საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამეცნიერო შრომების კრებული
GE  
GE EN


 •  

  N1 (455), 2005 - [PDF]

   

  უაკ 541.49

  მ. ცინცაძე. მანგანუმის (II), კობალტის (II) და კადმიუმის კოორდინაციული ნაერთები აცეტონის ბენზოილ და აცეტილჰიდრაზონებთან............................................................................................................................................... 13

   

  უაკ 54-380:546.96:547.298.3

  ს. ვოლკოვი, ლ. რიბაჩუკი, ს. ორისიკი, ვ. პეხნო. სალიცილალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონებთან RU(III) კომპლექსური ნაერთების სინთეზი და სპექტროსკოპული კვლევა.................................................................. 20

   

  უაკ 541.41

  თ. წივწივაძე. კარდიამინის შემცველი ლითონების კოორდინაციული ნაერთების სტერეოქიმიური თავისებურებანი................................................................................................................................................................................................. 33

   

  უაკ 615.015:1

  თ. ცინცაძე, თ. ტუსიაშვილი. პირიდინის ზოგიერთი წარმოებულის კვანტურ-ქიმიური შესწავლა.............................................................................................................................................................................. 37

   

  უაკ 541.49

  ა. გარნოვსკი, ე. ანპილოვა, ო. კორშუნოვი, ა. ბიჩეროვი. ახალი მონაცემები კონკურენტული კოორდინაციის

  პრობლემების შესახებ...................................................................................................................................................... 42

   

  უაკ 547.242

  მ. რუსია, მ. ინჯგია, ი. კარტოზია, რ. გიგაური. დიარილდიალკილ (ალკენილ) არსონიუმის ტეტრაბრომკადმოატების (II) სინთეზი და ფიზიკურ-ქიმიური გამოკვლევა......................................................................................................................................................................... 45

   

  უაკ 541.49

  ვ. ზელენცოვი. რკინის (III) ჰელატები აზომეთინურ ლიგანდებთან, რომლებიც იცვლიან სპინურ მდგომარეობას ტემპერატურისა და წნევის ზეგავლენით.................................................................................................................. 52

   

  უაკ 549.67:549.676.12

  დ. ერისთავი, ნ. კუციავა, ა. გოგიშვილი, ვ. მინდინი. სილიციუმის ტეტრაქლორიდის და ტრიქლორსილანის წყალბადით აღდგენის თერმოდინამიკური ანალიზი.......................................................................................... 61

   

  უაკ 547.75.07:543.676(043.3)

  თ. ხოშტარია, მ. მანთაძე. იზომერული დიოქსოდიჰიდრო-1H-ბენზო[b]ფუროინდოლების მიღების ახალი მეთოდი................................................................................................................................................................................................. 64

   

  უაკ 541.138

  ე. გრძელიშვილი, ფ. აფხაზავა, ზ. ბარდაჩიძე, დ. ბასილაია. გამოსხივების სიმძლავრის გამოკვლევა პირდაპირი დენის ძალის დროს AIII Bსახის ნახევრად გამტარისაგან დამზადებულ კრისტალებზე ნიკელის კონტაქტებით...............................................................................................................................66

   

  უაკ 541.138

  ზ. ბარდაჩიძე, დ. ბასილაია. შუქმნათობელი ელემენტების ელექტროოპტიკური მახასიათებლების შესწავლა

  ქიმიური მეთოდებით...................................................................................................................................................... 69

   

  უაკ 541.11

  ვ. მახვილაძე, ი. მიქაბერიძე, ა. სარუხანაშვილი. „წიდა Na2CO3-CaCO3-SIO2 სისტემაში“ მაღალ ტემპერატურებზე მიმდინარე პროცესების შესწავლა................................................................................................................................ 71

   

  უაკ 543.3-543.5

  ნ. ბოკუჩავა, ლ. ბოკუჩავა. საქართველოს ტალახის ვულკანიზმის სამკურნალო თვისებები............................................................................................................................................................................ 75

