საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამეცნიერო შრომების კრებული
GE  
GE EN


 •  

  N2 (452), 2004 - [PDF]

  უაკ 517.9

  გ. კაპანაძე, კ. კახაია. გრინის ფუნქცია წრიული რგოლისათვის.................................................................. 9

   

  უაკ 539.3

  გ. კაპანაძე, კ. კახაია. კვადრატის შიგნით თანაბრად მტკიცე კონტურის მოძებნის ამოცანა ფირფიტის ღუნვის შემთხვევაში........................................................................................................................................................................ 10

   

  უაკ 539.2. 518.5. 518.12

  ლ. ჩხარტიშვილი. სეკულარული განტოლება ნივთიერების ელექტრონულ თეორიაში და მისი სრული იტერაციული ამოხსნა.................................................................................................................................................................................. 15

   

  უაკ 541.138

  ე. გრძელიშვილი, მ. მჭედლიშვილი, ნ. ბუჩუკური, ფ. აფხაზავა. ელექტროქიმიური მეთოდით მიღებული ნიკელის კონტაქტებიანი შუქდიოდების ელექტროლუმინესცენციის

  გამოკვლევა.......................................................................................................................................................................... 23

   

  უაკ 541.138

  ე. გრძელიშვილი, მ. მჭედლიშვილი, ნ. ბუჩუკური, ფ. აფხაზავა. ქიმიური დამუშავების მეთოდის შესწავლა ნახევარგამტარულ მასალებზე..................................................................................................................................... 25

   

  უაკ 656.25:621.391.3

  პ. ელიზბარაშვილი. სტოქასტიკური ცდომილებებისათვის გაფართოებული დისკრეტიზაციის განზოგადებული ანათვალთა მწკრივის მდგრადობის შესახებ........................................................................................................... 28

   

  უაკ 656.25:621.391.3

  პ. ელიზბარაშვილი. გაფართოებული დისკრეტიზაციის განზოგადებული ანათვალთა მწკრივის დეტერმინირებულ ცდომილებათა შეფასების საკითხისათვის............................................................................................................... 32

   

  უაკ 629.4.015

  მ. ჭელიძე, თ. დონაძე, ი. თუმანიშვილი. ეკიპაჟისა და ლიანდაგის ურთიერთქმედების მათემატიკური მოდელირება....................................................................................................................................................................... 35

   

  უაკ 625.03

  გ. თუმანიშვილი, თ. დონაძე, მ. მჭედლიძე. საგორავების ცვეთამედეგობის გაზრდის გზები..................................................................................................................................................................................... 41

   

  უაკ 631.37

  ზ. ქარჩავა, ო. ქარჩავა, ვ. ჯაჯანიძე. მცირე ტვირთამწეობის სატრანსპორტო საშუალებების ენერგეტიკული დანახარჯების ალბათურ-სტატისტიკური ანალიზი........................................................................................... 46

   

  უაკ 631.37

  ო. ქარჩავა. ზ. ქარჩავა. ოპტიმალური სატრანსპორტო საშუალების შერჩევის მეთოდიკა............................................................................................................................................................................ 49

   

  უაკ 629.113.012

  ზ. ბოგველიშვილი. შერესორების პნევმატიკური რხევითი სისტემის გამოსავალი კოორდინატების განსაზღვრა მრავალღერძიანი ავტომობილებისათვის ინდივიდუალური

  პნევმორესორებით............................................................................................................................................................. 51

   

  უაკ 629.113.004

  ნ. თოფურია, ვ. ლეკიაშვილი. ავტომობილების სათადარიგო დეტალებით

  უზრუნველყოფა................................................................................................................................................................ 54

   

  უაკ 621.91

  ნ. აბულაძე. ბურბუშელასთან ერთად დეფორმირებული ცილინდრული ღეროს საშუალებით დეფორმაციის ხარისხის

  განსაზღვრის მეთოდი.................................................................................................................................. 57

   

  უაკ 621. 914. 2

  ზ. ჩიტიძე, ი. გელაშვილი, ა. ლექვინაძე, ნ. ტყემალაძე. ძალური დამოკიდებულებანი მერქნული მასალების ხერხვისას............................................................................................................................................................................. 60

   

  უაკ 621. 914. 2

  ზ. ჩიტიძე, ი. გელაშვილი. ძალური დამოკიდებულებანი მერქნული მასალების ტორსული ფრეზვისას.................................................................................................................................65

   

  უაკ 663.255.1

  ზ. ჯაფარიძე. მეღვინეობის ნარჩენების პირველადი გადამუშავების ეფექტურობის ამაღლების გზები............................................................................................................................................70

   

  უაკ 663.255.1

  ზ. ჯაფარიძე. ყურძნის გადამუშავების ტექნოლოგიური პროცესის სრულყოფა..................................... 72

   

  უაკ 556.3

  ი. მიქაძე. შიდა ქართლის სარწყავი მასივების ჰიდროგეოლოგია.................................................................. 75

   

