საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამეცნიერო შრომების კრებული
GE  
GE EN


 •  

  N4 (458), 2005 - [PDF]

  უაკ 35.46:35/78:666.3/7X38

  ზ. კოვზირიძე, ჯ. ანელი. თერმოგრადიენტული ეფექტის ამსახველი ემპირიული ფორმულა.............................................................................................................................................................................. 9

   

  უაკ 35.46:35.56/78:666.3/7X38

  გ. გაფრინდაშვილი, ლ. გრძელიძე, ზ. კოვზირიძე. კერამიკული მასალების სტრუქტურულ-მექანიკური თვისებების გამოკვლევა ულტრაბგერითი მეთოდით. კერამიკის სტრუქტურულ და მექანიკურ თვისებებს შორის დამოკიდებულებების დადგენა................................................................................................................................. 12

   

  უაკ 666.117.9

  ტ. გავრილენკო, ც. კიკაჩეიშვილი, ნ. მესროპოვა, ჯ. ნაკაიძე, თ. ნაკაიძე, ი. ცაგარეიშვილი. მინაკრისტალური მასალები ტექნიკური კერამიკის ტექნოლოგიაში........................................................... 16

   

  უაკ 666.117

  ტ. გავრილენკო, ც. კიკაჩეიშვილი, ნ. მესროპოვა, ჯ. ნაკაიძე, თ. ნაკაიძე, ი. ცაგარეიშვილი. მაღალტემპერატურული ზეგამტარი კერამიკული სადენების მიღება და კვლევა................................. 19

   

  უაკ 35.46:35.56/78:666.3/7X38

  ზ. კოვზირიძე. თერმოდარტყმების მიმართ მედეგობის კრიტერიული შეფასება ბარიუმის შემცველ კერამიკულ მასალებში დაძაბულობის განვითარების დროს................................................................................................. 21

   

  უაკ 666.5:546

  გ. მაღალაშვილი. „ფაიფურის ქვები“-კერამიკული წარმოების პერსპექტიული ნედლეული........................................................................................................................................................................ 26

   

  უაკ 666.36

  გ. გაფრინდაშვილი. მეტაკაოლინიტის გახსნის მექანიზმის შესაწვლა პერლიტისა და ტრაქიტის ნადნობში რენტგენული ელექტრონულ-ზონდური მიკროანალიზატორის

  გამოყენებით..................................................................................................................................................................... 28

   

  უაკ 666.293.5

  ვ. გორდელაძე, ა. სარუხანაშვილი. მინანქარი მანგანუმშემცველი კარბონატული მადნების საფუძველზე............................................................................................................................................34

   

  უაკ 553.541

  ნ. გაბუნია, ც. ნაფეტვარიძე, ლ. გაბუნია, ი. ქამუშაძე. შემსუბუქებული თბოსაიზოლაციო მასალები ადგილობრივი 

  ქანების საფუძველზე....................................................................................................................... 37

   

  უაკ 666.293.52

  ი. ბერძენიშვილი. ანტიადჰეზიური დამცავი მინანქრის

  საფარები........................................................ 39

   

  უაკ 541.3/543.1

  ი. ბერძენიშვილი, თ. ჭეიშვილი. ტიტანის ოქსიდის როლის განსაზღვრა მანგანუმბორატული მინების სტრუქტურის ჩამოყალიბებაში.................................................................................................................................. 42

   

  უაკ 541.1/543.2

  თ. ჭეიშვილი. წნევის და ტემპერატურის რეგულირებადპარამეტრიანი ახალი ელექტროსაზომი უჯრედის საფუძველზე მინის ზედაპირზე მიმდინარე პროცესების შეფასება.............................................................................................................................................................................. 45

   

  უაკ 666.1.32; 666.3.12

  ს. გაგოშიძე, თ. ჭეიშვილი. ელექტროსაიზოლაციო მასალების მიღების შესაძლებლობების შესწავლა თხევადი მინის

  შემცველ კომპოზიტებში................................................................................................................................... 49

   

  უაკ 666.1

  რ. ვერულაშვილი, დ. გაგუნაშვილი, ლ. გაბუნია, ი. ქამუშაძე, ნ. გაბუნია. საქართველოს ბაზალტების კვლევა ბოჭკოვანი

  მასალების მისაღებად.............................................................................................................. 52

   

  უაკ 666.1.031

  ტ. გავრილენკო, ც. კიკაჩეიშვილი, ნ. მესროპოვა, ჯ. ნაკაიძე, თ. ნაკაიძე, ი. ცაგარეიშვილი. მინის ბოჭკოს დასაყალიბებელი მოწყობილობების შემუშავება და კვლევა........................................................................ 54

   

  უაკ 666.117.9

  ტ. გავრილენკო, ც. კიკაჩეიშვილი, ნ. მესროპოვა, ჯ. ნაკაიძე, თ. ნაკაიძე, ნ. პაპუნაშვილი, ი. ცაგარეიშვილი. ფოროვანი მინების მიღება და შესწავლა............................................................................ 56

   

  უაკ 666.111

  ტ. გავრილენკო, ც. კიკაჩეიშვილი, ნ. მესროპოვა, ჯ. ნაკაიძე, თ. ნაკაიძე, ი. ცაგარეიშვილი. სამარიუმით აქტივირებული კათოდლუმინესცენციური მინების მიღება და შესწავლა............................................................................................................................................................................. 58

