საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამეცნიერო შრომების კრებული
GE  
GE EN


 •  

  N1 (459), 2006 - [PDF]

  უაკ 624.24

  რ. ბიძინაშვილი, ო. ხაზარაძე. კომბინირებული ბაგიროვანი შპრენგელური სისტემის წინასწარდაძაბვის ძალის განსაზღვრა............................................................................................................................................................................ 9

   

  უაკ 624.08

  რ. იმედაძე. ზღვრული დატვირთვის განსაზღვრა რთული ჩარჩოების პროგრესული რღვევის დროს..............................................................................................11

   

  უაკ 65.9(2)-5.512

  გ. ამყოლაძე. გლობალიზაცია და საქართველოს ენერგეტიკის მართვის გაუმჯობესების საკითხი................................................................................................................................................................................ 18

   

  უაკ 621·314·5/6

  ვ. მელიქიშვილი, თ. ციხისთავი. ვენტილურ სამფაზა ბოგურ გარდამქმნელებში გარდამავალი პროცესების 

  ანალიზის საკითხისათვის............................................................................................................................................. 23

   

  უაკ 550.42.552.315

  ა. აქიმიძე, თ. წუწუნავა. მიკროელემენტების განაწილება ტირნიაუზის ვოლფრამ-მოლიბდენური საბადოს გრანიტიოდებში (ჩრდილოეთი კავკასია)................................................................................................................. 29

   

  უაკ 552,163(479,22)

  ნ. კვახაძე. ახალი მონაცემები ძირულის კრისტალური მასივის კორდიერიტიანი მეტამორფიტების შესახებ....................................................................................................33

   

  უაკ 624.131.31

  დ. როგავა, უ. ზვიადაძე. გეოეკოლოგია, ეკოლოგიური გეოლოგია და საინჟინრო გეოლოგია-შინაარსი, ობიექტები, საგნები

  და ამოცანები...................................................................................................................................................... 37

   

  უაკ 921.914

  მ. შვანგირაძე, ო. მგალობლიშვილი. ბიმეტალური მჭრელი

  იარაღები................................................. 42

   

  უაკ 674.05

  ზ. ბალამწარაშვილი, ზ. ჩიტიძე, თ. მჭედლიშვილი, ი. გელაშვილი.

  ა. ლეკვინაძე. სახეხი ჩარხის მიმყოლი მექანიზმის დინამიკური გამოკვლევა იროსკოპული და ინერციული ძალების გავლენის გათვალისწინებით......................................................................................................................................45

   

  უაკ 621.937.6

  ე. ნინოშვილი. ქიმიურ-თერმულად დამუშავებული სწრაფმჭრელი ფოლადებისაგან დამზადებული მჭრელი იარაღების

  მედეგობის კვლევა...................................................................................................................................... 48

   

  უაკ 519.7

  რ. ჩოგოვაძე. ხელოვნური ნეირონული ქსელების სწავლების ერთი მეთოდის შესახებ.................................................................................................................................................................................. 54

   

  უაკ 008

  მ. ხართიშვილი, ზ. გასიტაშვილი. ქალაქის ინფორმატიზაციის

  კონცეფცია........................................................................................................................................................................... 58

   

  უაკ 681.3

  კ. კამკამიძე, ი. გაბრიჩიძე, ვ. გაბრიჩიძე, ფ. პაატაშვილი,

  ლ. პაატაშვილი. მცირე და მიკროჰესების მშენებლობის შესაძლებლობა პატარა და წყლის მცირე ხარჯიან მდინარეებზე კომპიუტერული მართვით..............................................................................................................................................62

   

  უაკ 621.937.6

  დ. გულუა, ზ. ბაიაშვილი, ს. მანია. ჩანაცვლების მომსახურების პრიორიტეტი ტექნიკურ სისტემებში.............................................................................................65

   

  უაკ 519.712

  რ. კუპრავა, ა. ათოშვილი. სისხლძარღვოვანი გენეზის ერექციული დისფუნქციების კვლევის ახალი მეთოდი......................................................................................70

   

