საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამეცნიერო შრომების კრებული
GE  
GE EN


 •  

  N2 (456), 2005 - [PDF]

  უაკ 539.67

  ჯ. ნიკურაძე, ი. ყურაშვილი, ე. სანაია, თ. ძულიაშვილი. ბორით ლეგირებული მონოკრისტალური სილიციუმის ფიზიკურ-მექანიკური თვისებები................................................................................................................................. 9

   

  უაკ 37.022

  ლ. ცირეკიძე. სტუდენტების გონებრივ შესაძლებლობათა და შემეცნებითი უნარების განვითარბის და განმტკიცების პედაგოგიურ-მეთოდური საფუძვლები.................................................................................................................... 13

   

  უაკ 607.85.152

  თ. შარაბიძე, ლ. ასათიანი. საინჟინრო გრაფიკისა და მხაზველობითი გეომეტრიის ზოგიერთი ამოცანის ამოხსნის მეთოდის შერჩევა ესთეტიკური მოთხოვნების გათვალისწინებით................................................................. 15

   

  უაკ 621.774.37

  ე. გვილავა. დ. ნოზაძე, თ. ფიცხელაური. ცივი გამოწნევის პუანსონების ვარიანტული კონსტრუირება..........................................................................................20

   

  უაკ 669.168.553.3

  ზ. სიმონგულაშვილი. სილიკომანგანუმის დნობის ტექნოლოგიის დამუშავება, კვლევა და სამრეწველო ათვისება საბოლოო წიდების ფუძიანობის გაზრდით............................................................................................................. 24

   

  უაკ 669. 168 : 553.3

  ზ. სიმონგულაშვილი, თ. მჭედლიძე, მ. მიქელაძე. წარმოების ნარჩენების გამოყენება მანგანუმიანი ფეროშენადნობების მისაღებად.................................................................................................................................... 27

   

  უაკ 620

  რ. ხუროძე, პ. მერაბიშვილი, გ. ჩიტაშვილი, შ. ნაჭყებია. საქართველოს ენერგოსისტემაში ბაზისური სიმძლავრის დეფიციტის პრობლემა და მისი დაძლევის რაციონალური გზები.................................................................................................................................................................................... 31

   

  უაკ 621.3

  პ. მერაბიშვილი, შ. ნემსაძე. მაგნიტურ-იმპულსური ტექნოლოგიის გამოყენების საკითხები და განვითარების პერსპექტივები.................................................................................................................................................................... 36

   

  უაკ 621.452.3.018.2:539.4

  პ. მენაბდიშვილი. გაზტურბინული ძრავას სტატორის ექსპერიმენტული

  გამოკვლევა......................................................................................................................................................................... 42

   

  უაკ 621.452.3.018.2:539.4

  პ. მენაბდიშვილი. გაზტურბინული ძრავას გარე კორპუსის გაანგარიშება

  მდგრადობაზე................................................................................................................................................................... 46

   

  უაკ  22.34.666.223

  ი. ხართიშვილი. მრავალფენიანი გარსების დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობის განსაზღვრის ალგორითმი................................................................................................................................................................................................. 50

   

  უაკ 624.01

  გ. ლეჟავა, დ. ჩიქოვანი. სტატიკურად ურკვევი სივრცულ-ღერძოვანი რკინაბეტონის კონსტრუქციების გაანგარიშების მეთოდიკა.............................................................................................................................................. 53

   

  უაკ 624.01

  დ. ჩიქოვანი. ორმაგი სიმრუდის მქონე დამრეცი ხვრეტებიანი გარსის დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობის გამოკვლევა.......................................................................................................................................................................... 56

   

  უაკ 621.914.2

  ზ. ჩიტიძე, ი. გელაშვილი. ხის დასამუშავებელი ჩარხი............................................................................... 60

   

  უაკ 621.914.2

  ზ. ჩიტიძე, ი. გელაშვილი. ასაწყობი ფრეზი..................................................................................................... 62

   

  უაკ 531.8

  ა. ვაშალომიძე, თ. მჭედლიშვილი, ზ. ბალამწარაშვილი. არასტაციონალური დინამიკური სისტემების პარამეტრული მდგრადობის კვლევის შესახებ....................................................................................................... 64

   