   

  უაკ 66.047

  ე. სტროგანოვა, ო. მოროზი, ნ. ბუჩილინი. ბიოაქტიური დანამატები კომპოზიციური სტომატოლოგიური მასალებისათვის.............................................................................................................................................................. 61

   

  უაკ 621.762

  გ. ტაბატაძე, ა. მიქელაძე, ო. წეროძე, გ. შარაშენიძე. სალი შენადნობი დისპერსიულად განმტკიცებული შემკვრელით....................................................................................................................................................................... 67

   

  უაკ 537.312.62:538.945

  ზ. კოვზირიძე, ჯ. ანელი, გ. დონაძე, ჯ. ჩიღვინაძე, ს. აშიმოვი. პინინგი მაღალტემპერატურულ ზეგამტარ პოლიმერულ კომპოზიტებში........................................................................................................................................ 70

   

  უაკ 538.945

  ჯ. ჩიღვინაძე, ა. იაშვილი, თ. მაჩაიძე. პინინგის და დისიპაციური პროცესების გამოკვლევა BSCCO სისტემის მაღალტემპერატურულ ფენოვან ზეგამტარებში აბრიკოსოვის გრიგალური მესრის 3D-2D  ფაზური გადასვლის შესაძლებლობის არეში.................................................................................................................................................. 80

   

  უაკ 537.312.62

  ჯ. ჩიღვინაძე, ა. იაშვილი, თ. მაჩაიძე. აბრიკოსოვის გრიგალური მესრის დინამიკის გამოკვლევა მაღალტემპერატურულ ზეგამტარებში................................................................................................................... 86

   

  უაკ 620.17

  ჯ. ანელი, მ. კუცია, მ. ბოლოთაშვილი. რელეური ეფექტის მქონე ელექრტოგამტარი კომპოზიტების შექმნა სილიკონური რეზინების საფუძველზე................................................................................................................... 91

   

  უაკ 537.312.62

  ჯ. ჩიღვინაძე, ო. მაღრაძე, დ. გულამოვა, ხ. აროლოვი, დ. ტურდიევი. მზის ენერგიის გამოყენებით ძლიერანიზოტროპიული ზეგამტარის Bi(Pb)-Sr-Ca-Cu-O დამზადების ტექნოლოგია და მისი ზეგამტარული თვისებების გამოკვლევა............................................................................................................................................... 95

   

  უაკ 538.945

  რ. კოხრეიძე, გ. მუმლაძე, ს. ოდენოვი, ნ. პაპუნაშვილი, მ. ჭუბაბრია. თერმოდამუშავების პირობების ზეგავლენა Bi(Pb)-Sr-Ca-Cu-O სისტემის

  ზეგამტარი კერამიკის თვისებებზე..................................................................................................................................................................... 100

   

  უაკ 666

  ე. მამალაძე, რ. მამალაძე, გ. მეფარიშვილი, მ. ციხელაშვილი,

  ფ. შავლაშვილი. პორტლანდცემენტის კლინკერზე აქტიურ მინერალურ დანამატად ადგილობრივი პერლიტის გამოყენების შესახებ.... 104

   

  უაკ 666.71

  ე. მამალაძე, მ. სულაძე, რ. მამალაძე. ადგილობრივი ნახშირების და მისი მეორეული გამდიდრების ნარჩენების მოხმარება

  ცემენტის წარმოებაში.................................................................................................. 110

   

  უაკ 666.9.01:541.11:666.954.3

  რ. სხვიტარიძე, ა. სარუხანაშვილი, ო. დოლიძე, გ. დოლიძე. ბრძმედის ნაყარი წიდის ცემენტის წარმოებაში მინერალურ დანამატად გამოყენების პრაქტიკა............................................................................................... 114

   

  უაკ 666.971:691.54

  რ. სხვიტარიძე. მინერალურდანამატიანი ცემენტის (აქტიურობის) და ბეტონის სიმტკიცის განსაზღვრის ექსპრეს-ხერხები............................................................................................................................................................ 121

   

  უაკ 666.952

  რ. სხვიტარიძე, ა. საკანდელიძე. კავკასიონის მთავარი ქედის სამხრეთ ფერდობების თიხური ფიქლები-ახალი ნედლეული საშენი მასალების საწარმოებლად................................................................................................ 125

   

  უაკ 666.949.9

  რ. სხვიტარიძე, ო. ჭეიშვილი. პორტლანდცემენტის მინერალური დანამატების კლასიფიკაციის შესახებ და ცემენტის წარმოებისას მდინარეული ღორღის გამოყენების

  პრაქტიკა............................................................................................................................................................................ 130

   

  უაკ 666.9

  ე. შაფაქიძე. ზოგიერთი მამოდიფიცირებელი ოქსიდის გავლენა ცემენტის ჰიდრატაციის კინეტიკაზე და მისი ფიზიკურ-ქიმიური კვლევა......................................................................................................................................... 135

   

  უაკ 666.9

  ვ. მაისურაძე, ე. ბაიდოშვილი. ენერგოდამზოგავი ტექნოლოგიების შემუშავებით დაბალტემპერატურული და მაღალაქტიური კლინკერების მიღება.................................................................................................................... 140

   

   

  ბოლო ნომერი

  N2(512) - 2019
  © საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 2019, ყველა უფლება დაცულია. ბოლო განახლება 21.07.2024