საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამეცნიერო შრომების კრებული
GE  
GE EN


 •  

  N4 (466), 2007 - [PDF]

  უაკ 621.96.001

  ლ. ბერიძე. კონტროლისა და მართვის ბოჭკოვან-ოპტიკური სისტემები ტუმბოსათვის.......................... 6

   

  უაკ 663.952.1

  თ. მეგრელიძე, ზ. ჯაფარიძე, გ. გოლეთიანი, გ. გუგულაშვილი. ცილინდრულბადიანი მახარისხებელი მანქანების გაანგარიშების მეთოდიკა........................................................................................................................... 9

   

  უაკ 681.3

  ზ. ჯოჯუა, ნ. ჯოჯუა, ი. მიქაძე. გამოთვლით სისტემებში ამოცანის ამოხსნის ალობათობის განსაზღვრის ერთი მოდელის შესახებ.............................................................................................................................................................. 14

   

  უაკ 681.322

  ა. კობიაშვილი. დასკვნების მიღების მეთოდი ფრეიმებზე დაფუძნებული ექსპერტული სისტემებისათვის...............................................................................17

   

  უაკ 681.3

  ი. ირემაშვილი, მ. გიუტაშვილი. კლიენტ-სერვერული ავტომატიზებული სისტემა აქტივების მართვის პროცესებისათვის.............................................................................................................................................................. 22

   

  უაკ 681.3

  მ. თევდორაძე. მულტიმედიური სისტემის ვიდეოსერვერის ბუფერული მეხსიერების ორგანიზაცია..........................................................................................28

   

  უაკ 681.3

  ზ. ჩხაიძე, ა. ქუთათელაძე. ინფო-ტელეკომუნიკაციური სისტემების

  კატასტროფამედეგობა.................................................................................................................................................... 34

   

  უაკ 007+576.08

  ს. დადუნაშვილი. მიმდევრობით მორეპლიცირე სისტემებში რეგულაციის მექანიზმის შესახებ.................................................................................................................................................................................. 42

   

  უაკ 621.825

  ნ. ბარძიმაშვილი. ზეთის ნაკადი განრთულ მრავალდისკოიან ფრიქციულ

  ქუროში................................................................................................................................................................................. 52

   

  უაკ 547.633.6

  ე. ელიზბარაშვილი, ი. ლაგვილავა, ნ. ობოლაშვილი, შ. სამსონია. ამინოპირიდონშემცველი ნაერთების სპექტრული

  თვისებების შესწავლა............................................................................................................................. 57

   

  უაკ 538.956:539.319

  ლ. ჩხარტიშვილი. არაერთგვაროვანი კრისტალური ნახევრად გამტარების დიელექტრიკული თვისებები..........................................................................................................................64

   

  უაკ 666.97.033.3

  პ. ჭიჭაღუა, ი. დეკანოზიშვილი. ხუდონჰესის კაშხლის ბეტონის დრეკადობის მოდულისა და პუასონის

  კოეფიციენტის განსაზღვრა........................................................................................................................................... 70

   

  უაკ 631. 367

  ვ. ნანიტაშვილი, გ. სანაძე. დასაწვიმი დანადგარის გვერდითი მდგრადობის კრიტიკული კუთხეების გაანგარიშებისათვის........................................................................................................................................................ 75

   

  უაკ 4+001.53

  მ. ჩხეიძე. აკუმულირებული შინაარსი და კომუნიკაციური

  მოდელები..................................................... 78

   

  უაკ 4+001.53

  ე. პირმისაშვილი. საზოგადოებრივი ურთიერთობების როლი კომუნიკაციების სფეროში............................................................................................................................................................................... 81

   

  უაკ 338.24

  ა. აბრალავა. რ. ქუთათელაძე, ნ. აბრალავა. საქართველო და საერთაშორისო საფინანსო-ეკონომიკური ორგანიზაციები................................................................................................................................................................. 85

   

  უაკ 331-109

  რ. ოთინაშვილი, თ. შაკიაშვილი. მეცნიერული გამოკვლევები სამოქალაქო საზოგადოების პრობლემაზე.............................................................................................................90

   

  უაკ 001.4

  გ. მუმლაძე, ნ. ენუქიძე. სამსხმელო წარმოების ზოგიერთი ტერმინის

  შესახებ.................................................................................................................................................................................. 95

   

  უაკ 629

  ა. შავგულიძე, რ. ქირია. ჩაის საკრეფი მანქანის საკიდი სისტემის სტრუქტურა და კინემატიკა........................................................................................................................................................................ 100

  ბოლო ნომერი

  N2(512) - 2019
  © საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 2019, ყველა უფლება დაცულია. ბოლო განახლება 21.07.2024