საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამეცნიერო შრომების კრებული
GE  
GE EN


 •  

  N4 (470), 2008 - [PDF]

  სამშენებლო

   

  უაკ 624.131

  ტ. კვიციანი, ზ. გედენიძე, გ.ხუციშვილი. ფერდოს მდგრადობის შეფასება მდოვრე მრუდწირულ ზედაპირზე დაცურების შემთხვევაში........................................................................................... 13

   

  უაკ 530.319

  ა. დათუაშვილი. მყიფე და პლასტიკური მასალების რღვევის თეორიების

  ისტორიისათვის................................................................................................................................................................ 19

   

  უაკ 624.023.93

  ა. ხაბეიშვილი. სხვადასხვა მასალისგან შედგენილი არაერთგვაროვანი კოჭის ბ. გაანგარიშება განივ დარტყმაზე.............................................................................................................................. 23

   

  ენერგეტიკა და ტელეკომუნიკაცია

   

  უაკ 621.1

  თ. ჯიშკარიანი, გ. არაბიძე, ნ. ბჟალავა, გ. ჯიშკარიანი. მეორეული პროდუქციის წარმოების ტექნოლოგია წიდის ნადნობში ნახშირების გაზიფიკაციის დროს.................................................................. 27

   

  უაკ 681.3

  ტ. ბურკაძე, ა. ბურკაძე. მარშრუტიზაციის დეიქსტრას ალგორითმი და მისი გამოყენების შემდგომი პერსპექტივა

  ტელეკომუნიკაციურ ქსელებში............................................................ 32

   

  უაკ 621. 372. 8

  დ. ნანობაშვილი, ვ. ნანობაშვილი. ერთეული შეცდომების კორექტირება ელექტრონულ-ფოტონურ კოდებში........................................................................................................................... 36

   

  სამთო-გეოლოგია

   

  უაკ 624. 131. 31

  ნ. ვეფხვიაშვილი, ი. ფირცხალაიშვილი, ც. მარტიაშვილი, მ. ჩანკაშვილი. მიკროკომპონენტები მდ. მტკვრის წყალში და მისი ეკოგეოქიმიური მდგომარეობის შეფასება (თბილისის ფარგლებში)................................................................................................................................................. 41

   

   

  ქიმიური ტექნოლოგია, მეტალურგია

   

  უაკ 621.742.4

  ნ. ისმაილოვი, რ. გვეტაძე. ბენტონიტების თერმომედეგობის გავლენა მათ ხარჯზე საყალიბე ნარევებში............................................................................................................................................................................. 47

   

  უაკ 667.212:677.842

  ი. ლაგვილავა, დ. ბიბილეიშვილი, ლ. დათუკიშვილი,

  ე. ელიზბარაშვილი. ახალი ტიპის ანთრაპირიდინული საღებრები პოლიეთერული და პოლიამიდური ბოჭკოებისთვის............................ 51

   

  უაკ 66.098

  ნ. გახოკიძე, მ. მაისურაძე, თ. ხოშტარია. ფუძემდებლური ბენზიმიდაზოლ და [ბ] ანელირებული თიოფენშემცველი კონდენსირებული სისტემა მოსალოდნელი ანტიტუბერკულოზური და ანტივირუსული აქტივობით................................................................................. 58

   

  უაკ 663.252

  გ. დათუკიშვილი, მ. ხომასურიძე. Laffort-ეს ფირმის ეგზოგენური ფერმენტული პრეპარატის ზეგავლენის შესწავლა წითელი ღვინის ფიზიკურ-ქიმიურ პარამეტრებსა და ორგანოლეპტიკურ

  მაჩვენებელზე........................................................................................................................ 63

   

  არქიტექტურა, ურბანისტიკა, დიზაინი

   

  უაკ 72

  გ. მახარაშვილი, თ. მახარაშვილი. თბილისის პოსტსაბჭოთა პერიოდის ურბანული და საცხოვრებელი განაშენიანების განვითარების წინამძღვრები.................................................................... 67

   

  უაკ 338.5

  გ. მახარაშვილი, თ. მახარაშვილი. ქ. თბილისში უძრავ ქონებაზე ფასწარმოქმნის კრიტერიუმები................................................................................................................................................................... 72

   

  უაკ 72

  ი. გაბაშვილი, მ. მილაშვილი. XX საუკუნის არქიტექტურული სტილი – გუგი.................................. 76

   

  სატრანსპორტო, მანქანათმშენებლობა

   

  უაკ 338.24

  მ. მაღრაძე, ნ. ხაჩიძე, თ. წერეთელი, ა. ბურდულაძე. საქართველოს ურთიერთობები საერთაშორისო, საფინანსო-ეკონომიკურ ორგანიზაციებთან............................................................................ 81

   

  უაკ 625.7/.8

  ა. ბურდულაძე, მ. მაღრაძე, ბ. ყაჭიური, დ. გაბუნია. ცივი ასფალტბეტონის გამოყენების პერსპექტივები

  საგზაო მშენებლობაში............................................................................................. 85

   

  ჰუმანიტარულ-სოციალური

   

  უაკ 371.3

  რ. გოცირიძე. მოტივაციის მისაღწევი სტრატეგიები......................................................................................... 89

   

  უაკ 371.3

  რ. გოცირიძე. მიდგომა უცხოური ენების სწავლებისადმი.............................................................................. 94

   

  უაკ 681.3

  რ. ქუთათელაძე, ა. კობიაშვილი. რეალური დროის ექსპერტული სისტემა პროცესების მართვისათვის........................................................................................................................................... 98

   

  უაკ 338.24

  გ. ჯოლია, ნ. ჯოლია, ქ. ჯოლია. „ეკონომიკური პატრიოტიზმი“ - სახელმწიფოებრივი პროტექციონიზმის ახალი ტალღა............................................................................................................................ 103

   

  უაკ 338.24

  გ. ჯოლია, ნ. ჯოლია, ქ. ჯოლია. „ახალი ეკონომიკის“ განვითარების თავისებურებები............... 107

   

  უაკ 336.5

  რ. ქუთათელაძე ა. აბრალავა, ნ. აბრალავა. თანამედროვე კაპიტალმოძრაობის ძირითადი თავისებურებანი....................................................................................................................................... 112

   

  ნაგებობების, სპეციალური სისტემებისა და საინჟინრო უზრუნველყოფის ინსტიტუტი

   

  უაკ 355.4

  ე. მეძმარიაშვილი. სამხედრო სტრატეგიის, ოპერატიული ხელოვნებისა და ტაქტიკის ურთიერთდამოკიდებულების

  ახალი კონფიგურაცია...................................................................................... 116

   

  უაკ 358.22: 358.23: 358/24

  ე. მეძმარიაშვილი. 48 მეტრი მალის მქონე საიერიშო ხიდი......................................................................... 120

   

  ავტორთა საძიებელი................................................................................................................................................ 124

  ავტორთა საყურადღებოდ.................................................................................................................................... 125

  ბოლო ნომერი

  N2(512) - 2019
  © საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 2019, ყველა უფლება დაცულია. ბოლო განახლება 08.07.2024