  უაკ 681.2.08+53.08

  ვ. ფრუიძე, თ. ჯაფარიძე, ლ. გოდოლაძე. ფხვიერი მასალების ტენსაზომის ჩვენებაზე ტემპერატურის ცვლილებების გავლენის ხარისხის განსაზღვრის ხერხი...................................................................................... 71

   

  უაკ 629:7.735

  დ. ჯამასპიშვილი. მინიმალური სიხშირე-მანიპულირებული სიგნალების ოპტიმალური ელემენტობრივი მიღება სიხშირის დოპლერული წანაცვლებისას................................................................................................................... 74

   

  უაკ 629:7.735

  დ. ჯამასპიშვილი, ვ. პაპუნაშვილი. მინიმალური სიხშირე-მანიპულირებული სიგნალების ოპტიმალური ელემენტობრივი მიღება ფლუქტუაციის საწყისი ფაზისას................................................................................. 80

   

  უაკ   [551.263.036+(551.73+551.761)](234.9)

  გ. ჩიხრაძე. კავკასიონის ნაოჭა სისტემის ზედაპალეოზურ-ტრიასული „დიზის სერიის“ ნალექების სტრატიგრაფიისა და

  ლითოლოგიის შესახებ............................................................................................................................................. 88

   

  უაკ 536.2.01

  ო. ფურცელაძე, გ. ბურჯალიანი, გ. ურუშაძე. გაწიბოვნებულზედაპირიანი თბომცვლელი აპარატის ეფექტურობა ჰაერის ტემპერატურის ცვლილებების გათვალისწინებით...................................................... 94

   

  უაკ 551.47

  ი. ქადარია, გ. ჭიღლაძე. წყალმიმღების გავლით არხში შეჭრილი შეწონილი ნატანის გაზრდილი კონცენტრაციის მქონე კოშტების გადაადგილების პერიოდული ტალღები................................................................................. 99

   

  უაკ 628.1

  შ. ციხლაშვილი. წყალმომარაგების სისტემების ფუნქციონირების ხარისხის დიაგნოსტიკური შეფასების სტატისტიკური პროცედურა

  ქ. ზელენოგრადის მაგალითზე........................................................................ 102

   

  უაკ 628.1

  შ. ციხლაშვილი. მომხმარებელთა წყლით უზრუნველყოფის მიმდინარე პროცესის სიტუაციური მდგომარეობის განსაზღვრა წყალმომარაგების მართვის ავტომატიზებულ სისტემაში ქ. ზელენოგრადის

  მაგალითზე...................................................................................107

   

  უაკ 681. 3

  თ. სუხიაშვილი. სამოქალაქო სამართალწარმოების დინამიკური ასპექტის

  მოდელირება.................................................................................................................................................................... 109

   

  უაკ 681.3

  თ. სუხიაშვილი. სასამართლო სამოქალაქო სამართლის საქმეთა წარმოების სტრუქტურული მოდელირება.......................................................................................112

   

  უაკ 681.3

  გ. ვაჩიბერიძე, ე. კამკამიძე. საფრენი აპარატების გეოგრაფიული კოორდინატების განსაზღვრის ოპტიკური მეთოდის დამუშავება ფოტომგრძნობიარე ხელსაწყოებზე მუხტოვანი

  კავშირით........................................................................................................................................................................... 117

   

  უაკ 681.3

  გ. ვაჩიბერიძე, ე. კამკამიძე. მიზნის გამოცნობის ამოცანებში შედარების კორელაციურ-ექსტრემალური სისტემის პრინციპის გამოყენების საკითხისათვის................................................................................................................. 122

   

  უაკ 681.3

  მ. ქურდაძე. ფუნქციურად გადაწყობადი ოპტოელექტრონული სტრუქტურების საიმედოობის ოპტიმიზაციის

  მეთოდების ეფექტურობა............................................................................................................................................. 127

   

  უაკ 681.3

  მ. ქურდაძე. ფუნქციურად გადაწყობადი ოპტოელექტრონული მოწყობილობათა აპარატურული დარეზერვების საიმედოობის გათვლის ოპტიმალური ვარიანტები............................................................................................ 132

   

  უაკ 22.02

  ი. კაკუბავა, ი. კუბელია, ლ. პეტრიაშვილი. ბიზნეს პროცესების მოდელირება მასობრივი მომსახურების ჩაკეტილი სისტემებით.................................................................................................................................................. 138

   

  უაკ 658.012.011.56

  ს. პოჩოვიანი. მორწყვის რეჟიმების და მოსავლის პროგნოზირების პროცესების ავტომატიზაცია.............................................................................................................................................................. 142

