საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამეცნიერო შრომების კრებული
GE  
GE EN


 •  

  N4 (454), 2004 - [PDF]

  უაკ 517.51

  ნ. მაჭარაშვილი, ი. ფოჩხუა, ზ. წიკლაური. ვალე-პუსენის გადიფერენციალებული ინტეგრალის კრებადობა................................................................................................................................................................................................... 9

   

  უაკ 539. 03

  ი. ზონენაშვილი. მოქნილი გარსების და ფირფიტების თეორიის ღერძსიმეტრიული სასაზღვრო ამოცანების ამოხსნა

  ჩადგმის მეთოდით........................................................................................................................................ 15

   

  უაკ 539.03

  ი. ზონენაშვილი. სიხისტის წიბოთი გამაგრებული ფირფიტის ღუნვის

  ერთი ამოცანის შესახებ................................................................................................................................................................................. 18

   

  უაკ 678.5.416.539.4

  ი. ბოჭოიძე, მ. გაჩეჩილაძე, ბ. ბუცხრიკიძე. ფორმირების ზოგიერთი პარამეტრის გავლენა პოლიეთილენის ფირის ფიზიკურ-ქიმიური თვისებების იზოტროპიულობაზე........................................................................ 23

   

  უაკ 22.34-666.223

  მ. ლაღუნდარიძე, ი. ხართიშვილი. მრავალფენოვანი გარსული სასრული ელემენტის რეაქციის ვექტორების და მატრიცის ერთი

  მიდგომის შესახებ.......................................................................................................................... 28

   

  უაკ 624.042.7

  ლ. ავალიშვილი, დ. ნინიკაშვილი, გ. ბოლქვაძე, გ. ხუციშვილი. რკინაბეტონის ერთსართულიანი სამრეწველო კარკასული შენობის გაანგარიშება სეისმომედეგობაზე ცხრილების

  დახმარებით....................................................................................................................................................................... 31

   

  უაკ 69.025

  გ. მაისურაძე. დიდმალიან გადახურვებში ურთიერთგადამკვეთი თაღებით გადაწყვეტილ გარსებში დახრილი თაღების გამოყენების აუცილებლობა..................................................................................................................... 38

   

  უაკ 624.07:073.12

  ნ. მურღულია, ლ. ზამბახიძე, ლ. გოგიჩაიშვილი, რ. შელია. დაარმატურების გავლენა ფირფიტის ღუნვისას................................................................................................................................................................................................. 40

   

  უაკ 65.015.13

  ა. სოხაძე, ლ. ქალდანი. შენობა-ნაგებობათა ავარიულობის მიზეზები და მათი კონსტრუქციული ელემენტების გამოკვლევისა და მდგომარეობის შეფასების ზოგადი პრინციპები............................................................. 44

   

  უაკ 539.3

  ზ. ორაგველიძე. მრუდწირული მოხაზულობის ფორმის მქონე ბურჯებით ფუძე-გრუნტების ზიდვის უნარის გაზრდა................................................................................................................................................................................. 51

   

  უაკ 669.26.265

  ე. ბროლაძე. საბრიკეტო დანადგარის ვალცებს შორის ფეროშენადნობთა კაზმის მობეჟვის განაწილების გამოკვლევა......................................................................................................................................................................... 54

   

  უაკ 669.26.265

  ე. ბროლაძე. ყაზახეთისა და თურქეთის ქრომის მადნების ურთიერთშედარებითი გამოკვლევა......................................................................................................................................................................... 56

   

  უაკ 662.74

  ბ. მაისურაძე, ს. მაზმიაშვილი, ლ. მდივანი. ტყიბულის ნახშირის მინერალური ნაწილის ქცევა სპეციალური კოქსის

  მიღების პროცესში............................................................................................................................................ 59

   