  უაკ 656.13

  რ. ცხვარაძე, ზ. ბოგველიშვილი, რ. ველიჯანაშვილი. ავტომობილების გასწრების პროცესის მათემატიკური მოდელი................................................................................................................................................................................ 76

   

  უაკ 681-518.5

  კ. მჭედლიშვილი, თ. ყურაშვილი. ავტომობილიზაციის ოპტიმალური დონის განსაზღვრა კარდანოს ფორმულების გამოყენებით....................................................................................................................................................................... 81

   

  უაკ 625.1

  ე. მოისწრაფიშვილი, მ. მოისწრაფიშვილი, ნ. რურუა, მ. ბუაძე. საქართველოს რკინიგზის სალიანდაგო მეურნეობის დაგეგმვისა და განვითარების ძირითადი

  მიმართულებები............................................................................................................................................................... 85

   

  უაკ 629.45:625.143

  თ. ჩხაიძე, ნ. ჩხაიძე, კ. სადაღაშვილი. ბუქსების გორვის საკისრების ღრეჩოს გავლენა წყვილთვლის ცვეთის ხარისხზე.............................................................................................................................................................................. 89

   

  უაკ 696.12

  ლ. ღოღელიანი, ნ. ნაცვლიშვილი, მ. ნოზაძე, ვ. ნაცვლიშვილი. წყალარინების სისტემების მთავარ და გვერდით კოლექტორებში ჩამდინარე წყლის ნაკადების შეერთების გაანგარიშებისათვის........................................................................................................................................................ 95

   

  უაკ 803.0-3

  ე. კაციტაძე, ნ. ფეიქრიშვილი. გოეთეს "REINEKE FUCHS" და მეტაფორა

  „თეთრი მელა“.................................................................................................................................................................... 99

   

  უაკ 621.771

  ა. ვაშაკიძე, ნ. ვაშაკიძე. მილსანამზადო დგანებზე გლინვის პროცესის და გლინების დაკალიბრების სრულყოფა............................................................................................................................................................................................... 104

   

  უაკ 669.1.017:669.788

  ვ. კოპალეიშვილი, ი. ქაშაკაშვილი, ლ. კერესელიძე, ო. იოსელიანი. სილიციუმის ზღურბლი რკინაში და რკინა-ნახშირბადის ბეინიტური კლასის შენადნობებში და მისი მნიშვნელობა 

  მასალათმცოდნეობისათვის..........................................................................................................................................109

   

  უაკ 669.1

  ო. თაბუკაშვილი, ნ. ქიტოშვილი, ი. ჩადუნელი, თ. მჭედლიძე. მოდიფიცირების პროცესების გავლენა ლიკვაციურ მოვლენებზე ფოლადის ზოდის კრისტალიზაციის დროს........................................................ 114

   

  უაკ 623-94

  თ. დალაქიშვილი, გ. დალაქიშვილი, თ. ლომია. შეიარაღების ხანგამძლეობის გაზრდის ტექნოლოგიური მეთოდი.............................................................................................................................................................................. 117

   

  უაკ 669

  ე. ბროლაძე, ზ. ლოლუა, ბ. მაისურაძე. კოლხური ტორფის მეტალურგიული თვისებების გამოკვლევა.............................................................................................123

   

  უაკ 515

  მ. დემეტრაშვილი. ტორისა და სფეროს თანაკვეთის წირის აგება კვადრატული გარდაქმნის გამოყენებით....................................................................................................126

   

  უაკ 513

  მ. ჭელიძე. სიბრტყის ორთოგონალურ-ინვოლუციური კვადრატული

  ჰომოლოგია....................................................................................................................................................................... 130

   

  უაკ 51

  ი. გორჯოლაძე, ნ. გორჯოლაძე. ორცვლადიანი ფუნქციის კომბინირებული მათემატიკური მოდელები.......................................................................................................137

   

  უაკ 669

  ო. პეტრიაშვილი. ზოგიერთი მეტალურგიული პროცესის მათემატიკური მოდელირების საკითხები................................................................................................................142

   

  ბოლო ნომერი

  N2(512) - 2019
  © საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 2019, ყველა უფლება დაცულია. ბოლო განახლება 21.07.2024