   

  უაკ 658.012.011.56

  ს. პოჩოვიანი. მორწყვის რეჟიმების და მოსავლის პროგნოზირების ავტომატიზებული სისტემის ამოცანები.............................................................................................................................144

   

  უაკ 623.4.02

  თ. დალაქიშვილი, გ. დალაქიშვილი. გარებალისტიკური პარამეტრები და მოძრავ მიზნებში დასწრების ფუნქციური მოდელი ტყვიებისა და არარეაქტიული ჭურვებისათვის........................................................ 145

   

  უაკ 623.4.02

  თ. დალაქიშვილი, გ. დალაქიშვილი. ჩასაფრებიდან მცელავი ცეცხლის წარმოების ფუნქციური მოდელი და გრაფიკული ანალიზი................................................................................................................................................... 151

   

  უაკ 624.07.534.1

  რ. როსტიაშვილი, მ. თედოშვილი, მ. ჭელიძე, ტ. ტატიშვილი. ჰისტერეზისის მაგნიტური ყულფის გავლენა ვიბრაციული მანქანის დემპფირებაზე.................................................................................................................... 158

   

  უაკ 624.07.534.1

  რ. როსტიაშვილი, მ. ჭელიძე, მ. თედოშვილი. ტრიგერული მართვის დაბალსიხშირული ელექტროვიბრაციული მანქანა................................................................................................................................................................................. 160

   

  უაკ 681.62

  ა. შავგულიძე, რ. ქირია, ე. ქვლივიძე, ე. წვერავა. გაზონების სასხლავი აპარატის ავტომატური რეგულირების ზოგიერთი საკითხი....................................................................................................................................................... 164

   

  უაკ 681.62

  ა. შავგულიძე, რ. ქირია, ე. წვერავა, ე. ქვლივიძე. გაზონების სასხლავი აპარატის ჰიდრომიმყოლი სისტემის დინამიკის

  ზოგიერთი საკითხი................................................................................................................................. 166

   

  უაკ 629.7:551.501.8

  ს. ტეფნაძე, ა. აფხაიძე, ნ. თავაძე. თვითმფრინავის პლანერის გარსშემოდინების აეროდინამიკური ხმაური....................................................................................................................169

   

  უაკ 629. 113. 004.

  ვ. ლეკიაშვილი, ნ. თოფურია, ხ. მღებრიშვილი. ავტომობილის ტექნიკური მიზეზებით გამოწვეული მოცდენების შეფასება............................................................................................................................................................................. 171

   

  უაკ 625.75

  თ. გორშოკი, პ. ცაგარეიშვილი, მ. არჩვაძე. საქართველოს ნავსადგურების სარკინიგზო ტრანსპორტთან ეფექტური მუშაობის უზრუნველყოფის შესახებ................................................................................................. 173

   

  უაკ 656.259.1:629.4.027.117.2

  მ. ელიზბარაშვილი, ნ. მღებრიშვილი, ა. კოსენკო. რკინიგზაზე მოძრავი შემადგენლობის ღერძებისა და მოძრავი ერთეულების რაოდენობათა მთველი მოწყობილობის გამოყენებით დისპეტჩერული მართვის გაუმჯობესების შესახებ............................................................................................................................................................................................... 177

   

  უაკ 681-518.5

  კ. მჭედლიშვილი, თ. ყურაშვილი. მაჩვენებლიანი ფუნქციის გამოყენება საავტომობილო ტრანსპორტზე ფისკალური პოლიტიკის მართვისათვის................................................................................................................ 181

   

  უაკ 621.671

  კ. მჭედლიშვილი, თ. ყურაშვილი. ავტომობილიზაციის პროცესის შეფასების კრიტერიუმები სამხრეთ კავკასიის

  რეგიონის ქვეყნებში........................................................................................................................................................ 185

   

  უაკ 894. 631. 09

  ნ. წიკლაური. გივი მარგველაშვილის რომან „მუცალის“ ქართული

  თარგმანის შესახებ............................................................................................................................................................................... 188

   

  უაკ 32

  ე. მაჭარაშვილი. პოლიტიკური ანალიზი და პოლიტიკური კონსულტაცია......................................... 191

   

   

  ბოლო ნომერი

  N2(512) - 2019
  © საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 2019, ყველა უფლება დაცულია. ბოლო განახლება 08.07.2024