაკ 551.49:553.7

  ჯ. ტატიშვილი, მ. ლაპიაშვილი. გეოლოგიური გარემო და მისი

  დაცვა........................................ 51

   

  უაკ 624.131.131

  უ. ზვიადაძე, მ. მარდაშოვა, ა. ქემოკლიძე, ც. კვერნაძე. ღვარცოფიანი (სელური) მდ. თელავის ხევი და სელსაწინააღმდეგო რეკომენდაციები....................................................... 54

   

  ქიმიური ტექნოლოგია, მეტალურგია

   

  უაკ 622.342.1:553.1

  ზ. შერაზადიშვილი, მ. მჭედლიშვილი, ნ. შეყრილაძე. ოქროს შემცველი მადნის ქიმიური შედგენილობის კვლევა..................................................................................................... 59

   

  ბიზნესინჟინერინგი

   

  უაკ 801.55

  ნ. გამყრელიძე. სემასიოლოგიური ასპექტის სისტემური მარკერები........................................... 64

   

  უაკ 801.55

  ნ. გამყრელიძე. დარგობრივი კომუნიკაციის სპეციფიკა................................................................ 67

   

  უაკ 339.92

  ნ. ფაილოძე, გ. სულაშვილი, ლ. ვაჩაძე, მ. პაპიაშვილი. ფარმაცევტული

  საწარმოების ინოვაციური პოლიტიკის მარკეტინგი...................................................................... 69

   

  უაკ 681.3

  რ. ქუთათელაძე, ა. კობიაშვილი, ქ. ქუთათელაძე. დიალოგის მართვა ცოდნაზე დაფუძნებულ სისტემებში............................................................................................................... 73

   

  ინფორმატიკა, მართვის სისტემები

   

  უაკ 336.71

  ლ. გოჩიტაშვილი, მ. ქარსელაძე. ელექტრონული ანგარიშსწორების კლასიფიკაცია, სისტემების მონაწილეები, ანალოგები, მექანიზმები, კონფიდენციალურობა და მოთხოვნები................................................................................................................................. 78

   

  უაკ 681.3

  კ. ბაკურია. სასწავლო პროცესის ინფორმაციული მხარდაჭერის ავტომატიზებული სისტემის ძირითადი ელემენტები................................................................................................... 83

   

  უაკ 621.397.13

  ი. ჩხეიძე, ო. ტომარაძე. კომპიუტერული ტექნოლოგიების ბაზაზე fLicker-ხმაურის ენერგეტიკული სპექტრის გაზომვა.................................................................................................. 88

   

  ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტი

   

  უაკ 551

  თ. ძაძამია, ლ. ცერცვაძე, დ. ჩუტკერაშვილი, შ. პეტრიაშვილი,

  ლ. ღლონტი. სპილენძისა და მანგანუმის შემცველი ქანებიდან, მადნებიდან და წარმოების ნარჩენებიდან ლითონების ექსტრაქციისას გამოყოფილი აირების შედგენილობა............................................. 93

   

  ნაგებობების, სპეციალური სისტემებისა და საინჟინრო უზრუნველყოფის ინსტიტუტი

   

  უაკ 535.87

  მ. სანიკიძე, ო. ტუსიშვილი, ნ. მეძმარიაშვილი, გ. გრატიაშვილი. რეფლექტორის ამრეკლი ზედაპირის მიღების ახალი, უფრო ზუსტი ტექნოლოგიური მეთოდი........................ 98

   

  უაკ 535.87

  გ. ბედუკაძე, ნ. მეძმარიაშვილი, ო. თუშიშვილი, ლ. ფილიპენკო,

  ა. ჯახუა. გასაშლელი კოსმოსური რეფლექტორი ორი პანტოგრაფული სისტემისგან შემდგარი გამშლელი ძალოვანი რგოლით...................................................................................................... 107

   

  ავტორთა საძიებელი ....................................................................................................................... 112

  ავტორთა საყურადღებოდ ............................................................................................................. 113

   

  ბოლო ნომერი

  N2(512) - 2019
  © საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 2019, ყველა უფლება დაცულია. ბოლო განახლება 08.07.2024