საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამეცნიერო შრომების კრებული
GE  
GE EN


 •  

  N3 (453), 2004 - [PDF]

  უაკ 002.6:51

  გ. მელაძე. ლატენტური ვოლატილობის პროცესის აგება საბაზრო მონაცემებზე დაყრდნობით....................................................................................................................................................................... 9

   

  უაკ 002.6:51

  გ. მელაძე. ვოლატილობის პროცესის ჩანაცვლების წევრში მყოფი პარამეტრების შეფასება.............................................................................................................................................................................. 13

   

  უაკ 661.871.52(088.8)

  ბ. მაისურაძე, ს. მაზმიაშვილი, ლ. მდივანი. ფეროშენადნობთა წარმოების ნარჩენების ტექნოლოგიური პარამეტრების გამოკვლევა.......................................................................................................................................... 17

   

  უაკ 669.168

  დ. ნანობაშვილი, ნ. წერეთელი, ქ. წერეთელი. სპეცკონცენტრატიდან მაღალნახშირბადიანი ფერომანგანუმის გამოდნობა.......................................................................................................................................................................... 19

   

  უაკ 669.168

  ნ. წერეთელი, შ. გრიგალაშვილი, დ. ნანობაშვილი, ქ. წერეთელი,

  ა. გრიგალაშვილი. სილიკომანგანუმის კაზმში კვარციტშემცველი მასალების გამოყენების შესაძლებლობა და პერსპექტივა........................ 23

   

  უაკ 629.113

  ხ. მღებრიშვილი, ა. მუჩაიძე. ავტომობილის მოძრაობის თავისებურებანი საქართველოს სწორი რელიეფის მქონე გზებზე..................................................................................................................................................................... 27

   

  უაკ 624.012.35/46

  გ. თურქია, ბ. თურქია. მსუბუქი რკინაბეტონის კონსტრუქციების ბზარმედეგობა აგრესიული გარემოს ზემოქმედებისას.............................................................................................................................................................. 31

   

  უაკ 629.4.015

  მ. მჭედლიძე, გ. თუმანიშვილი. ლიანდაგის სწორხაზოვან უბანზე თვლის მოძრაობის თავისებურებები...........................................................................................................................34

   

  უაკ 621.90

  ნ. წულუკიძე, ნ. ბარძიმაშვილი, გ. ჯაფარიძე. სველ ფრიქციულ ქუროებში ფრიქციული და შემზეთი მასალების

  შერჩევის შესახებ...................................................................................................................................... 38

   

  უაკ 629.113.012

  ზ. ბოგველიშვილი. შერესორების პნევმატიკური რხევითი სისტემის გამოსავალი კოორდინატების განსაზღვრა მრავალღერძიანი ავტომობილებისათვის ბმული

  პნევმორესორებით.......................................................................................................................................................... 42

   

  უაკ 624.19

  კ. ჭურაძე, ლ. ცქვიტინიძე. საჭირო ხანმედეგობის რკინაბეტონის ბლოკების წარმოება სატრანსპორტო გვირაბების მუდმივი სამაგრებისათვის................................................................................................................. 44

   

  უაკ 624.191:622.831

  გ. თურქია. ვულკანურ მსუბუქ შემვსებებზე დამზადებული ბეტონების გამოყენების მიზანშეწონილობა გვირაბმშენებლობაში..................................................................................................................................................... 49

   

  უაკ 624.19

  კ. ჭურაძე. საიმედოობის თეორიის გამოყენება მიწისქვესა ნაგებობების ხანმედეგობის პროგნოზირებისთვის............................................................................................................51

   

  უაკ 924.24

  მ. გრძელიშვილი. მეტროპოლიტენის გადასარბენი გვირაბების მონოლითური დაწნეხილი ბეტონების მუშაობის თავისებურებანი დანალექ კლდოვან ქანებში...................................................................................................... 54

   

  უაკ 624.193

  მ. გრძელიშვილი. მეტროპოლიტენის გადასარბენი გვირაბის ანკერებისა და ნაშხეფბეტონის კომბინირებული სამაგრის სტატიკური მუშაობის ნატურალური გამოკვლევები..................................................................... 59

   

  უაკ 681. 5. 017

  მ. ახობაძე, ი. ბრეგვაძე. რეგიონალური სისტემის, როგორც ერთიანი ეკოსისტემის მათემატიკური მოდელირებისა და მართვისათვის........................................................................................................................... 63

   

