საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამეცნიერო შრომების კრებული
GE  
GE EN


 •  

  N2 (500), 2016 - [PDF]

  აგრარული და ბიოლოგიური მეცნიერებები

   

  უაკ 663.5

  SCOPUS CODE 1106

  ნ. ბაღათურია, ლ. ქაჯაია, მ. დემენიუკი. ველურად მზარდი ღვიის ნედლეულისგან საკვები დანამატების მიღების ტექნოლოგია........................................................................................................... 11

   

  ბიზნესი, მართვა და აღრიცხვა

   

  უაკ 658.114.1

  SCOPUS CODE 1401

  ზ. ჯორბენაძე. სამეწარმეო რისკის გენეზისის საკითხებისათვის................................................................. 18

   

  უაკ 061.1

  SCOPUS CODE 1402

  ლ. გრიგალაშვილი. საჯარო სექტორის აღრიცხვა-ანგარიშგების

  რეგულირების სრულყოფისათვის.............................................................................................................................. 27

   

  უაკ 796.51

  SCOPUS CODE 1409

  ბ. ხოტენაშვილი. ქვემო ქართლის რეგიონის ტურიზმის სტრატეგიის

  პრიორიტეტული აქტივობები...................................................................................................................................... 36

   

  უაკ 796.51

  SCOPUS CODE 1409

  მ. მეტრეველი, ბ. ხოტენაშვილი. საქართველოს რეგიონებში ტურიზმის

  განვითარების მნიშვნელობა.......................................................................................................................................... 43

   

  ქიმია

   

  უაკ 544

  SCOPUS CODE 1601

  მ. მჭედლიშვილი, ზ. ისააკიანი. ზოგიერთი ცვლილება გოგირდის დიოქსიდის ჟანგვის რეაქციის წონასწორობის მუდმივასა და წონასწორული გარდაქმნის ხარისხის გამოთვლაში.................................................................................................................................................... 49

   

  კომპიუტერული მეცნიერება

   

  უაკ 008

  SCOPUS CODE 1701

  ვ. სესაძე, ნ. სესაძე, შ. დავითელაშვილი. სინერგეტიკის წარმოშობა და

  განვითარება საუკუნეების მიჯნაზე........................................................................................................................... 57

   

  უაკ 007.62

  SCOPUS CODE 1702

  რ. ქუთათელაძე, ა. კობიაშვილი. პროტოტიპული ექსპერტული სისტემა შეფასებათა დახვეწისათვის.................................................................................................................................................................. 64

   

  ეკონომიკა, ეკონომეტრიკა და ფინანსები

   

  უაკ 33

  SCOPUS CODE 2003

  გ. ცაავა, გ. ხანთაძე. ინფლაციური და კვლავწარმოებითი პროცესების

  ურთიერთზემოქმედების თავისებურებები............................................................................................................ 73

   

  ენერგეტიკა

   

  უაკ 621:3.026.5:536.423.1

  SCOPUS CODE 2101

  ე. მაჭავარიანი, გ. გიგინეიშვილი, ნ. ქსოვრელი. დუღილის რეაქტიული ძალის გავლენით ფირფიტის გადაადგილების სიჩქარის გამოკვლევა.......................................................................................................................................... 83

   

  უაკ 621.3.026.5:536.423.1

  SCOPUS CODE 2101

  ნ. ქსოვრელი, მ. ჯიხვაძე, თ. კობახიძე. სითხის დუღილის პროცესში წარმოქმნილი რეაქტიული ძალის ექსპერიმენტული გამოკვლევა......................................................................................................................................... 89

   

  ინჟინერია

   

  უაკ 624.01

  SCOPUS CODE 2202

  მ. ნიკოლაძე, ე. ლოგაჩევა. ტრანსფორმირებადი ძალოვანი რგოლის სტრუქტურა და კინემატიკური ანალიზი.......................................................................................................................................... 95

   

  უაკ 535.87

  SCOPUS CODE 2205

  ე. მეძმარიაშვილი, მ. სანიკიძე, ნ. წიგნაძე, ნ. მეძმარიაშვილი. ვენახის ავტონომიური სეტყვის საწინააღმდეგო 

  ტრანსფორმირებადი სისტემა.................................................................................... 102

   

  უაკ 62

  SCOPUS CODE 2210

  ვ. ზვიადაური, გ. თუმანიშვილი, თ. ნადირაძე. ეკიპაჟ-ლიანდაგის რხევითი მოძრაობის განზოგადებული მათემატიკური მოდელის დამუშავება და მასების დინამიკური დატვირთვის განსაზღვრა................................................................................................................. 111

   

  უაკ 541.6

  SCOPUS CODE 2210

  მ. შვანგირაძე, თ. გერკეული, დ. ბუცხრიკიძე. ბაზალტის ბოჭკოვან-პოლიმერული კომპოზიტის სიმტკიცეზე გამოცდა......................................................................................................................... 119

   

  უაკ 62251:62784.1

  SCOPUS CODE 2210

  მ. შვანგირაძე, ვ. შილაკაძე. ქარის გენერატორის როტორის ფრთის სიმტკიცის განსაზღვრა....................................................................................................................................................................... 126

   

  უაკ 622.245

  SCOPUS CODE 2213

  თ. კუნჭულია, ვ. ხითარიშვილი, ა. მაისურაძე. საბურღი ხსნარის შემადგენელი კომპონენტების და არსებული ფაქტორების გავლენა კოროზიულ პროცესებზე ჭაბურღილების ბურღვისას........................................................................................................................................ 132

   

  მათემატიკა

   

  უაკ 311

  SCOPUS CODE 2613

  რ. ჩართოლანი. დაფინანსების ერთ მოდელში შემავალი ობიექტების რანჟირების სტატისტიკური მეთოდი............................................................................................................................................. 139

   

  ფარმაკოლოგია, ტოქსიკოლოგია და ფარმაცევტიკა

   

  უაკ 668.5

  SCOPUS CODE 3001

  ქ. ბაციკაძე. ფიტოკოსმეტიკის აქტუალურობა................................................................................................. 144

   

  უაკ 668.5:667.622

  SCOPUS CODE 3001

  ქ. ბაციკაძე. საღებრები კოსმეტიკაში.................................................................................................................... 149

   

  ავტორთა საძიებელი................................................................................................................................................ 154

  ავტორთა საყურადღებოდ.................................................................................................................................... 155

  ბოლო ნომერი

  N2(512) - 2019
  © საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 2019, ყველა უფლება დაცულია. ბოლო განახლება 21.07.2024