საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამეცნიერო შრომების კრებული
GE  
GE EN


 •  

  N2 (460), 2006 - [PDF]

  უაკ 69.05(075.8)

  ნ. მსხილაძე, გ. ბაქანიძე, გ. ლოლაძე, შ. ბაქანიძე. ღუნვაზე მომუშავე სამშენებლო კონსტრუქციების მაძლიერებელი მოწყობილობის მონტაჟის შრომატევადობის ანალიზი................................................................................................................................................................................. 9

   

  უაკ 728.6:69.003.1

  ი. ირემაშვილი, ზ. ეზუგბაია, ი. ბერძენიშვილი. მზის ენერგიის გამოყენება მონოლითურ სახლთმშენებლობაში................................................................................................................................................................................................. 14

   

  უაკ 624.042.7

  მ. წიქარიშვილი, ა. წაქაძე, ა.ჭიპაშვილი, პ. ქონიაშვილი. ექსტრემალურ პირობებში შენობა-ნაგებობების მდგომარეობის დიაგნოსტიკა და ავარიის პროგნოზირება................................................................................. 19

   

  უაკ 551.24+55.2.1/4(479)

  დ. შენგელია, ნ. ფოფორაძე, თ. ბუტულაშვილი. ძირულისა და ხრამის კრისტალური მასივების (საქართველო) კამბრიულისწინა წარმონაქმნების შედარებითი დახასიათება......................................................................... 24

   

  უაკ 338.45

  ჟ. ორაგველიძე, დ. ლალაშვილი, ნ. ბახტურიძე. მრეწველობის სტრუქტურული გარდაქმნა და საბაზრო ურთიერთობები................................................................................................................................................................ 30

   

  უაკ 621.9.06-52

  ზ. ჩიტიძე, ზ. ბალამწარაშვილი, პ. დუნდუა. ორნამენტის მოსაჭრელი ავტომატური ჩარხის მუშაობის პროგრამირება.................................................................................................................................................................... 32

   

  უაკ 538.56

  თ. ბჟალავა, მ. სიხარულიძე. ზოგიერთი ორელემენტიანი სისტემის ელექტრომაგნიტური ველი ახლო ზონაში....................................................................................................37

   

  უაკ 681.322

  დ. გულუა, ზ. ბაიაშვილი, ს. მანია, მ. ქიმოსტელი.

  ორი ტიპის ოპერაციის პრიორიტეტული მომსახურების სისტემის მათემატიკური მოდელი.............................................................................................................................. 43

   

  უაკ 681.3.06

  ზ. ბოსიკაშვილი, დ. კაპანაძე, მ. კიკნაძე, ნ. თოფურია. ტესტურ დავალებათა ბაზით შესასწავლი თემების დაფარვის ამოცანა............................................................................................................................................................ 48

   

  უაკ 621.332

  დ. ჩაჩუა, ნ. არაბული. წარმოების სისტემების ოპტიმიზაციის მოდელირების გამოყენება........................................................................................................................................................................... 51

   

  უაკ 681.322(62-8)

  ნ. ბარძიმაშვილი, კ. უთურგაიძე. მექანიკური ამძრავების სასწავლო დაპროექტების კომპიუტერიზაციის შესახებ................................................................................................................................................................................................. 54

   

  უაკ 656.2

  ი. თუმანიშვილი, მ. მჭედლიძე, გ. თუმანიშვილი. ლიანდაგის სწორხაზოვან უბანზე თვლის რელსზე მდებარეობის გავლენა ქიმიის ფარდობით სრიალსა და ხახუნის გზაზე.................................................................................................................................................................................... 56

   

  უაკ 656.25:621.391

  ნ. მუხიგულაშვილი, ა. დუნდუა, მ. პაპასკირი. სარელსო წრედის დიაგნოსტიკისათვის კონტროლირებადი ელემენტების მინიმალური რაოდენობის განსაზღვრა......................................................................................................................................................................... 63

   

  უაკ 626/627

  ლ. კიმიაშვილი, ვ. ნაცვლიშვილი, ნ. ნაცვლიშვილი, მ. ნაცვლიშვილი.

  ქ. თბილისის ჩამდინარე წყლის ხარჯების დადგენის 

  საკითხისათვის......................................................................................................................... 69

   

  უაკ 05.23.04

  ზ. ზალიკაშვილი, მ. ჩაჩანიძე. აქტიური ლამის შეწონილ შრეში ნიტრიფიკაციისა და დენიტრიფიკაციის პროცესის გამოკვლევა.......................................................................................................................................................................... 72

   

  უაკ 669.26.265

  ე. ბროლაძე, ზ. ლოლუა, ბ. მაისურაძე. ერთობლივად დანაჭროვნებული ქრომიანი შენადნობების კაზმისა და ქრომის მადნების ბრიკეტების სტრუქტურის ფორმირება.......................................................................................................................................................................... 77

   

  უაკ 669

  ვ. კოპალეიშვილი, ი. ქაშაკაშვილი, ლ. კოტიაშვილი, თ. ლოლაძე. პლასტიკურობის მაჩვენებლების შემდგენების განსაზღვრა ცილინდრული ნიმუშის გაჭიმვაზე გამოცდისას......................................................................................................................................................................... 84

   

  უაკ 624.01:515.5

  ნ. ჯავახიშვილი. სამშენებლო კონსტრუქციის დაპროექტებისას ინვერსიის

  გამოყენება........................................................................................................................................................................... 89

   

  უაკ 515.17

  ს. თოფურია. პუასონისა და პუასონი-სტილტიესის გაწარმოებული ინტეგრალების სასაზღვრო თვისებები..................................................................................................................................92

   

  უაკ 519.21

  ო. პეტრიაშვილი. ტექნოლოგიური პროცესების პროგრამირება და მართვა............................................ 95

   

  უაკ 519.624

  გ. ტაბიძე. მეორე რიგის ჩვეულებრივ დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემებისათვის ორწერტილოვანი სინგულარული სასაზღვრო ამოცანის ამოხსნა სასრულ სხვაობითი მეთოდით.......................................................................................................................................................................... 100

   

  უაკ 51.517

  ნ. მაჭარაშვილი. სფეროზე ფურიე-ლაპლასის გადიფერენციალებული მწკრივის ჩეზაროს მეთოდით შეჯამებადობის შესახებ................................................................................................................................................................................ 106

   

  უაკ 517.9

  გ. ქავთარაძე. სინგულარულად შეშფოთებული ავტონომიური სისტემის პერიოდული ამონახსნის არსებობის შესახებ............................................................................................................................................................................................... 111

   

  ბოლო ნომერი

  N2(512) - 2019
  © საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 2019, ყველა უფლება დაცულია. ბოლო განახლება 08.07.2024