  უაკ 681.3.06

  მ. ყაველაშვილი. AMD პროცესების დაცვა გადახურებისაგან.................................................................. 66

   

  უაკ 621.311.1

  კ. კამკამიძე, ფ. პაატაშვილი, ლ. პაატაშვილი. კომპიუტერული ქსელის საშუალებით ენერგოსისტემის პარალელური მართვა

  რეალურ დროში................................................................................................................... 71

   

  უაკ 621.311.1

  ნ. სვანიძე. რიგების ჩაკეტილი სისტემის ოპტიმიზაცია ეკონომიკური

  კრიტერიუმის მიხედვით............................................................................................................................................................................ 72

   

  უაკ 519.7

  რ. ჩოგოვაძე, რ. ხუროძე, ო. ვერულავა, ი. მარტიროსიანი. გადაწყვეტილებათა მიღების მინი და მაქსი პორტრეტების მეთოდის მოდელირება ნეირონული ქსელებით.................................................................. 77

   

  უაკ 681.518

  ა. ჩადუნელი, მ. ფხოველიშვილი, გ. ღლონტი. სტატისტიკურ დაკვირვებებში გამოყენებული დოკუმენტის

  ელექტრონული მოდელი.............................................................................................................................................. 82

   

  უაკ 624

  ნ. ბერიშვილი, თ. ბაციკაძე, ვ. მარშანია. ღერძულ-სიმეტრიულ დატვირთვაზე მომუშავე მილების გაანგარიშება ჰუკის მარტივი კანონის გამოყენებით......................................................................................... 89

   

  უაკ 621.9.06

  ბ. ნავროზაშვილი, ნ. ბოქოლიშვილი, თ. მჭედლიშვილი. სამრეწველო რობოტის ამძრავის არასტაციონალური სისტემის დინამიკური ანალიზის შესახებ.................................................................... 93

   

  უაკ 664.004.2(083)

  ი. ფრუიძე. ნახევრად ტკბილი ღვინოების ტემპერატურის გავლენა მათ ზოგიერთ ფიზიკურ თვისებაზე..............................................................................................97

   

  უაკ 627.825

  ზ. გედენიძე, ნ. კოხრეიძე. კაშხლის საძირკვლის ფილის ანგარიში დრეკად ფუძეზე.............................................................................................................................................................................. 101

   

  უაკ 662.993

  ნ. ბოჭორიშვილი, ი. გაბრიჭიძე, ი. ბოჭორიშვილი. ჰიდროწყალსაცავებში ლამისა და მდინარის ნატანისგან გამწმენდი

  კომბინირებული სისტემა.................................................................................................................... 106

   

  უაკ 681

  ა. ნემსაძე. ელექტრომომარაგების სისტემის დატვირთვის მოკლევადიანი

  პროგნოზირება................................................................................................................................................................ 110

   

  უაკ 629.7:551.501.8

  ს. ტეფნაძე, ა. აფხაიძე, ნ. თავაძე. ქარის წანაცვლების რადიოლოკაციური აღმოჩენა და შეფასება ღრუბებში............................................................................................................................................................................................... 118

   

  უაკ 621.314

  დ. დვალი, პ. მერაბიშვილი, გ. დგებუაძე, ი. როსტიაშვილი. მზის ფოტოელექტრული სისტემების გამოყენების პერსპექტივები საქართველოში. ფოტოელექტრული სისტემების აგების პრინციპები და მუშაობის რეჟიმები........................................................................................................................................................................... 122

   

  უაკ 72.01

  ნ. თევზაძე, ე. მაისურაძე. ქალაქის დასახლებული ზონების განახლებისათვის......................... 128

   

  უაკ 9(47.93)

  ნ. ჯორჯიკია. პოლიტიკური სიტუაცია საქართველოში გასული საუკუნის 30-იანი წლების დასაწყისში.......................................................................................131

   

  უაკ 32

  ი. კვესელავა. პოლიტიკური მართვის ტექნოლოგიები................................................................................ 134

   

  უაკ 32

  ვ. შუბითიძე. პოლიტიკური რეკლამა.................................................................................................................. 137

   

  უაკ 32

  ვ. თვალაძე. პოლიტიკოსები 1921-1925 წლების საქართველოში............................................................. 142

   

  უაკ 301

  ნ. მახარაშვილი. PR, როგორც პროფესია........................................................................................................... 145

  ბოლო ნომერი

  N2(512) - 2019
  © საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 2019, ყველა უფლება დაცულია. ბოლო განახლება 21.07.2024