საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამეცნიერო შრომების კრებული
GE  
GE EN


 •  

  N3 (493), 2014 - [PDF]

  მშენებლობა

   

  უაკ 624.01+624.04

  . ესაძე, . ურუშაძე, . ჯავახიშვილი, . ზურაბიშვილი. კინემატიკური შეშფოთების გავლენა სტატიკურად დატვირთული ღეროს დეფორმაციულ მდგომარეობაზე............................................................................................................................................................................ 9

   

  ენერგეტიკა და ტელეკომუნიკაცია

   

  უაკ 536.6

  . კიღურაძე, . ჩხიკვაძე, . ჩხიკვაძე. სათბობის თბოუნარიანობის სანიმუშო ნივთიერების შექმნა ბენზოინის მჟავას ბაზაზე................................................................................................................ 15

   

  სამთო საქმე და გეოლოგია

   

  უაკ 551.49.553.7

  . ზვიადაძე, . მარდაშოვა, . ავალიანი. ახალი მონაცემები მუხრანის არტეზიული აუზის ჰიდროგეოლოგიური პირობების შესახებ............................................................................................................ 19

   

  უაკ 551.49.553.7

  . ზვიადაძე, . ავალიანი, . მარდაშოვა, . ქემოკლიძე, . ქევხიშვილი. ქ. თბილისის სასმელი წყალმომარაგების ერთ-ერთი ობიექტის – მუხრანის წყალამღების სანიტარიული მდგომარეობა................................................................................................................................................. 25

   

  ქიმიური ტექნოლოგია, მეტალურგია

   

  უაკ 620.22: 669.01

  . გორდეზიანი, . გორდეზიანი, . ჯანდიერი. Ti-B სისტემის შენადნობთა თერმოდინამიკური გამოკვლევა და მათი ფაზური დიაგრამის გამოთვლა........................................................... 29

   

  უაკ 621. 04

  . ნოზაძე, . ეჯიბია, . მებონია, . თუთბერიძე. ფიბრობეტონისაგან საგზაო-სადრენაჟო მილების

  წარმოება და კვლევა......................................................................................................... 34

   

  უაკ 669.4

  . გეგუჩაძე, . ხელაძე, . ქირია, . თევდორაძე. ლითონის რაფინირება წიდის მეშვეობით..................................................................................................................................................................................... 38

   

  სატრანსპორტო, მანქანათმშენებლობა

   

  უაკ 656.2

  . ზუბიაშვილი, . კიკნაძე. ფსიქოლოგიური კლიმატის ფორმირება საქართველოს სარკინიგზო ტრანსპორტის მენეჯმენტში........................................................................................................................... 42

   

  უაკ 565.2

  . ზუბიაშვილი, . კიკნაძე. ერთიანი სატრანსპორტო ევრაზიული დერეფნის შემაერთებელი კორიდორი და „საქართველოს რკინიგზა“.......................................................................................... 45

   

  უაკ 621.512/.513

  . მეგრელიძე, . ღვაჩლიანი, . გუგულაშვილი, . ისაკაძე,

  . ბერუაშვილი. ახალი კონსტრუქცია კომპრესორის მუშაობის გაუმჯობესებისათვის................................................................................... 49

   

   

  არქიტექტურა, ურბანისტიკა, დიზაინი

   

  უაკ 72

  . როყვა, . ქუთათელაძე, . ბაგრატიონ-დავითაშვილი. დიზაინის ძირითადი სახესხვაობანი ............................................................................................................................................................................. 53

   

  ბიზნესინჟინერინგი

   

  უაკ 62(038)+004(038)+81'374.26:62=111=161.1=353.1

  . ცხადაძე, . ყუფუნია, . კვესელავა, . თედეშვილი. ცხადაძე. სამენოვანი (ქართულ-ინგლისურ-რუსული) ტექნიკური ტერმინოლოგიური ლექსიკონის შექმნის შესახებ........................................................................................................................................................................................... 57

   

  უაკ 801.55

  . გამყრელიძე. მეორეული ნომინაცია და სიტყვის კომპონენტური ანალიზი................................................... 60

   

  უაკ 801.55

  . გამყრელიძე.  „ველის თეორიის“ დინამიკა ლექსიკური სისტემის ჭრილში.................................................... 64

   

  ინფორმატიკა, მართვის სისტემები

   

  უაკ 008

  . ჯიქიძე, . ცუცქირიძე. გამტარ სითხეში უსასრულო ფოროვანი ფირფიტის ბრუნვის არასტაციონარული ამოცანა ცვლადი გამოჟონვის სიჩქარისა და ელექტროგამტარებლობის შემთხვევაში მაგნიტური ველისა და  სითბოგადაცემის გათვალისწინებით..................................................................................................................................................................... 67

   

  ავტორთა საძიებელი ........................................................................................................................................................... 73

  ავტორთა საყურადღებოდ................................................................................................................................................ 74

   

  ბოლო ნომერი

  N2(512) - 2019
  © საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 2019, ყველა უფლება დაცულია. ბოლო განახლება 08.07.2024