  უაკ 662.74

  ბ. მაისურაძე, ს. მაზმიაშვილი, ლ. მდივანი. ტყიბულის ნახშირის გამდიდრებისა და ფეროშენადნობთა წარმოების ნარჩენების დანაჭროვნების საკითხისათვის................................................................................ 63

   

  უაკ 669.168

  ნ. წერეთელი, დ. ნანობაშვილი, ქ. წერეთელი, შ. გრიგალაშვილი. სილიკომანგანუმის გამოდნობა ჭიათურის მანგანუმის მადნების გამდიდრების ნარჩენებიდან.................................................................. 66

   

  უაკ 621.774

  ე. გვილავა, გ. ოთარაშვილი. ბრუნვის სხეულების წარმოდგენა კომპიუტერული კონსტრუირების სისტემებში................................................................................................................................................................................................. 70

   

  უაკ 628.2

  ლ. ღოღელიანი, ზ. ასკურავა. ჟინვალისა და თბილისის წყალსაცავების ეკოქიმიური და სანჰიგიენური მდგომარეობა..................................................................................................................................................................... 76

   

  უაკ 627. 82. 042.536

  პ. ჭიჭაღუა. კაშხლის ბეტონის მასივის ტემპერატურული რეჟიმის გაანგარიშების მეთოდიკა არათანაბარბიჯებიანი ამაღლებული სიზუსტის მქონე სასრულ სხვაობათა მეთოდის

  გამოყენებით...................................................................................................................................................................... 79

   

  უაკ 532.516

  ც. გეგუჩაძე, ნ. თავართქილაძე, ა. გეწაძე. წინააღმდეგობის კრიზისი არაწრიული კვეთის მილებში გაზებისა და სითხეების

  მოძრაობის დროს............................................................................................................................... 83

   

  უაკ 532.516

  ც. გეგუჩაძე. არაწრიული კვეთის მილებში გაზებისა და სითხეების მოძრაობის ავტომოდელურობა.........................................................................................................................................................86

   

  უაკ 551.47

  ლ. ღოღელიანი, ი. ქადარია, გ. ჭიღლაძე. წყალმიმღების გავლით მდინარიდან არხში შეღწეული გაზრდილი სიმღვრივის

  მქონე ტალღები....................................................................................................................................... 89

   

  უაკ 624.012

  გ. თურქია. ბეტონის სახეობისა და სიმტკიცის გავლენა მიწისქვეშა ნაგებობების კონსტრუქციების დინამიკურ ეფექტზე............................................................................................................................................................................... 94

   

  უაკ 656.05

  ზ. ბოგველაშვილი, რ. ველიჯანაშვილი, გ. აბაზაძე, კ. აბდუშელიშვილი, ნ. კიკნაძე. სატრანსპორტო ნაკადების 

  გამოკვლევა გზაჯვარედინებზე........................................................................................................... 96

   

  უაკ 624.19

  მ. გრძელიშვილი. მონოლითური დაწნეხილი ბეტონის შედგენილობის შერჩევის საკითხისათვის................................................................................................................................................................. 99

   

  უაკ 656.21.001.2

  ა. ბიჩინაშვილი, ა. კორელი, ლ. ბოკუჩავა, ნ. კაკიაშვილი. მახარისხებელი გორაკზე მოხსნილობათა სიჩქარის რეგულირების ოპტიმალური ვარიანტის შერჩევა საბაზრო ეკონომიკის

  მოთხოვნათა გათვალისწინებით.................................................................................................................................................................102

   

  უაკ 656.21.001.2

  ა. ბიჩინაშვილი, ა. კორელი, ლ. ბოკუჩავა, შ. რაზმაძე. მახარისხებელი და გამგზავნი პარკები როგორც ერთიანი ფორმირების სისტემა................................................................................................................................ 105

   

  უაკ 624.19

  კ. ჭურაძე. გვირაბების ბეტონის სამაგრების კოროზიული პროცესების კინეტიკა და მათი ხანგამძლეობის ამაღლება........................................................................................................................................................................... 109

   

