საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამეცნიერო შრომების კრებული
GE  
GE EN


 •  

  N2 (492), 2014 - [PDF]

  მშენებლობა

   

  უაკ 627.824

  . გალდავა. ბეტონის გრავიტაციული კაშხლის დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობა წყალსაცავის ფსკერზე

  ჰიდროსტატიკური წნევის გათვალისწინებით....................................................................................................................................................................... 9

   

  უაკ 627.824

  .მოწონელიძე, . გალდავა. ნელი სტატიკური ციკლური დატვირთვის გავლენა ბეტონის გრავიტაციული კაშხლის სიმტკიცეზე.............................................................................................................. 12

   

  უაკ 662.76

  . კუჭუხიძე, . მურღულია, . გიუტაშვილი. სათბობის ეკონომია საქართველოს არაგაზიფიცირებულ რეგიონებში ადგილობრივი მყარი საწვავით მომუშავე გათბობის მაღალეფექტური ქვაბების

  გამოყენებით....................................................................................................... 17

   

  სამთო საქმე და გეოლოგია

   

  უაკ 553.048:15.2.1

  . ქაჯაია, . ჯაფარიძე, . ჯანაშვილი. საყდრისის კვირაცხოვლის უბნის ოქროს მინერალიზაციის ცვალებადობის მათემატიკური 

  მოდელირება.............................................................................. 21

   

  ქიმიური ტექნოლოგია, მეტალურგია

   

  უაკ 669.26

  . მიქაძე, . კანდელაკი, . ნახუცრიშვილი, . მაისურაძე, . მიქაძე. ცერიუმის გავლენა ქრომალუმინიანი მხურვალმედეგი ფოლადის მაღალტემპერატურულ კოროზიაზე.................................................................................................................................................................................. 28

   

  უაკ 621.774. 333

  . თუთბერიძე, . პაპავა, . მებონია. საწარმოო პირობებში საიმედო ექსპერიმენტის დაგეგმვის მეთოდიკის შესახებ................................................................................................................ 32

   

  სატრანსპორტო, მანქანათმშენებლობა

   

  უაკ 69.1:628.611

  . ტყეშელაშვილი, . მებონია. ეკონომიკური სუბიექტების კონკურენციული პოლიტიკა და მისი როლი ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში............................................................... 36

   

  უაკ 613.292

  . მეგრელიძე, . ღვაჩლიანი, . გუგულაშვილი, . სადაღაშვილი,

  . ღვაჩლიანი. მცენარეული ნედლეულისგან მრავალკომპონენტიანი საკვებ-სამკურნალო პროდუქციის მიღების გაუმჯობესების გზები..................................................................................................... 40

   

  უაკ 621.56

  . მეგრელიძე, . მეგრელიძე, . გახოკიძე, ვლ. თალაკვაძე, . ბასილაძე. სამაცივრო კამერის ჰაერში ოზონის კონცენტრაციის და მოქმედების ხანგრძლივობის გავლენა ხილისა და ბოსტნეულის ცივად შენახვის პროცესზე.................................................................. 44

   

  უაკ 665.5.006

  . ჯაფარიძე, . ხოშტარია. მუხის კასრში საკონიაკე სპირტის დაძველების ექსტრაქციული პროცესის  კინეტიკა.................................................................................................................................... 48

   

  არქიტექტურა, ურბანისტიკა, დიზაინი

   

  უაკ 72

  . ქუთათელაძე, . ბაგრატიონ-დავითაშვილი. თბილისის არქიტექტურა XIX-XX საუკუნეების მიჯნაზე............................................................................................................................................................... 51

   

  ბიზნესინჟინერინგი

   

  უაკ 339.92

  . კობიაშვილი, . ფაილოძე, . რამაზაშვილი. ავტომატიზაციის ეფექტურობა წარმოების სფეროში................................................................................................................................................................... 55

   

  ინფორმატიკა, მართვის სისტემები

   

  უაკ 624.042.7.519.21

  . ფაღავა, . მაისურაძე, . ბერიძე, . კალანდაძე, . ესიავა. მაღალენერგეტიკული პროტონებით დასხივებული კრისტალების გამოკვლევა ფოტო-ჰოლის ეფექტის მეთოდით.................................................................................................................................................................... 61

   

  უაკ 549.521.61

  . მეცხვარიშვილი, . ბერიძე, . კალანდაძე, . ბარამიძე. სტრონციუმის კარბონატის ნაწილაკების გავლენა სამარიუმის მანგანიტის

  მაგნიტურ თვისებებზე.................................................................................................................................................................................. 68

   

  ავტორთა საძიებელი .......................................................................................................................................................... 71

  ავტორთა საყურადღებოდ ............................................................................................................................................... 72

   

  ბოლო ნომერი

  N2(512) - 2019
  © საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 2019, ყველა უფლება დაცულია. ბოლო განახლება 21.07.2024