  უაკ 556.3

  ი. მიქაძე. დიდი შირაქის ველის ჰიდროგეოლოგიურ-მელიორაციული

  პირობები.............................................................................................................................................................................. 78

   

  უაკ 622. 625. 57

  ბ. გელეიშვილი, გ. ჯავახიშვილი. ბაგირგზის საწევი ბაგირის გავლენა მზიდ ბაგირზე მოქმედ ჩაწერტებულ დატვირთვაზე.................................................................................................................................................................... 80

   

  უაკ 621.165.004.5

  ზ. ბერიშვილი. ტურბო და ჰიდროგენერატორების სტატორის გრაგნილის წყლით გაცივების სისტემის კონსერვაცია................................................................................................................................................................................................. 84

   

  უაკ 620.9

  გ. მახარობლიძე, მ. კიკალიშვილი. რეგიონულ მანაწილებელ ელექტრულ ქსელში რეაქტიული დატვირთვის ოპტიმალური კომპენსაციის მათემატიკური მოდელი......................................................................................... 86

   

  უაკ 519.21

  თ. სტურუა. საქართველოს სარწყავი სისტემების რეაბილიტაციის პროცესების მართვის მათემატიკური ამოცანის ამოხსნა.................................................................................................................................................................................. 90

   

  უაკ 002.6

  ა. ჩადუნელი. გ. ღლონტი. სააღრიცხვო-სტატისტიკური ინფორმაციის განაწილებული დამუშავების სისტემის შექმნა..................................................................................................................................................................................... 94

   

  უაკ 623.4.02

  დ. ნაკაშიძე. ავტომატური სასროლი იარაღით დამიზნების პროცესი და ცეცხლის მართვის ფაქტორ-პარამეტრების მოქმედების ხასიათი........................................................................................................................................................ 98

   

  უაკ 623.4.02

  დ. ნაკაშიძე. ავტომატური სასროლი იარაღით შეიარაღებული ქვედანაყოფების ცეცხლის მართვის ამოცანების გადაწყვეტაზე მოქმედი ფაქტორების ანალიზი................................................................................................... 104

   

  უაკ 669. 168

  ს. მაზმიშვილი, დ. ნანობაშვილი, ქ. წერეთელი, ნ. წერეთელი. ნახშირბადიანი ფერომანგანუმის სპეცკონცენტრატიანი კაზმის ზოგიერთი მეტალურგიული თვისების გამოკვლევა....................................................................................................................................................................... 109

   

  უაკ 669. 168

  ს. მაზმიშვილი, დ. ნანობაშვილი, ქ. წერეთელი, ნ. წერეთელი. მანგანუმის სპეცკონცენტრატის დაბრიკეტების ტექნოლოგიის ოპტიმალური პარამეტრების დადგენა...................................................................................... 112

   

  უაკ 624.08

  რ. იმედაძე. მთლიანკედლიანი ლითონის ჩარჩოების ამტანობის უნარის განსაზღვრა პლასტიკური დეფორმაციების

  მხედველობაში მიღებით.............................................................................................................................................. 116

   

  უაკ 624.08

  რ. იმედაძე. ჩარჩოების პლასტიკური დეფორმაციების

  განსაზღვრა.......................................................... 121

   

  უაკ 699.841:624.21/8:531.3

  ე. ესაძე, რ. ძნელაძე, ი. ესაძე. ავტოსაგზაო ხიდების ვერტიკალურ სეისმურ დატვირთვაზე გაანგარიშება............................................................................................................................124

   

  უაკ 624.01

  ი. მელაშვილი, ზ. მესხი. რხევების ჩაქრობა ჩარჩოებში მუნის

  კოჭით................................................... 128

   

  უაკ 624.074.4

  ჯ. ბიჭიაშვილი, გ. ბიჭიაშვილი, ზ. ბიჭიაშვილი. ცენტრალური ნახვრეტების არმქონე ღერძსიმეტრიული გარსის გაანგარიშების თავისებურებები............................................................................................................................... 134

   

  უაკ 624

  ა. სოხაძე, დ. ვარდიაშვილი, გ. მაისურაძე. ახალი ტიპის ურთიერთგადამკვეთი თაღებით გადაწყვეტილი გარსების ექსპერიმენტული კვლევა.......................................................................................................................... 137

   

  უაკ 627. 825

  მ. რაუფი, ა. მოწონელიძე, ბ. აბულაძე. ბეტონის გრძელვადიანი ცოცვადობა ბეტონის ძველ გრავიტაციულ კაშხლებში......................................................................................................................................................................... 144

   

  უაკ 624

  ა. ხურცილავა. მზა სამშენებლო ნაკეთობების ტენიანობის

  კონტროლი..................................................... 140

   

  უაკ 677. 03

  ნ. მაჭვარიანი, ე. კიკნაძე. აბრეშუმის ნედლი პარკიდან ძაფის ამოხვევის

  ტექნოლოგია..................................................................................................................................................................... 152

   

   

  ბოლო ნომერი

  N2(512) - 2019
  © საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 2019, ყველა უფლება დაცულია. ბოლო განახლება 08.07.2024