  უაკ 629.113

  შ. გავაშელი, გ. ემირიძე, ნ. ნავაძე, ო. გელაშვილი. ავტომობილის საწვავის ეკონომიურობაზე მძღოლის პროფესიული ოსტატობის გავლენის შეფასების მეთოდების ანალიზი............................................................................................................................................................................. 111

   

  უაკ 629.113

  შ. გავაშელი, ნ. ნავაძე, ო. გელაშვილი, გ. ემირიძე. ავტომობილის ტოქსიკურობისა და საწვავის ეკონომიურობის ანალიზი.......................................................................................................................................... 114

   

  უაკ 621.01.531.3

  დ. დემეტრაძე, ს. მებონია, ა. მაღლაკელიძე, ნ. კიკნაძე. წრიული და განივი რხევების კვლევა თაღოვან-კბილანურ

  ცილინდრულ გადაცემებში................................................................................................................. 117

   

  უაკ 621.01.531.3

  დ. დემეტრაძე, ს. მებონია, ა. მაღლაკელიძე, დ. სიამაშვილი. იძულებითი რხევებისა და საკუთარი სიხშირეების თეორიული კვლევა თაღოვან-კბილანურ ცილინდრულ გადაცემებში თვლების საყრდენების დრეკადობის გათვალისწინებით............................................................................................................................. 121

   

  უაკ 658.512

  ზ. გასიტაშვილი, ნ. ყანჩაველი. ექსპერტული სისტემებისა და მოდიფიცირებული პეტრის ქსელების კომპოზიცია სამხედრ პროცესების მოდელირებაში......................................................................................... 125

   

  უაკ 681.3.06

  მ. ყაველშვილი. სარეზევო კოპირება................................................................................................................. 128

   

  უაკ 658.012.011.56

  გ. გოგიჩაიშვილი, ს.პოჩოვიანი. მორწყვის რეჟიმებისა და მოსავლის პროგნოზირების პროცესების კვლევის დინამიკის მოდელი პეტრის მოდიფიცირებული ქსელის სახით................................................................ 133

   

  უაკ 519.7

  რ. ჩოგოვაძე. ხელოვნური ნეირონული ქსელების სინთეზი სახეთა ამოცნობის პროცესებისათვის......................................................................................................................................................... 135

   

  უაკ 728.1

  ნ. თევზაძე, ე. კალანდაძე, ე. ცქვიტინიძე. 30-50-იანი წლების ზოგიერთი საცხოვრებელი სექციის შესახებ............................................................................................................................................................................................... 141

   

  უაკ 728.1

  ნ. თევზაძე, ე. კალანდაძე, ე. ცქვიტინიძე. კუთხის საცხოვრებელი სახლების თავისებურებანი............................................................................................................................................................ 145

   

  უაკ 537.21

  პ. მერაბიშვილი, გ. ცხომელიძე. მცირე სიმძლავრის იონური

  ძრავა................................................ 151

   

  უაკ 621.311

  მ. რუხვაძე. ცალფაზა დამიწებისაგან ნულოვანი მიმდევრობის დენური

  დაცვა.................................................................................................................................................................................. 154

   

  უაკ 621.311

  შ. ნაჭყებია, მ. რუხვაძე, ი. ხომერიკი. ენერგოსისტემასთან მიერთებული მცირე ჰესების მდგრადი მუშაობის უზრუნველყოფა............................................................................................................................................................. 156

   

  უაკ 621.311

  მ. რუხვაძე. ორთაჭალჰესის ავტონომიური რეჟიმის ანალიზი................................................................ 161

   

  უაკ 629.7

  ს. ტეფნაძე, ა. ბეთანელი, ა. აფხაიძე. თვითმფრინავების დაპროექტების აკუსტიკური ასპექტები.......................................................................................................................................................................... 165

  ბოლო ნომერი

  N2(512) - 2019
  © საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 2019, ყველა უფლება დაცულია. ბოლო განახლება 08.07.2024