საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამეცნიერო შრომების კრებული
GE  
GE EN


 •  

  N3 (461), 2006 - [PDF]

  უაკ 69.021:681.3.06

  ბ. გვასალია, თ. კვაჭაძე, დ. კვაჭაძე. შენობა-ნაგებობების ფუძის დეფორმაციის შრეობრივი შეჯამების მეთოდის კომპიუტერული რეალიზაცია და ოპტიმალური პარამეტრების

  განსაზღვრა........................................................................................................................................................................... 9

   

  უაკ 624.074.4

  ჯ. ბიჭიაშვილი, გ. ბიჭიაშვილი, ზ. ბიჭიაშვილი, გ. არეშიძე.

  საშუალო სისქის ანიზოტროპულ გარსებში ნორმალური ძაბვების განსაზღვრის ღერძსიმეტრიული ამოცანის საკითხისათვის.................................................................................................................................................................. 15

   

  უაკ 625.723:531.391.3

  ს. ესაძე, გ. შილაკაძე. დიდი ტვირთამწეობის ავტომობილებისგან გზის საფარზე გადაცემული დინამიკური დატვირთვის

  განსაზღვრის შესახებ............................................................................................................................ 19

   

  უაკ 691.620.18

  თ. ესაძე, მ. გეგეშიძე, ხ. ლეჟავა. ცეცხლმედეგი შემკვრელის

  მიღება ადგილობრივი ნედლეულის გამოყენებით............................................................................................................23

   

  უაკ 528

  ს. ფირალიშვილი, მ. სადუნიშვილი. გაწონასწორების პარამეტრულ მეთოდში დახრილი სხივით გაზომილი აღმატებისათვის ცდომილებათა განტოლების ფორმულის გამოყვანა............................................................................................................................................................................. 27

   

  უაკ 728.1

  ნ. თევზაძე, ზ. კიკნაძე. საცხოვრისის არქიტექტურულ-სივრცული გადაწყვეტა შეზღუდული ტერიტორიის პირობებში........................................................................................................................................................................... 33

   

  უაკ 681.3.06

  ა. კობიაშვილი, რ. ქუთათელაძე. რეალური დროის ექსპერტული სისტემის პროდუქციათა ორგანიზაციის ალგორითმის შესახებ...................................................................................................................................................... 37

   

  უაკ 681.3.06

  გ. არაბიძე, გ. მაჭარაშვილი, ზ. წვერაიძე. ელექტროენერგიის წარმოების მართვის საწარმოო ფუნქციის შედგენა................................................................................................................................................................................................. 42

   

  უაკ 548

  ე. მიმინოშვილი, მ. ქავთარაძე, ბ. ელბაქიძე. სპილენძის სადენის მოკლე შერთვის მომენტის დაზუსტება რენტგენული

  სკანირების მეთოდით.......................................................................................................................... 47

   

  უაკ 625.14:531.44

  ლ. ვერულავა, ი. შარაშენიძე. მსგავსების ზომების ფორმირება

  სახეთა პრეპარირებული (დავიწროებული) ბინარული 

  რეალიზაციებისათვის......................................................................................................................................................................................................51

   

  უაკ 625.14:531.44

  მ.  ჭელიძე, გ. თუმანიშვილი, გ. ჯაფარიძე. ლიანდაგის სწორხაზოვან უბანზე თვლის ქიმისა და რელსის ხახუნის გზა და კონტაქტის

  დატვირთვის თავისებურებები............................................................................................................................................................... 56

   

  უაკ 351.778.31

  ლ.კლიმიაშვილი, გ.სოსელია, ნ.ჭაფოძე, ხ.სოსელია. თბილისის წყალმომარაგების წყაროების სანიტარიული დაცვის ზონების დადგენის თავისებურებანი......................................................................................................... 61

   

  უაკ 800.8:001.85

  მ. მხეიძე. დარგობრივი ენის სწავლება და მისი სპეციფიკა იურიდიული დარგობრივი ენის მაგალითზე............................................................................................................................68

   

  უაკ 621.791.756

  ზ. საბაშვილი, მ. ბაბუციძე, ტ. წიკლაური, ზ. სიამაშვილი. წყლის ორთქლის გარემოში პლაზმური ჭრის მეთოდით გამოჭრილი ნამზადების შენადუღი ნაკერის გამოკვლევა......................................................................................................................................................................... 74

   

  უაკ 537.527

  ზ. ბათხაძე. ПГ-4 ტიპის პლაზმატრონების სითბური მახასიათებლების კვლევა და განზოგადება...................................................................................................................................................................... 77

   

  უაკ 667.74

  ზ. სიმონგულაშვილი, ბ. მაისურაძე, ტ. მჭედლიძე, ბ. ჯაფარიძე. მანგანუმისა და კაჟმიწის სხვადასხვა შედგენილობის მქონე ჭიათურის მანგანუმკონცენტრატების თერმოგრაფიკული გამოკვლევა............. 83

   

  უაკ 517.9

  გ. ქავთარაძე. სინგულარულად შეშფოთებული ავტონომიური სისტემის პერიოდული ამონახსნის ასიმპტოტური წარმოდგენა არაკრიტიკულ შემთხვევაში................................................................................................................ 87

   

  უაკ 621.311

  გ. სანაძე, ი. კუბლაშვილი, მ. მახარაშვილი, გ. ყიფიანი. გამჭოლ ჰაერის ნაკადზე მომუშავე ელექტროსადგურის კონცეფცია........................................................................................................................................................................... 90

  ბოლო ნომერი

  N2(512) - 2019
  © საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 2019, ყველა უფლება დაცულია. ბოლო განახლება 08.07.2024