საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამეცნიერო შრომების კრებული
GE  
GE EN


 •  

  N3 (501), 2016 - [PDF]

  აგრარული და ბიოლოგიური მეცნიერებები
   

  უაკ 634.323.5

  SCOPUS CODE 1101

  გ. კაიშაური, ნ. ჯაფარაშვილი. დასავლეთ საქართველოში მოყვანილი

  გრეიპფრუტის ნაყოფის ტექნოქიმიური მაჩვენებლების კვლევის შედეგები...............................................11

   

  ბიზნესი, მართვა და აღრიცხვა
   

  უაკ  796.51

  SCOPUS CODE 1409

  ბ. ბარკალაია, ხ. კურტანიძე, ზ. კურტანიძე. ტურიზმისა და დაცული ტერიტორიების ურთიერთდამოკიდებულების

  პრინციპების განსაზღვრა.....................................................................................16

   

  ქიმიური მრეწველობა და ტექნოლოგიები
   

  უაკ  661.29

  SCOPUS CODE 1501

  თ. გაგნიძე, მ. წვერავა. ქაღალდსაფუძვლიანი დოკუმენტის რესტავრაციის – გარეცხვა-ნეიტრალიზაციის ტექნოლოგიური პროცესი.....................................................................................................22

   

  დედამიწა და პლანეტარული მეცნიერებები
   

  უაკ  624.131.31

  SCOPUS CODE 1909

  დ. როგავა, დ. სირბილაძე. დეპრესიის საინჟინრო-გეოლოგიური შეფასებისათვის...................................30

   

  ეკონომიკა, ეკონომეტრიკა და ფინანსები
   

  უაკ  620.9

  SCOPUS CODE 2001

  დ. ჯაფარიძე, ი. ბიჭიაშვილი, ნ. გიორგიშვილი. საქართველოში საშუალოვადიან პერიოდში ენერგორესურსების წარმოების ოპტიმალური დაგეგმვა..............................................................42

   

  ენერგეტიკა
   

  უაკ  620.9

  SCOPUS CODE 2102

  მ. გიუაშვილი. აჩქარების პიეზოელექტრული გარდამქმნელის დიაგნოსტიკა............................................55

   

  უაკ  621.311

  SCOPUS CODE 2102

  მ. ცეცხლაძე. მუდმივი დენის ელექტრული ძრავას მართვის სისტემის

  ოპტიმიზაცია..............................................................................................................................................................62

   

  უაკ  620.9:504.7

  SCOPUS CODE 2105

  გ. ჩაჩიბაია, ნ. სამსონია, მ. გუდიაშვილი. საქართველოს საპროექტო

  ჰიდროსადგურების მოსალოდნელი გავლენა კლიმატის

  ცვლილებაზე.......................................................69

   

  უაკ  621:311.1

  SCOPUS CODE 2105

  თ. საბელაშვილი, მ. გუდიაშვილი, მ. რადმერი. ბიომასაზე მომუშავე გათბობის სისტემის პროექტი....................................................................................................................................................78

   

  ინჟინერია
   

  უაკ  625.75.4

  SCOPUS CODE 2207

  რ. ენაგელი, მ. გამცემლიძე, გ. ჯავახიშვილი. დიაფრაგმული სალექი მანქანის ოპტიმალური მართვის სისტემა.............................................................................................................................84

   

  უაკ  621.56

  SCOPUS CODE 2210

  თ. მეგრელიძე, თ. ისაკაძე. ტრანსკრიტიკული სამაცივრო

  სისტემები...........................................................92

   

  უაკ  662.76

  SCOPUS CODE 2210

  თ. მეგრელიძე, თ. ისაკაძე. ენერგოდანახარჯის ეკონომია ბუნებრივი აირის გათხევადებისას ორსაფეხურიანი ორთქლის მაცივარი მანქანის

  კომპრესორის ამძრავზე............................................................................................................................................97

   

  გარემომცოდნეობა
   

  უაკ  577.4:33

  SCOPUS CODE 2301

  მ. სოსელია, ზ. კურტანიძე. ეკონომიკის ეკოლოგიზაციის ძირითადი

  მიმართულებები......................................................................................................................................................104

   

  მათემატიკა
   

  უაკ  008

  SCOPUS CODE 2604

  ლ. ჯიქიძე, ვ. ცუცქირიძე. გამტარი სითხის დამცემი ნაკადით უსასრულო

  ფოროვანი ფირფიტის ბრუნვის არასტაციონარული ამოცანის ამოხსნის

  მიახლოებითი მეთოდი ამოწოვის ცვლადი სიჩქარისა და

  ელექტროგამტარობის ცვლადი კოეფიციენტის დროს მაგნიტური ველისა

  და თბოგადაცემის გათვალისწინებით................................................................................................................110

  ბოლო ნომერი

  N2(512) - 2019
  © საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 2019, ყველა უფლება დაცულია. ბოლო განახლება 08.07.2024