   

  უაკ 543-545; 666.1

  ე. ქოჩიაშვილი, თ. ჭეიშვილი. მანგანუმის (II) ოქსიდის შემცველ მინის კაზმში მიმდინარე დაბალტემპერატურული

  პროცესების თავისებურება............................................................................................................................................ 78

   

  უაკ 543;544;666.3

  ე. ქემხაძე, თ. ჭეიშვილი. რკინის, კობალტის და ნიკელის ოქსიდების შემცველი მანგანუმბორატული მინების აღნაგობის შეფასება......................................................................................................................................................... 81

   

  უაკ 547.242

  რ. გიგაური, მ. კიკილაშვილი, ო. ჩიქოვანი, მ. ინჯგია. დიკალიუმარსონიუმის ტეტრაიდოკუპრატების (I) სინთეზი და გამოკვლევა................................................................................................................................................ 85

   

  უაკ 547.668.811

  გ. ჭირაქაძე, ე. ელიზბარაშვილი, ზ. გელიაშვილი. ახალი და მოქმედი აზოსაღებრები-სინთეზისა და თვისებების მოდერნიზაცია

  და გამოყენება............................................................................................................. 91

   

  უაკ 547.75.07:543.676(043.3)

  ლ. ბოჭოიძე, თ. ხოშტარია, ვ. ანანიაშვილი, ნ. მირზიაშვილი,

  ნ. ბოლქვაძე. იზომერული პიროლოკუმარინების სინთეზი და ფარმაკოლოგიური კვლევა........................................................................ 97

   

  უაკ 547.75.07.543.676(0433)

  ი. არაბიძე, ნ. ალადაშვილი. ჩაის ფოთლებიდან პეპტიდების გამოყოფა და

  გაწმენდა............................................................................................................................................................................ 100

   

  უაკ 547.75.07.543.676(0433)

  ი. არაბიძე, ნ. ალადაშვილი. ჩაის ფოთლებში პეპტიდების რაოდენობრივი შემცველობის ცვლილებები მცენარის ვეგეტაციის პერიოდსა და მისი გადამუშავების ტექნოლოგიურ

  პროცესში........................................................................................................................................................................... 104

   

  უაკ 669.094.2:54-31

  გ. მიქაძე, ლ. რუხაძე, ნ. მაისურაძე, ო. მიქაძე. წვის ქიმიური რეაქციების ინიცირებით ჟანგბადის ტუმბოს ეფექტის მიღწევა............................................................................................................................................................. 109

   

  უაკ 669.168

  ნ. წერეთელი, ქ. წერეთელი, დ. ნანობაშვილი. მანგანუმიანი ფეროშენადნობების გამოდნობის პროცესის თერმოდინამიკური ანალიზი კაზმში სპეციალური მასალების

  გამოყენებისას.................................................................................................................................................................. 111

   

  უაკ 669.168

  ნ. წერეთელი, ჰ. ვასაძე, ქ. წერეთელი, დ. ნანობაშვილი. სამრეწველო პირობებში სპეცპროდუქტების მიღებისა და მისგან სილიკომანგანუმის გამოდნობის ტექნოლოგიების დამუშავება და ათვისება....................... 113

   

  უაკ 541.49

  ა. ცივაძე. ლითონების ფთალოციანინატების საუძველზე მიღებული სუპრამოლეკულური სისტემების თვითორგანიზაცია........................................................................................................................................................ 116

   

  უაკ 541.124

  ი. ხარიტონი. SC(NH2 )2 NH4NCS იზომერიზაციის რეაქცია (თერმოდინამიკა, კინეტიკა, შესაძლო მექანიზმი).......................................................................................................130

  ბოლო ნომერი

  N2(512) - 2019
  © საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 2019, ყველა უფლება დაცულია. ბოლო განახლება 08.07.2024